Mö­te: Hon är Sve­ri­ges störs­ta fan

Star Wars - - IN­NE­HÅLL - Text: Mir­ja Lung­gren Fo­to: Mia Carls­son

Falun. Möt Sve­ri­ges främs­ta Star wars-fan­tast som gär­na kal­lar sig för nörd.

Jo­han­na Ny­be­li­us brin­ner för ko­stym­de­sig­nen i Ge­or­ge Lucas film­se­rie och äls­kar att klä ut sig till prin­ses­san Leia och drott­ning Ami­da­la.

Jo­han­na Ny­be­li­us röd­fär­ga­de hår är dolt un­der i en pe­ruk när hon klädd som prin­ses­san Leia öpp­nar dör­ren till sin lä­gen­het i Falun. – Det är li­te trångt här in­ne nu men kom in, sä­ger hon och vi­sar oss in i var­dags­rum­met.

Jo­han­na är ut­bil­dad ar­ke­o­log och ar­be­tar som mu­sei­pe­da­gog vid Fa­lu gru­va. En stor del av sin le­di­ga tid äg­nar hon åt Star wars och som hän­gi­ven cosplay­er (kort­form för costu­me play) brin­ner hon fram­förallt för ko­stym­de­sig­nen i fil­mer­na. Jo­han­na har de se­nas­te tret­ton åren åter­ska­pat ett drygt dus­sin­tal av dräk­ter­na från film­se­ri­en och på gol­vet står en prov­doc­ka med en av hen­nes ska­pel­ser, en mag­ni­fik li­la klän­ning. Det är drott­ning Ami­da­las li­la re­se­klän­ning. Hon har den i två sce­ner i epi­sod I, när hon re­ser i ett rymd­skepp och när hon är på Qui-gon Jinns be­grav­ning, be­rät­tar Jo­han­na.

Den fle­ra ki­lo tunga klän­ning­en an­vän­der Jo­han­na of­ta på mäs­sor och oli­ka eve­ne­mang, som när hon i som­ras de­la­de ut pri­ser un­der de Nor­dis­ka mäs­ter­ska­pen i Cosplay på När­con i Lin­kö­ping.

– Den är fak­tiskt gans­ka be­kväm, hem­lig­he­ten är att kor­set­ten un­der hål­ler upp all­ting. Men den blir väl­digt varm och hårupp­sätt­ning­en är tung. Sit­ter in­te hår­nå­lar­na rätt får jag hu­vud­värk.

Det tog Jo­han­na en må­nads ar­be­te un­der kväl­lar och hel­ger ba­ra att bro­de­ra de tio tu­sen pär­lor­na som pry­der hår­på­sar­na av tyg som är fäs­ta på den till­hö­ran­de kro­nan. He­la ko­sty­men tog fle­ra må­na­der att gö­ra och hon upp­skat­tar att ma­te­ri­al­kost­na­der­na to­talt gick på runt nio tu­sen kro­nor.

– Det svå­ras­te var att hit­ta ett tyg i rätt färg. Det slu­ta­de med att jag tog kon­takt med ett si­den­vä­ve­ri i Eng­land som fär­ga­de si­den­sam­me­ten i ex­akt rätt färg, sä­ger hon och rät­tar till den till­hö­ran­de kap­pan. Jo­han­na kan kal­la sig för Sve­ri­ges främs­ta Star wars-fan­tast se­dan hon 2013 vann tv­täv­ling­en ”Fan­tas­ter­na” i TV 4 i äm­net.

– Jag kla­ra­de al­la frå­gor ut­om den sista då vi skul­le kän­na på någ­ra masker och iden­ti­fi­e­ra vil­ka det var. Det kun­de jag in­te. Vi som täv­la­de kän­de ju varand­ra så det var en väl­dig pre­stige in­blan­dad, man vil­le ab­so­lut

in­te va­ra den som åk­te ut först, sä­ger hon och skrat­tar.

Hon syr även hi­sto­ris­ka 1700-tals­dräk­ter och be­skri­ver på sin blogg de­tal­je­rat hur hon gör si­na ko­sty­mer. Of­ta in­ne­hål­ler pro­ces­sen en hel del de­tek­tiv­ar­be­te. Må­let är att in i mins­ta söm ef­ter­lik­na ori­gi­nal­ko­sty­men och ibland, som i ar­be­tet med Lei­as ”The for­ce awa­kens”-ove­rall, finns det in­te myc­ket in­for­ma­tion att gå på.

– Det finns ju in­te så myc­ket bil­der på den än­nu. Hon har den på sig i ett snabbt klipp när hon står och kra­mar Han So­lo i hu­vud­trai­lern som släpp­tes nu i hös­tas. Man trä­nar ögat att se små de­tal­jer och min förs­ta re­ak­tion när jag såg trai­lern var: Hon har brunt smink! Jag har fått gis­sa myc­ket och jag har ut­gått ifrån hur det bru­kar va­ra i fil­mer­na. Det bru­kar till ex­em­pel ald­rig va­ra någ­ra knap­par; Ge­or­ge Lucas sa i sam­band med förs­ta fil­mer­na att i rym­den finns det inga knap­par el­ler blixt­lås.

Leia-ove­ral­len ska Jo­han­na bä­ra på pre­miä­ren av den nya fil­men i Stock­holm. Först fun­de­ra­de hon på att gö­ra den nya ka­rak­tä­ren Reys klä­der. På fle­ra sätt ha­de det va­rit ett enkla­re val.

– Det finns gans­ka myc­ket bil­der där man ser Reys dräkt men jag vet ju in­te vad jag kom­mer att tyc­ka om den ka­rak­tä­ren när jag har sett fil­men. Tänk om jag in­te skul­le gil­la hen­ne? Jag vet att jag gil­lar Leia och där­för val­de jag att gö­ra hen­nes klä­der. Det är ock­så en re­la­tivt en­kel dräkt så jag har in­te be­hövt läg­ga ner så väl­digt myc­ket tid och peng­ar på den. Jo­han­na hål­ler upp ett blått plagg som har ett cir­kel­for­mat möns­ter bro­de­rat på fram­si­dan.

Det är en ko­pia av Pad­més blåa Ta­too­i­ne­pon­cho. Det är Jo­han­nas all­ra förs­ta Star warsko­stym, som hon gjor­de av en gam­mal som­marklän­ning och ma­te­ri­al hon hit­ta­de i sin mam­mas tyg­skåp.

– När Ana­kin er­kän­ner att han har dö­dat en mas­sa Tus­ken rai­ders står Pad­mé i bak­grun­den och har den klän­ning­en på sig. Vi in­om Fan­for­ce skul­le ha ett mö­te ef­ter att epi­sod II ha­de haft pre­miär 2002 och jag gjor­de den till det mö­tet. Den tog någ­ra vec­kor att gö­ra. Jag har gjort li­te för­bätt­ring­ar un­der de tret­ton år som har gått se­dan dess. I dag skul­le jag in­te ha gjort den på sam­ma sätt, jag har li­te hög­re krav på kva­li­tet nu, men jag har kvar den av no­stal­gis­ka skäl. Jo­han­na sögs in i Ge­or­ges Lucas uni­ver­sum

när hon som tolvå­ring såg de förs­ta fil­mer­na 1994. När tri­lo­gin tre år se­na­re åter­lan­se­ra­des djup­na­de in­tres­set.

– Vad jag fast­na­de för? Det är en spän­nan­de sa­ga. Egent­li­gen är det en gans­ka en­kel histo­ria om gott mot ont.

När in­ter­net slog ige­nom in­såg Jo­han­na att det fanns väl­digt många and­ra som ock­så gil­la­de att dis­ku­te­ra Star wars.

– Förs­ta gång­en jag gick ut på in­ter­net sök­te jag på Star wars och hit­ta­de jät­te­myc­ket fo­rum och folk att pra­ta med. Det blev en so­ci­al grej och ge­men­ska­pen är fort­fa­ran­de väl­digt vik­tig för mig.

Jo­han­na re­gi­stre­ra­de sig som med­lem på en sajt som till­hör­de den glo­ba­la rö­rel­sen Fan For­ce i no­vem­ber 1998, och hen­nes an­vän­dar­namn Obi An­ne har hängt med se­dan dess. I dag är hon mo­de­ra­tor för dis­kus­sions­fo­rum som hand­lar om de of­fi­ci­el­la år­li­ga Ce­leb­ra­tion-mäs­sor­na och är med­lem i fle­ra för­e­ning­ar som kret­sar kring Star wars-ko­sty­mer­na. Den in­ter­na­tio­nel­la för­e­ning­en för dem som har Star wars-dräk­ter från de on­da ka­rak­tä­rer­na i fil­mer­na kal­las 501st Le­gi­on, me­dan Re­bel Le­gi­on sam­lar fans som har re­bel­ler­nas dräk­ter.

– 501st Le­gi­on och Re­bel Le­gi­on har till­sam­mans un­ge­fär 10 000 med­lem­mar värl­den över. Kra­ven är att du ska va­ra över 18 och ha en dräkt som ska se ut att kom­ma di­rekt ur fil­mer­na. Många är pre­cis som jag med­lem i bå­da, be­rät­tar Jo­han­na.

2002 star­ta­de hon den lo­ka­la un­derav­del­ning­en Nor­dic­ba­se för de nor­dis­ka fan­sen med re­bell­ko­sty­mer. Nor­dic Gar­ri­son som sam­lar de med de on­da ka­rak­tä­rer­nas ko­sty­mer star­ta­des li­te ti­di­ga­re och sys­ter­för­e­ning­ar­na kall­las ge­men­samt för Nor­dic Le­gi­on. En­ligt Jo­han­na har de nor­dis­ka för­e­ning­ar­na to­talt runt 250 med­lem­mar, varav un­ge­fär ett 70-tal i Sve­ri­ge, som åker på mäs­sor och stäl­ler upp när Star wars-ka­rak­tä­rer be­hövs på oli­ka eve­ne­mang.

’’Man trä­nar ögat att se små de­tal­jer i ko­sty­mer­na”

– Jag skul­le sä­ga att me­del­ål­dern lig­ger nån­stans mel­lan tret­tio och fyr­tio och det hand­lar nog om att de här dräk­ter­na kos­tar en del peng­ar och tar li­te tid att gö­ra. I Nor­dic Gar­ri­son är de fles­ta kil­lar men i den nor­dis­ka re­bell­ba­sen är vi hälf­ten kil­lar och hälf­ten tje­jer. Det är be­tyd­ligt fler kil­lar som vill va­ra storm­troo­pers me­dan tje­jer­na dras mer till Leia och Pad­mé.

De som äger rät­tig­he­ter­na till Star wars till­lå­ter att fan­sen upp­trä­der i ko­sty­mer, går i pa­ra­der och lå­ter sig fo­to­gra­fe­ras till­sam­mans med be­ta­lan­de be­sö­ka­re på oli­ka mäs­sor och kon­vent så länge det in­te görs för egen eko­no­misk vin­ning.

Jo­han­na be­rät­tar att Nor­dic Le­gi­ons do­ne­rar al­la peng­ar de drar in till oli­ka väl­gö­ren­hets­or­ga­ni­sa­tio­ner, som till ex­em­pel UN­H­CR och Barn­can­cer­fon­den.

– Vi har sam­lat in 156 185 dol­lar se­dan 2006, vil­ket mot­sva­rar cir­ka 1,3 mil­jo­ner svens­ka kro­nor. Vi sam­lar ju in i fy­ra oli­ka va­lu­tor så vi räk­nar to­tal­sum­man i dol­lar. Hur myc­ket tid och peng­ar Jo­han­na själv läg­ger på sin pas­sion för Star wars kan hon in­te sva­ra på.

– Star wars är en stor del av mitt liv. Det här är ju min hob­by och som många and­ra hob­by­er kos­tar den peng­ar. Men det är en hob­by som har gett mig väl­digt myc­ket. Den so­ci­a­la bi­ten är väl­digt vik­tig för mig och jag har ett kon­takt­nät med män­ni­skor över he­la värl­den. Det svårt att sä­ga hur myc­ket tid jag läg­ger på att dis­ku­te­ra med and­ra på nä­tet och på att träf­fa folk på oli­ka eve­ne­mang, men det är myc­ket. Att gö­ra dräk­ter­na tar många, många ar­betstim­mar om året och jag har gjort av med en mas­sa peng­ar på re­sor!

Jo­han­na bru­kar gö­ra någ­ra re­sor om året till oli­ka mäs­sor och eve­ne­mang där hon kan bä­ra si­na Star wars-ko­sty­mer, som Co­mic Con och Sci-fi-mäs­san i Sve­ri­ge.

De störs­ta eve­ne­mang­en för Star wars-fan­sen är de of­fi­ci­el­la Ce­leb­ra­tion-mäs­sor­na. Den förs­ta hölls 1999 i Den­ver i USA in­för pre­miä­ren av ”Det mör­ka ho­tet” och näs­ta äger rum i Lon­don näs­ta som­mar.

– På min förs­ta re­sa till USA, en må­nad in­nan epi­sod III skul­le släp­pas 2005, var vi ett gäng på sex styc­ken från Sve­ri­ge, tre styc­ken från Tyskland, en från USA och en från Eng­land som ha­de träf­fats ge­nom The­for­ce.net. Vi häng­de ihop un­der mäs­san och de­la­de ho­tell­rum. Det är kul att träf­fa de man har kon­takt med på nä­tet på rik­tigt, sä­ger Jo­han­na.

Den se­nas­te Ce­leb­ra­tion-mäs­san loc­ka­de runt 50 000 fans från he­la värl­den till Ana­heim i Ka­li­for­ni­en. In­för re­san dit job­ba­de Jo­han­na i fle­ra må­na­der med sin så kal­la­de Hand­mai­den-ko­stym, en ko­pia av den guld­fär­ga­de klän­ning som bärs av drott­ning Ami­da­las tjä­na­rin­nor.

– Hand­mai­dens går bakom drott­ning Ami­da­la i epi­sod I och i sce­nen där hon har sin mest iko­nis­ka rö­da klän­ning sit­ter de i bak­grun­den. Den här dräk­ten var jag fak­tiskt först i värl­den

med att gö­ra. Jag ha­de gått och tänkt på den i fle­ra år, sä­ger Jo­han­na och hål­ler stolt upp den hand­gjor­da klän­ning­en i guld­fär­gat si­den.

– Jag tyck­te att klän­ning­en var vac­ker re­dan i fil­men och när jag se­dan såg den li­ve förs­ta gång­en på en ut­ställ­ning i Ita­li­en be­stäm­de jag mig för att nå­gon gång gö­ra den. Men man kan in­te gå i den, det är ett li­tet pro­blem som jag ska för­sö­ka lö­sa. Vil­ken blir din näs­ta Star wars-ko­stym? – Det vet jag in­te än, nu ska jag först gö­ra om och för­bätt­ra min kvinn­li­ga Tus­ken rai­der­dräkt och min re­bell­pi­lot­dräkt. De är bå­da be­kvä­ma att ha på sig och lät­ta att kän­na igen och de be­hövs fram­förallt på mäs­sor­na här i Sve­ri­ge. Jag vill in­te all­tid gå som Ami­da­la och vi är fle­ra som har prin­ses­san Leia-dräk­ter.

Jo­han­na ly­ser upp när hon be­rät­tar om sitt ab­so­lu­ta dröm­pro­jekt som är att gö­ra Pad­més så kal­la­de pick­nick­klän­ning, den hon har på sig när hon och Ana­kin är på pick­nick i ”Klo­ner­na an­fal­ler”.

– För­u­tom Lei­as klas­sis­ka vi­ta är Pad­més pick­nick­klän­ning nog den mest iko­nis­ka klän­ning­en för oss som gör eg­na dräk­ter. Jag har sam­lat ma­te­ri­al i tio år till den men det är ett stort pro­jekt och klän­ning­en har någ­ra de­tal­jer som jag in­te har kun­nat lus­ka ut än­nu hur de är gjor­da. Vad har du för tips till bli­van­de cosplay­ers? – Jag tyc­ker att man ba­ra ska kas­ta sig in i det och lä­ra av si­na miss­tag. Ing­en är bra från bör­jan. Man kan ta kon­takt med and­ra som har gjort den dräkt man vill gö­ra för att få tips och råd.

När Jo­han­na ska gö­ra en ko­stym tit­tar hon på al­la bil­der hon kan hit­ta på ori­gi­na­let och sy­nar den i al­la möj­li­ga vinklar.

– Det har bli­vit lät­ta­re, i dag finns det myc­ket mer bild­ma­te­ri­al till­gäng­ligt än det fanns ti­di­ga­re och i myc­ket hög­re upp­lös­ning så att man verk­li­gen kan se de­tal­jer­na. Se­dan gäl­ler det att för­sö­ka lis­ta ut hur de har gjort i oli­ka mo­ment. När jag hit­tat hur söm­mar­na går gäl­ler det att hit­ta ett pas­san­de möns­ter, för jag kan in­te ri­ta möns­ter helt själv från grun­den. Ef­ter det går det åt väl­digt myc­ket la­kans­tyg för att gö­ra pro­ver tills jag får det rätt. In­nan man an­vän­der dy­ra­re ty­ger vill man att det ska sit­ta.

Hur re­a­ge­rar din om­giv­ning på din sto­ra pas­sion för Star wars?

– Det är gans­ka all­mänt känt att jag gil­lar Star wars och de fles­ta tyc­ker att det är häf­tigt och kul. Al­la på job­bet vet att prin­ses­san Lei­amug­gen är min! Och den har jag fak­tiskt fått av en kol­le­ga.

”Ibland kan jag fast­na för helt and­ra gre­jer men jag och Star wars vet var vi har varand­ra”

S

Jo­han­na upp­le­ver att sy­nen på fan­kul­tu­ren har för­änd­rats på se­na­re år.

– Jag har ald­rig haft någ­ra pro­blem med att sä­ga att jag är nörd. Jag ser nörd som ett po­si­tivt ut­tryck för nå­gon som är väl­digt in­tres­se­rad av nå­got, men folk har bli­vit myc­ket öpp­na­re med åren om många fler er­kän­ner att de är nör­dar ef­tersom det är en in­negrej i dag att va­ra nörd. Det är li­te coolt att va­ra väl­digt in­tres­se­rad av någon­ting nu. Men så var det ju in­te när jag upp­täck­te Star wars.

Sin egen re­la­tion till Star wars be­skri­ver Jo­han­na som ett slags kär­leks­för­hål­lan­de.

– Att va­ra ett fan är som att va­ra kär. Star wars och jag är som ett gam­malt gift par, det är in­te all­tid jag kän­ner en bubb­lan­de för­äls­kel­se men kär­le­ken finns all­tid där. Jag blir lätt in­tres­se­rad av sa­ker och ibland kan jag fast­na för helt and­ra gre­jer men jag och Star wars vet var vi har varand­ra.

Även om fan­sen de­lar den star­ka kär­le­ken till film­se­ri­en upp­le­ver hon att det ock­så fö­re­kom­mer mot­sätt­ning­ar.

– Det finns för­stås de som tar Star wars på li­te för stort all­var och som blir in­ter­nett­roll ef­tersom de in­te kan dis­ku­te­ra sa­ker ut­an att bli för upp­rör­da. När epi­sod I släpp­tes blev det krig på nät­fo­rum mel­lan de som tyck­te den var då­lig och de som tyck­te att den var bra, till ex­em­pel. Det finns ock­så vis­sa som me­nar att man in­te ska ha dräk­ter­na om man in­te har sam­ma kropps­form som ka­rak­tä­ren. Men över­lag är det en väl­digt stöt­tan­de kul­tur och det är väl­digt ro­ligt att de­la sitt in­tres­se med and­ra. Vad ser du mest fram emot i nya fil­men? – Jag är såklart ny­fi­ken på al­la klä­der­na och vad ka­rak­tä­rer­na har på sig. Men jag är nog mest ny­fi­ken på var de här nya skur­kar­na New Or­der kom­mer från. Det slu­ta­de ju bra i ”Jedins åter­komst” med att kej­sa­ren var död, men en­ligt trai­lern ver­kar det som att folk in­te vet om det verk­li­gen har hänt el­ler in­te, så man und­rar vad Han, Lu­ke och Leia gjort egent­li­gen? Har de stör­tat kej­sa­ren men in­te sett till att det in­te blir ett fun­ge­ran­de al­ter­na­tiv ef­teråt? Och det sto­ra myste­ri­et är den nya kvinn­li­ga ka­rak­tä­ren Rey. Hon är up­pen­bar­li­gen väl­digt vik­tig. Är Rey barn till Han och Leia? Jag tyc­ker väl­digt myc­ket om böc­ker­na och där har de tre barn, varav ett tvil­ling­par. Fast böc­ker­na är bort­räk­na­de nu när de nya fil­mer­na kom­mer…

Jo­han­na är in­te helt po­si­tiv till Ge­or­ge Lucas val att fort­sät­ta se­ri­en och för­kla­rar att hon har dubb­la käns­lor in­för pre­miä­ren av ”The for­ce awa­kens”.

– Jag tyc­ker att det ska bli mer spän­nan­de med ”Ro­gue one” som kom­mer näs­ta år och som ska va­ra helt fri­ståen­de och hand­la om när re­bel­ler­na ska sno rit­ning­ar­na till Döds­stjär­nan. Jag har fak­tiskt in­te så sto­ra för­vänt­ning­ar på den nya fil­men. Var­je gång jag ser den nya trai­lern kän­ner jag ju att det pir­rar i ma­gen men jag tyc­ker egent­li­gen in­te att det be­hövs fler fil­mer med Han, Lu­ke och Leia. Jag är li­te rädd för att bli be­svi­ken.

”Jag ser nörd som ett po­si­tivt ut­tryck för nå­gon som är väl­digt in­tres­se­rad av nå­got”

Star wars-fan­tas­ten Jo­han­na Ny­be­li­us vid Fa­lu gru­va där hon job­bar som mu­sei­pe­da­gog. I bak­grun­den syns Faluns hopp­bac­kar. Jo­han­na dö­mer täv­ling­ar i back­hopp­ning och vann själv den all­ra förs­ta in­ter­na­tio­nel­la back­hoppar­täv­ling­en för tje­jer un­der skid-vm i Falun 1993.

En av Jo­han­nas dyr­gri­par är boken ”Dres­sing a ga­laxy” som släpp­tes i en be­grän­sad upp­la­ga på 2 500 ex­em­plar.

Jo­han­na vi­sar den all­ra förs­ta Star wars-ko­sty­men hon syd­de, Pad­més blå Ta­too­i­ne-pon­cho. Na­ta­lie Port­man bär ori­gi­na­let i ”Klo­ner­na an­fal­ler”.

I ”Dres­sing a ga­laxy” med­följ­de bland an­nat tyg­pro­ver från oli­ka ori­gi­nal­ko­sty­mer och en av­gjut­ning av ett woo­ki­ee-spän­ne från epi­sod III.

Jo­han­nas fa­vo­rit­tav­la fö­re­stäl­ler Pad­mé i pick­nick­klän­ning­en. ”Jag var tvung­en att ha den när jag såg den. Jag kö­per hell­re tav­lor än lek­saks­fi­gu­rer med mig hem från mäs­sor­na”, be­rät­tar hon.

”Jag tyc­ker egent­li­gen in­te om att hål­la på med hår och smink men man är tvung­en att lä­ra sig”, sä­ger Jo­han­na som har köpt en pe­ruk av syn­te­tiskt hår för att åter­ska­pa Lei­as fri­syr i den nya fil­men.

Samlar­tav­lor­na har Jo­han­na köpt på de of­fi­ci­el­la Star wars Ce­leb­ra­tion-mäs­sor­na. De görs av li­cen­si­e­ra­de konst­nä­rer, säljs i num­re­rad upp­la­ga och bru­kar kos­ta un­ge­fär mel­lan 70 och 150 dol­lar.

Prin­ses­san Leia som doc­ka.

The Hand­mai­dens guld­klän­ning och drott­ning Ami­da­las li­la re­se­klän­ning är de ko­sty­mer Jo­han­na är mest stolt över i sin sam­ling och det lig­ger många må­na­ders ar­be­te bakom dem.

”Jag skul­le in­te ha någ­ra pro­blem med att va­ra ihop med nå­gon som in­te gil­lar Star wars. Ba­ra det finns en för­stå­el­se för att jag har en hob­by som tar väl­digt myc­ket tid”, sä­ger Jo­han­na Ny­be­li­us.

Jo­han­na har de fles­ta av si­na Star wars-pry­lar un­danstop­pa­de men en del står fram­me som pryd­nad. ”Jag har ald­rig va­rit nå­gon rik­tig sam­la­re. Pad­mé och Leia vill jag gär­na ha som doc­kor när det kom­mer nya, men det är myc­ket för dräk­ter­nas skull”.

Svensk med­lem i 501st Le­gi­on på Co­mic con 2015 i Stock­holm.

Pe­ru­ken Jo­han­na an­vän­der när hon ska gö­ra Lei­as iko­nis­ka fri­syr med hår­bol­lar­na.

Drott­ning Ami­da­la som doc­ka.

Jo­han­na har gjort ett en­kelt bäl­te till den nya Leia-ko­sty­men. ”Jag miss­tän­ker att spän­net har be­tyd­ligt fler de­tal­jer så det här är ba­ra till­fäl­ligt.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.