Rät­tel­ser

Språktidningen - - Medarbetare -

I Språk­tid­ning­en 6/2018 står det i en bild­text i ar­ti­keln ”Vem är Gud?” att ny­an­gu‍ mar­ta ta­las på El­cho Is­land. Det stäm­mer in­te. Ny­an­gu‍ mar­ta ta­las i en an­nan re­gi­on i Austra­li­en.

I Språk­tid­ning­en 4/2018 sägs det i Frå­gor & svar att rector i skotsk eng­els­ka an­vänds i be­ty­del­sen ’rek­tor’ i sko­lor med re­li­giös in­rikt‍ ning. Rector fö­re­kom­mer dock även i sko­lor ut­an så­dan pro­fil.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.