”Stjär­nor­nas krig” emot

Star Wars - - INNEHÅLL -

1977 var Sve­ri­ge ett an­nat land. Svens­kar­na gick dub­belt så myc­ket på bio som i dag. En bio­bil­jett kos­ta­de un­der 20 kro­nor.

Det fanns ba­ra två tv-ka­na­ler. Tis­da­gen den 11 ok­to­ber vi­sa­de et­tan två fa­vo­ri­ter: ”Al­bert och Her­bert” och brit­tis­ka ro­mar­spän­ning­en ”Jag, Clau­di­us”. Tv sän­de pro­gram en­dast mel­lan 16.30 och 22.30. An­nars var det test­bild i ru­tan.

Och det fan­na inga pro­gram där man in­ter­vju­a­de film­stjär­nor på be­sök. Det var ovan­ligt att ar­tis­ter och skå­de­spe­la­re som tur­ne­ra­de runt Eu­ro­pa för att be­rät­ta om sin film el­ler nya ski­va kom till Sve­ri­ge.

Men Mark Ha­mill och Car­rie Fisher be­sök­te Stock­holms till­sam­mans med pro­du­cen- ten Ga­ry Kurtz. Det ord­na­des press­kon­fe­rens på Film­hu­set i Stock­holm.

Jag var där. Ett par da­gar fö­re ha­de jag sett fil­men, och den var en un­der­hål­lan­de upp­le­vel­se.

Den rul­lan­de för­tex­ten som be­rät­ta­de vad som hänt och di­rekt för­de tan­kar­na till gam­la ti­ders ma­tinéä­ven­tyr vi­sa­de att det här var gjort med glim­ten i ögat. Ef­fek­ter­na som slog till di­rekt när Darth Va­ders sto­ra rymd­fär­ja gled fram i vad som kän­des som en oänd­lig­het.

Prin­ses­san Leia som ho­lo­gram ber Obi-wan Ke­no­bi om hjälp. Så­da­na ef­fek­ter ha­de ing­en sett ti­di­ga­re. ”Stjär­nor­nas krig” ha­de hög wow-faktor. Vi ha­de ock­så läst om fil­mens re­kord­fram­gång­ar i USA se­dan pre­miä­ren i maj det året.

Det var myc­ket folk på press­kon­fe­ren­sen. De två skå­de­spe­lar­na och pro­du­cen­ten stod fram­me vid en vägg och sva­ra­de på frå­gor. Det togs bil­der på dem vid den svens­ka fil­maf­fi­schen.

Mark Ha­mill be­rät­ta­de att fil­mens fram­gång­ar för­änd­rat he­la hans liv. Ti­di­ga­re ha­de han spe­lat i ett 30-tal mind­re tv-rol­ler, men det var fil­men som gjor­de ho­nom till stjär­na.

I DN kal­las han för Mi­ke Ha­mill. Ex­pres­sen skrev in­te en rad om att de två film­stjär­nor­na var i Stock­holm den 11 ok­to­ber, men Af­ton­bla­dets K-G Björk­man var på plats. Han ha­de koll på att hon som spe­la­de prin­ses­san Leia var dot­ter till Hollywood-stjär­nan Deb­bie Rey­nolds.

Det ha­de många. Car­rie fick frå­gor om att växa upp i Hollywood och om hon fått rol­len på grund av si­na för­äld­rar. Det ha­de hon in­te.

Car­rie Fisher be­rät­ta­de att hon skul­le spe­la in en film om The Be­at­les, och sa att hon fått rå­det att snabbt gö­ra en ny film. Så att hon in­te skul­le få va­ra en­dast rymd­prin­ses­sa he­la li­vet. Hon ha­de sjung­it med mam­ma på scen och vil­le gär­na gö­ra mu­si­kal och ski­va ock­så.

I Stock­holm vil­le Car­rie Fisher shop­pa i Gam­la stan. Hon gil­la­de att re­sa och var den Star wars-skå­de­spe­la­re som upp­skat­ta­de mest att fil­mer­na spe­la­des in i oli­ka län­der runt värl­den. Hon be­rät­ta­de att hon ha­tar vålds­fil­mer. – ”Stjär­nor­nas krig” är ing­en så­dan, ba­ra ett stort bar­nä­ven­tyr med ”pang du är död”, un­ge­fär som se­ri­e­tid­ning­ar, sa Car­rie Fisher.

Hon var 21 år när hon kom till Stock­holm. Mark Ha­mill var 26. Pro­du­cen­ten Ga­ry Kurtz

När ”Stjär­nor­nas krig” kom till Sve­ri­ge kom stjär­nor­na till Stock­holm.

Mark Ha­mill och Car­rie Fisher möt­te pres­sen på Film­hu­set på Gär­det.

De be­rät­ta­de om hur de ham­na­de i histo­ri­ens förs­ta block­bus­ter.

Jens Pe­ter­son minns ett par en­tu­si­as­tis­ka unga skå­de­spe­la­re – och hur de blev mot­tag­na av pres­sen.

be­rät­ta­de för oss att en upp­föl­ja­re skul­le spe­las in näs­ta vin­ter.

– Den gör vi med sam­ma roll­be­sätt­ning, sa Ga­ry Kurtz då.

Fak­tiskt le­ta­de de in­spel­nings­plat­ser även i Sve­ri­ge för den in­le­dan­de se­kven­sen som skul­le fö­re­stäl­la is­pla­ne­ten Hoth. Men det blev till sist en gla­ciär i Nor­ge.

Och då viss­te in­te Ga­ry Kurtz att in­spel­ning­en av ”Rymdim­pe­ri­et slår till­ba­ka” ett halv­år se­na­re skul­le bli så job­big att den ska­pa­de en spric­ka mel­lan ho­nom och Ge­or­ge Lucas.

När ”Stjär­nor­nas krig” ha­de svensk bi­opre­miär 16 de­cem­ber 1977 skrev tid­ning­ar­na myc­ket om vil­ken in­du­stri fil­men ska­pat. Då ha­de den spe­lat in en mil­jard kro­nor i USA och Ka­na­da, och var på väg ut i res­ten av värl­den. Fast den kostat ”ba­ra” 45 mil­jo­ner kro­nor att spe­la in.

Man skrev myc­ket om al­la pry­lar kring fil­men. Om att okän­da skå­de­spe­la­re och ro­bo­tar loc­ka­de publi­ken. Att ti­den var över för be­röm­da film­stjär­nor.

Så blev det in­te rik­tigt, även om ”Stjär­nor­nas krig” för­änd­ra­de hur film gjor­des och lan­se­ra­des. Fil­men gjor­de ock­så att det plöts­ligt rap­por­te­ra­des många fler ufon i USA. Folk som trott sig se okän­da fly­gan­de far­kos­ter från rym­den blev ett till­ta­gan­de pro­blem.

De svens­ka re­cen­sen­ter­na var be­härs­kat po­si­ti­va. I Af­ton­bla­det fick ”Stjär­nor­nas krig” tre plus. Jör­gen Blom skrev re­cen­sio­nen, som gans­ka väl speg­lar hur den förs­ta fil­mer­na möt­tes av kri­ti­ker, bå­de i Sve­ri­ge och ut­om­lands.

Hans-erik Hjer­tén i Da­gens Ny­he­ter lyf­te fram dro­i­der­na.

Ex­pres­sens Las­se Berg­ström tyck­te att fil­men i förs­ta hand var tänkt för en yng­re publik.

Gun­nar Reh­lin på GT tyck­te att fil­men ha­de svag­he­ter och var seg i mit­ten.

Hans Schil­ler i Svens­ka Dag­bla­det tyck­te att ”Stjär­nor­nas krig” i förs­ta hand var ro­man­tisk. Vad skrev jag då själv om fil­men när den var ny? I feb­ru­a­ri 1978, två må­na­der ef­ter svens­ka pre­miä­ren, kom den till Halm­stad. Jag re­cen­se­ra­de den i Hal­lands­pos­ten och skrev bland an­nat:

”’Stjär­nor­nas krig’ är en även­tyrs­be­rät­tel­se, en sa­ga mest för ungdomar, men den har kva­li­te­ter och pi­kan­ta kryd­dor som gör att även vux­na kan ta den till sig. Fil­mens för­tjäns­ter lig­ger i trick­fil­man­det och de tek­nis­ka lek­full­he­ter­na. Det finns myc­ket som är ro­ligt. Två ro­bo­tar på hjäl­te­si­dan är dråp­li­ga och en scen i ba­ren i den sto­ra rymd­ham­nen är väl­digt un­der­hål­lan­de – det är sci­ence fic­tion på fan­tasins höjd­punkt.”

’’Plöts­ligt rap­por­te­ra­des många fler ufon i USA’’

Viss­te du… … att ökän­da ”Star wars Christ­mas spe­ci­al” sän­des på SVT den 31 maj 1979 med ti­teln ”Stjär­nor­nas krig

– och fred”?

FOTO:HAS­SE SUND­BERG

Pro­du­cen­ten Gary Kurz pas­sa­de på att be­rät­ta att en upp­föl­ja­re skul­le spe­las in.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.