Till­ba­kablick:

Star Wars - - INNEHÅLL - Markus Lars­son nö­jeskrö­ni­kör

Hjäl­tar­na för­lo­rar. De får hän­der­na av­hugg­na och blir in­frys­ta i kar­bo­nit. Och pap­pa har nå­got vik­tigt att sä­ga. Dis­kus­sio­nen är onö­dig – ”Rymdim­pe­ri­et slår till­ba­ka” är sa­gans bäs­ta film. Med åren har fil­men bli­vit ett be­grepp. Ti­teln an­vänds när nå­gon vill be­skri­va hur en histo­ria mörk­nar. Tack va­re ”Rymdim­pe­ri­et slår till­ba­ka” finns det ett out­ta­lat löf­te i al­la tri­lo­gi­er och ma­tiné­se­ri­er på bio – i mel­lan­ak­ten blir det natt, ka­rak­tä­rer­na för­dju­pas och plå­gas, hjäl­tar­na spring­er in i väg­gen, fi­en­den flyt­tar fram si­na po­si­tio­ner, fram­gång byts mot för­tviv­lan.

När ”Rymdim­pe­ri­et slår till­ba­ka” ha­de pre­miär 1980 var block­bus­ters ett re­la­tivt nytt fe­no­men. ”Stjär­nor­nas krig” var värl­dens mest fram­gångs­ri­ka film. Det ha­de va­rit en­kelt att åter­an­vän­da sam­ma mall och gö­ra en då­nan­de rymdo­pe­ra med lyck­ligt slut. I stäl­let val­de film­ska­par­na att sty­ra skep­pet rakt in i ett men­talt as­te­ro­id­bäl­te. Hand­ling­en i ”Rymdim­pe­ri­et slår till­ba­ka” för­sök­te va­ra an­norlun­da och lyc­ka­des. Hjäl­tar­na fi­rar inga tri­um­fer. De spring­er för si­na liv från det in­le­dan­de sla­get på is­pla­ne­ten Hoth till fi­na­len up­pe i moln­sta­den på pla­ne­ten Be­spin.

Han Solo, prin­ses­san Leia, Chew­bac­ca och C-3PO flyr från Darth Va­der, blir för­rå­da och till­fång­a­tag­na.

Lu­ke Sky­wal­ker göm­mer sig i sin tur på träsk­pla­ne­ten Da­go­bah och för­sö­ker gra­de­ra upp sig till full­fjäd­rad jedi un­der led­ning av den all­ve­tan­de grö­na doc­kan Yo­da – och miss­lyc­kas.

Men det är slut­stri­den mel­lan Lu­ke Sky­wal­ker och Darth Va­der som är fil­mens, och he­la sa­gans, hjär­ta. Sky­wal­ker har ald­rig en chans mot sin döds­fi­en­de. Det är katt mot råt­ta, bull­do­zer mot ving­klippt an­kunge. Ett tag hål­ler Darth Va­der sitt svärd med en hand. När Va­der till slut hug­ger han­den av Lu­ke känns för­ned­ring­en ofrån­kom­lig.

Se­dan kom­mer vänd­ning­en, re­pli­ker­nas re­plik, sa­gans störs­ta ex­plo­sion.

Ef­ter en ödes­mät­tad ord­väx­ling om vem som är Sky­wal­kers rik­ti­ga pap­pa vän­tar Darth Va­der ett an­de­tag och sä­ger: ”Nej, jag är din far.” Lu­ke Sky­wal­kers skrik häl­ler bläck över bio­be­sö­kar­nas popcorn.

”Dis­kus­sio­nen onö­dig – det är bäs­ta fil­men”

Star wars: Epi­sod V – Rymdim­pe­ri­et slår till­ba­ka Ori­gi­nal­ti­tel: ”Star wars epi­so­de V: The Em­pi­re stri­kes back”. Svensk pre­miär: 15 au­gusti 1980. Längd: 124 mi­nu­ter. Bud­get: 18 mil­jo­ner dol­lar. Bio­in­täk­ter: 535 mil­jo­ner dol­lar. Re­gi: Ir­vin Kersh­ner....

Foto: ALL OVER PRESS

Va­rel­se vi minns Wam­pa. Lon­don (stu­dio) Nor­ge (Hoth) Lu­ke och Darth Va­der i sin förs­ta, men in­te sista, du­ell. Viss­te du… … att fil­men vi­sa­des i det ovan­li­ga och dy­ra for­ma­tet 70mm? Van­li­ga fil­mer bru­kar va­ra 35mm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.