Till­ba­kablick: Epi­sod VI

Star Wars - - INNEHÅLL - To­ve Björnlundh re­por­ter

Det bör­jar som en mag­käns­la. Det är fil­men jag äls­ka­de som barn. Det är fil­men jag all­tid läng­tar ef­ter när jag ska se om en tri­lo­gi el­ler två. Och när jag nu ser fil­men med ett an­teck­nings­block i knät och le­tar nyc­kelsce­ner, sym­bo­lik och ka­rak­tärs­ut­veck­ling så blir jag nöjd, upp­rymd och över­ty­gad om min sak.

”Jedins åter­komst” är den bäs­ta Star wars­fil­men.

Den van­li­gas­te kri­ti­ken? Ewo­ker­na. Ibland ver­kar de näs­tan li­ka ha­ta­de som Jar-jar Binks. Per­son­li­gen tyc­ker jag att de står för en bra co­mic re­li­ef. Det är ju nå­got som al­la Star wars­fil­mer har ge­men­samt, den tor­ra och of­ta barns­li­ga hu­morn. Visst finns pro­blem med tro­vär­dig­he­ten, men vem gil­lar in­te en un­der­dog? Att få se den lil­la män­ni­skan, el­ler i det­ta fall björ­nen, vin­na över Im­pe­ri­ets hög­tek­no­lo­gis­ka va­pen.

”Jedins åter­komst” är en vi­su­ell fest och en rapp film. Från star­ten med Va­ders be­sök på nya Döds­stjär­nan till rädd­ning­en av Han Solo från Jab­ba så dras man rakt in i hän­del­ser­na.

Och hög­has­tig­hets­jak­ten på spee­der bi­kes ge­nom En­dors sko­gar är en av de snyg­gas­te sce­ner­na, al­la fil­mer in­räk­na­de. Dess­utom vi­sar det här att Leia har en del je­di­re­flex­er i sig ef­tersom hon ut­an pro­blem tar upp den blixt­snab­ba jak­ten mel­lan trä­den. Hös­ten 2015 må ho­ver­boards ha va­rit högst på folks öns­ke­lis­tor men jag väl­jer en spee­der bi­ke al­la dar i vec­kan. Se­dan får vi änt­li­gen träf­fa Kej­sa­ren, mäs­ter­ligt spe­lad av Ian Mcdiarmid. Han nämns ba­ra i förs­ta fil­men och dy­ker upp som ho­lo­gram i ”Rymdim­pe­ri­et slår till­ba­ka”. Det finns nå­got be­fri­an­de i en ka­rak­tär som ba­ra osar onds­ka ut­an förmild­ran­de ny­an­ser. Vi mö­ter ock­så en mog­na­re Lu­ke, en vux­en och snart fullärd jedi, istäl­let för en otå­lig och käns­lo­styrd poj­ke. Här tar han sin rät­ta plats i kam­pen mel­lan det go­da och det on­da.

Rent be­rättar­tek­niskt är det li­te få­nigt att de ska spränga Döds­stjär­nan – igen. Men fil­men är full av iko­nis­ka sce­ner och re­pli­ker (It’s a trap!/i can fe­el your ang­er/you re­bel scum). Och den sista fightsce­nen mel­lan Lu­ke och Va­der och Kej­sa­ren är in­te ba­ra fil­mens ut­an he­la sa­gans kli­max och av­slut. Och ett vär­digt så­dant.

”Det är he­la sa­gans kli­max och av­slut”

Star wars: Epi­sod VI – Jedins åter­komstOri­gi­nal­ti­tel: ”Star wars epi­so­de VI: Re­turn of the Jedi”. Svensk pre­miär: 30 sep­tem­ber 1983. Längd: 131 mi­nu­ter. Bud­get: Ca 32 mil­jo­ner dol­lar. Bio­in­täk­ter: 535 mil­jo­ner dol­lar. Re­gi: Ri­chard Marquand. Ma­nus: Law­rence Kas­dan, Ge­or­ge Lucas. Be­tyg IMDB: 8,4/10. Be­tyg Rot­ten to­ma­to: 78%. Så många såg den i Sve­ri­ge 1983/84: 437 970.Hand­lingLu­ke, Leia och någ­ra and­ra räd­dar Han Solo från en hutt som he­ter Jab­ba. Lu­ke träf­far Yo­da en sista gång och får ve­ta att Leia är hans sys­ter. För att hind­ra att Rymdim­pe­ri­et byg­ger en ny Döds­stjär­na an­fal­ler re­bel­ler­na en It-cen­tral på en skogs­pla­net och får hjälp av nal­le­björ­nar att spränga bort den. Lu­ke be­seg­rar onds­kan i Darth Va­der, som i sin tur dö­dar Kej­sa­ren.Nya vik­ti­ga roll­fi­gu­rerEwo­ker­na Jab­ba the Hutt Ad­mi­ral Ack­bar Sa­la­cious B. Crumb”You’ve fai­led, your high­ness. I am a jedi, li­ke my fat­her be­fo­re me.”Lu­ke Sky­wal­ker till Kej­sa­ren.

Va­rel­se vi minnsRan­cor. Ka­li­for­ni­en(En­dor)Ari­zo­na (Ta­too­i­ne) Lon­don (stu­dio) Jab­bas la­ke­jer tror att de är en match för Lu­ke.Foto: ALL OVER PRESS Viss­te du… … att epi­sod VI är den en­da av fil­mer­na som or­den ”Tie figh­ter” ytt­ras i? Det är Lan­do som får äran att sä­gadem.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.