Äls­ka­de/ha­ta­de ka­rak­tä­rer

Star Wars - - INNEHÅLL - Jens Pe­ter­son

Ge­or­ge Lucas äls­kar R2-D2 mest. Men för de fles­ta and­ra är Han Solo fa­vo­ri­ten. Darth Va­der är stark tvåa. Al­la gil­lar en rus­kig skurk. Men unga poj­kar är in­te po­pu­lä­ra i Star wars uni­ver­sum.

Bå­de go­da och on­da ur Star wars värl­dar är bland de mest om­tyck­ta. Hjäl­tar­na från ”Stjär­nor­nas krig” blev snabbt po­pu­lä­ra. Lu­ke Sky­wal­ker, prin­ses­san Leia, Han Solo och Obi-wan Ke­no­bi var den förs­ta vå­gen av äls­ka­de film­fi­gu­rer, till­sam­mans med Chew­bac­ca och ro­bo­tar­na C-3PO och R2-D2. Se­dan kom Yo­da och gav än­nu ett an­sik­te åt Ge­or­ge Lucas ga­lax.

De som gil­lar att klä ut sig fast­na­de snabbt för Darth Va­der och hans Storm­troo­pers, vars spe­ci­el­la look har bli­vit en av de star­kas­te bil­der­na av he­la se­ri­en.

För­mod­li­gen har den on­da si­dan av kraf­ten stör­re re­pre­sen­ta­tion på al­la pry­lar, just för att de är så lät­ta att kän­na igen.

En an­nan maskerad fa­vo­rit är pri­sjä­ga­ren Bo­ba Fett som in­te har så lång tid i fil­mer­na, men fått ett and­ra liv i fan­sens uni­ver­sum. Allt är dock in­te kär­lek. När ”Jedins åter­komst” kom 1983 blev en del fans upp­rör­da över ewo­ker­na, som de tyck­te var för barns­li­ga. Fans blev dock än­nu su­ra­re på Jar Jar Binks som dök upp i ”Star wars: Epi­sod 1: Det mör­ka ho­tet” och är den mest ha­ta­de av al­la fi­gu­rer i se­ri­en.

Det får man lätt fram ge­nom att tit­ta på al­la sam­man­ställ­ning­ar som gjorts av de mest ir­ri­te­ran­de, ha­ta­de el­ler värs­ta fi­gu­rer­na i Star wars.

Där finns fle­ra ka­rak­tä­rer från epi­so­der­na I–III, i syn­ner­het Ana­kin Sky­wal­ker i oli­ka åld­rar som många ver­kar re­ta sig på. Även Bo­ba Fett som barn är im­po­pu­lär hos vis­sa.

Men även or­kes­tern från ”Jedins åter­komst”. Max Re­bo band är hus­ban­det i Jab­ba Hutts pa­lats, och det ver­kar som om de­ras upp­sätt­ning i Spe­ci­al edi­tion-ver­sio­nen från 1997 ir­ri­te­rar sär­skilt många. Dels fick de an­nan mu­sik att spe­la, dels fick de nya med­lem­mar.

Sång­ar­na Sy Snoot­les och Joh Yow­za tyc­ker folk sär­skilt il­la om.

Ge­or­ge Lucas har be­fol­kat sin värld med många va­rel­ser som pra­tar på språk vi in­te kan för­stå. Chew­bac­ca, R2-D2, ewo­ker­na… det är många som ut­tryckt sig med ges­ter el­ler hjälp av ut­tol­ka­re.

Go­da el­ler on­da, be­grip­li­ga el­ler in­te. Fan­sens käns­lor för de oli­ka va­rel­ser­na ly­ser starkt som stjär­nor i rym­den.

Foto: LUCASART, DISNEY, ALL OVER PRESS Lis­tan är sam­man­ställd ut­i­från tio oli­ka listor på nä­tet. De som äls­kar Star wars mest ver­kar ock­så va­ra de som har star­kast an­ti­pa­ti­er. Fö­re­må­len skif­tar, men det är vis­sa som åter­kom­mer he­la ti­den. Tid­ning­en Em­pi­re

MEST OGIL­LA­DE

MEST ÄLS­KA­DE

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.