De vär­da

Star Wars - - INNEHÅLL - Av: Mar­tin Pe­ter­son

Ge­or­ge Lucas är värl­dens ri­kas­te film­ska­pa­re. Det har han Star wars att tac­ka för.

Men in­te en­bart fil­mer­na. Lek­sa­ker gjor­de ho­nom mäk­tig, och fil­mer­na ska­pa­de en mer­chan­di­se-in­du­stri. I dag är gam­la film­pry­lar vär­de­ful­la sam­lar­fö­re­mål.

När Ge­or­ge Lucas för­sök­te säl­ja in sin rymdidé var det till en bör­jan ing­en som nap­pa­de. Även film­bo­la­get Fox var skep­tis­ka, men Alan Ladd Jr, som verk­li­gen gil­la­de ”Sista nat­ten med gäng­et”, skrev till slut kon­trakt med Lucas om att gö­ra fil­men.

Ge­or­ge Lucas lön för ”Sista nat­ten med gäng­et” var 150 000 dol­lar, men nu er­bjöds han 500 000.

Lucas tac­ka­de nej , i ut­byte mot två sa­ker: Att han fick al­la rät­tig­he­ter till even­tu­el­la upp­föl­ja­re, och till al­la pry­lar kring fil­men – lek­sa­ker, klä­der med me­ra.

Fox trod­de knappt att den förs­ta fil­men skul­le kla­ra sig, så någ­ra upp­föl­ja­re var in­te att tän­ka på. Och mer­chan­di­se, vem bryr sig om t-shirts och mat­lå­dor? Men Ge­or­ge Lucas min­des en sak från sin barn­dom: Hur tv­se­ri­en om Davy Croc­kett fick varen­da unge i Mo­desto att kö­pa päls­mös­sa.

Film­pam­par­na trod­de de ha­de gjort en smart af­fär.

Sen gick det bra för ”Stjär­nor­nas krig”. Jät­te­bra. Och fil­mens enor­ma suc­cé märk­tes även på bu­tik­shyl­lor­na. När Lucasfilm er­bjöd li­cen­ser att till­ver­ka Star wars-pry­lar köp­te fö­re­ta­get Ken­ner rät­ten att gö­ra al­la lek­sa­ker, och en in­du­stri föd­des. Men in­te ut­an pro­blem. Ken­ner trod­de att fil­men skul­le pas­se­ra gans­ka obe­märkt, men de var in­tres­se­ra­de av ti­teln och ro­bo­tar­na, och kun­de tän­ka sig att gö­ra li­te lek­sa­ker un­der 1978. I en in­ter­vju med Re­belscum.com be­rät­tar då­va­ran­de che­fen för Ken­ner, Ber­nard Loo­mis, om för­änd­ring­en.

– Fö­re ”Stjär­nor­nas krig” var fil­mer, med väl­digt få un­dan­tag, ing­en sä­ker grund att gö­ra lek­sa­ker el­ler an­nan mer­chan­di­se av. Fil­mer kom och gick för fort för att för­sälj­ning­en skul­le hål­la i.

Han ha­de som de fles­ta and­ra un­derskat­tat Star wars, som ha­de Usa-pre­miär i maj 1977, och pri­o­ri­te­ra­de in­te att till­ver­ka lek­sa­ker­na.

Så in­för ju­len 1977 öns­ka­de sig en hel ge­ne­ra­tion barn nå­got som in­te gick att kö­pa än: Star wars-pry­lar.

Ber­nard Loo­mis fick en idé: ku­pong­er i tom­ma för­pack­ning­ar som ga­ran­te­ra­de en lek­sak när de fanns till­gäng­li­ga.

– Jag gjor­de ett sär­skilt av­tal med för­äld­rar­na, in­te bar­nen. Köp den här för­pack­ning­en nu så får bar­net en bild på al­la Star wars-fi­gu­rer­na till jul, och i maj näs­ta år blir de bland de förs­ta att få Star wars-fi­gu­rer di­rekt från Ken­ner.

Det fun­ka­de. Un­der 1978 sål­de Ken­ner över 26 mil­jo­ner fi­gu­rer i USA.

Stor­le­ken på de van­li­ga fi­gu­rer­na, 3¾ tum (un­ge­fär 9,5 cm), blev bransch­stan­dard.

Mer­chan­di­se ha­de bli­vit en in­du­stri näs­tan li­ka vik­tig som själ­va fil­men. Ken­ner köp­tes av Has­bro 1991, och ef­ter ett kort up­pe­håll bör­ja­de de till­ver­ka nya lek­sa­ker 1995. Till 1996 års ”Sha­dows of the em­pi­re” (ett slags mul­ti­me­dia-släpp som lik­na­de en film­re­le­a­se fast ut­an en film) lan­se­ra­des en upp­sätt­ning lek­sa­ker, och när Ge­or­ge Lucas gjor­de nya ver­sio­ner av de tre ori­ginal­fil­mer­na 1997 fanns nya sce­ner med nya va­rel­ser som fick av­bil­das i plast.

För ett par år se­dan släpp­te Has­bro en Vin­tage col­lec­tion, fi­gu­rer och for­don som lik­nar de gam­la lek­sa­ker­na. Mål­grup­pen är in­te ba­ra barn läng­re, så­väl sam­la­re som nostal­gi­ker är köp­star­ka.

Det är in­te ba­ra Ken­ner och Has­bro som gjort suc­cé med Lucas rymdä­ven­tyr. Den dans­ka lek­sak­s­jät­ten Lego var på väg mot kon­kurs när de köp­te li­cens för att till­ver­ka Star wars­le­go 1999. Ett be­slut som räd­da­de fö­re­ta­get.

In­för ”Det mör­ka ho­tet” 1999 tog Lucas inga ris­ker med pry­lar­na. Även om in­te fil­men gick bra, skul­le man säk­ra al­la tänk­ba­ra in­komst­käl­lor.

Rick Mccal­lum, pro­du­cent för de tre pre­quel-fil­mer­na, ta­la­de med Af­ton­bla­det 2002 om Lucas­films pryl-ma­ni.

– Vi trod­de att spe­ci­alut­gå­vor­na skul­le spe­la in 10 mil­jo­ner dol­lar på bio. Vi blev väl­digt över­ras­ka­de att de tre spe­la­de in 550 mil­jo­ner dol­lar. Man vet ald­rig vad som ska hän­da. Där­för kän­des det tryggt att ha en spon­sor för

epi­sod I, för att få hjälp med den enor­ma re­klam­kost­na­den. Men i ef­ter­hand ång­ra­de de sig. – Me­dia blev knäp­pa. För­vänt­ning­ar­na steg och ba­ra i USA kan det hän­da att en film säl­jer bil­jet­ter för 431 mil­jo­ner dol­lar och pry­lar för 2,2 mil­jar­der dol­lar på en som­mar, och än­då be­trak­tas det som en be­svi­kel­se, sa Rick Mccal­lum då. Hös­ten 2015 har va­rit en ex­plo­sion av Star wars-köp­gläd­je. Has­bros mar­kads­fö­rings­kam­panj har rul­lat ut med en ef­fek­ti­vi­tet och pre­ci­sion som får de fles­ta mi­li­tä­ra ope­ra­tio­ner att blek­na. Al­la ska ha åt­minsto­ne en Star wars­pro­dukt i sitt hem, vem de än är.

En ana­lys­fir­ma be­räk­nar att Star wars-pry­lar kan kom­ma att dra in mer än 5 mil­jar­der dol­lar un­der 2016. Det är mer än al­la sex fil­mer­na till­sam­mans – in­klu­si­ve nypre­miä­rer. Så en klok in­ve­ste­ring vo­re väl att kö­pa allt från den nya fil­men nu? För om 30 år kom­mer det ju va­ra värt mil­jo­ner? Nja, det fun­kar ty­värr in­te så läng­re. När ”Det mör­ka ho­tet” släpp­tes var sam­lar­na med från bör­jan, och många be­höll allt i sin ori­ginal­för­pack­ning. Men pro­ble­met var just det, att de var många. De mest vär­de­ful­la sam­lar­ob­jek­ten är de som ba­ra finns i be­grän­sad upp­la­ga, och när tu­sen­tals sam­la­re får fri till­gång till ny­släpp­ta lek­sa­ker, mug­gar och kudd­fo­dral fal­ler sam­lar­vär­det dra­ma­tiskt.

Nu säljs ”Det mör­ka ho­tet”fi­gu­rer­na på mäss­sor och på nä­tet för mind­re än de kos­ta­de

nya.

I Dis­ney-bu­ti­ker värl­den över finns det nu gott om Star war­s­pry­lar, allt från klä­der och tand­bors­tar till la­ser­svärd och Lego.

Star wars-fans i Hong Kong shop­par loss un­der ”For­ce Fri­day” – ett glo­balt eve­ne­mang kring sälj­star­ten av pry­lar­na till epi­sod VII.

Dai­sy Rid­ley och John Boye­ga med ac­tion­fi­gur-ver­sio­ner av sig själ­va som Rey och Finn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.