Allt var ba­ra så fan­tas­tiskt

Star Wars - - INNEHÅLL -

Mitt förs­ta Star wars-min­ne är från en kväll i bör­jan av 80-ta­let. Jag satt vid köks­bor­det när mam­ma sa ”Ät upp grön­sa­ker­na, an­nars blir det ing­et ’Stjär­nor­nas krig’”. Jag var sju år gam­mal och ha­de ing­en aning om vad ”Stjär­nor­nas krig” var för nå­got. Någ­ra grann­barn ha­de pra­tat om att det skul­le vi­sas ”ta­far­ter” på tv den kväl­len, och jag lyc­ka­des tja­ta mig till att få stan­na up­pe och tit­ta på… vad det nu var för nå­got. ”Ta­far­ter” lät häf­tigt i al­la fall. Se­na­re sam­ma kväll bän­ka­de sig mam­ma och jag fram­för tvn i vår nop­pi­ga, brand­gu­la sof­fa. Fil­men bör­ja­de, och jag var fast. Ro­bo­tar! Rymd­skepp! Mons­ter! Allt var ba­ra så fan­tas­tiskt! Jag viss­te det in­te då, men den kväl­len kom att de­fi­ni­e­ra mitt liv. Det lå­ter kanske dra­ma­tiskt, men i back­spe­geln kan jag tyd­ligt se hän­del­ser som på­ver­kat mig mer än and­ra: När jag hit­ta­de ”Sa­gan om ring­en” i skol­bib­li­o­te­ket, när min bror gav mig ett roll­spel i julklapp, förs­ta gång­en jag kyss­te en tjej – samt när jag var sju år och såg ”Stjär­nor­nas krig”.

Och jag är in­te en­sam. Star wars har bli­vit ett fe­no­men som sträc­ker sig ge­nom tid och rum. Det spe­lar ing­en roll om du var 8 år 1977 och såg förs­ta fil­men på bio i USA, el­ler om du är en 8-åring i Sve­ri­ge i dag och le­ker med Star wars-lego. Star wars om­fam­nar al­la ge­ne­ra­tio­ner på ett sätt som få and­ra sa­ker gör.

Där­för har vi gjort det här ma­ga­si­net. Se det som en hyll­ning till al­la fans, al­la en­tu­si­as­ter som tit­tar på, snac­kar om och äls­kar Star wars. 136 si­dor kär­lek – från ett gäng nör­dar till ett an­nat. Min rym­dre­sa bör­ja­de som sagt på 80-ta­let i en brand­gul sof­fa, och med ett oge­nom­träng­ligt myste­ri­um.

”Är det där en ta­far­ter?” frå­ga­de jag mam­ma. (Det var en land­spee­der.) ”Är det där en ta­far­ter?” (Det var ett la­ser­svärd.) ”Är det där en ta­far­ter?” (Det var Chew­bac­ca). Mam­ma var la­gom ro­ad över min fix­e­ring vid ta­far­ter – hon viss­te in­te hel­ler vad det var – men så plöts­ligt kom Han So­los röst från tvn: ”The­re’s anot­her ship coming in.” ”May­be they know what hap­pened,” sva­ra­de Lu­ke.

”It’s an Im­pe­ri­al figh­ter”, kon­sta­te­ra­de Obi-wan.

”VOWRAARK”, ut­brast Chewie sam­tidgt som ett märk­ligt for­mat rymd­skepp kom tju­tan­de ur mörk­ret.

Och po­let­ten tril­la­de ner. ”Det DÄR är en ta­far­ter”, sa mam­ma.

Mag­nus Ed­lund/re­dak­tör mag­nus.ed­lund@af­ton­bla­det.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.