Star wars-galaxen

Star Wars - - INNEHÅLL - Grafik Paul Wal­lan­der Text Mar­tin Pe­ter­son

Star wars-uni­ver­su­met är fullt av värl­dar – allt från ga­sjät­tar till fu­tu­ris­tis­ka met­ro­po­ler.

Här är en över­blick av plat­ser­na där rymd­sa­gan ut­spe­lar sig.

Käl­la: Da­ni­el Wal­la­ce & Ja­son Fry, ”Star wars The es­sen­ti­al At­las” (Del rey, 2009)

Di­a­me­ter: 900 km. Be­sätt­ning: 485 560. Be­väp­ning: 1 su­per­la­ser, 40 000+ mind­re la­ser­ka­no­ner. Till­hö­rig­het: Rymdim­pe­ri­et. Fö­re­kom­mer: I ”Jedins åter­komst”, un­der upp­bygg­nad. Lu­ke och Darth Va­der slåss där. Sprängs i slu­tet av fil­men. Di­a­me­ter: 118 000 km. Be­folk­ning: 68 % män­ni­skor, 8 % ug­naughts, 6 % lut­ril­li­ans, 18 % öv­ri­ga). Främs­ta ex­port: Ti­ban­na-gas, tu­rism, moln­bi­lar. Sty­rel­seskick: Skrå. Fö­re­kom­mer: He­la slu­tet av ”Rymdim­pe­ri­et slår till­ba­ka” ut­spe­lar sig på Cloud ci­ty, som be­fin­ner sig ovan­för Be­spin. Lu­ke mö­ter Darth Va­der, Han Solo blir ned­fryst och C-3PO skjuts sön­der av storm­troo­pers.Di­a­me­ter: 7 200 km. Be­folk­ning: 32 % ice scrabblers, 23 % taun­tauns, 11 % wam­pas, 34 % öv­ri­ga). Främs­ta ex­port: Ing­en. Sty­rel­seskick: Ing­et. Fö­re­kom­mer: I ”Rymdim­pe­ri­et slår till­ba­ka” göm­mer sig re­bel­ler­na här, men hit­tas av Im­pe­ri­et och ja­gas bort. Di­a­me­ter: 12 240 km. Be­folk­ning: 1 bil­jon (tu­sen mil­jar­der). Främs­ta ex­port: Ing­en. Sty­rel­seskick: Te­o­kra­tisk dik­ta­tur. Fö­re­kom­mer: Syns of­ta i Epi­sod I–III, in­te minst när Ana­kin träf­far Je­dirå­det. En svä­var-jakt i ”Klo­ner­na an­fal­ler” vi­sar de­lar av pla­netsta­den på nä­ra håll. Di­a­me­ter: 4 900 km. Be­folk­ning: 30 mil­jo­ner (95 % ewo­ker, 4 % yuz­zum, 1 % öv­ri­ga). Främs­ta ex­port: Livsmedel, lä­ke­me­del. Sty­rel­seskick: Stam­sy­stem. Fö­re­kom­mer: I and­ra hal­van av ”Jedins åter­komst”, när re­bel­ler­na får hjälp av de in­hems­ka ewo­ker­na att be­seg­ra Im­pe­ri­et. Di­a­me­ter: 4 200 km. Be­folk­ning: 20 000 (95 % mu­sta­fa­ri­an, 3 % ska­ko­an, 2 % öv­ri­ga). Främs­ta ex­port: Be­ar­be­tad malm, mir­ka­ni­te-mi­ne­ra­ler. Sty­rel­seskick: Ägs av fö­re­tag, Te­ch­no uni­on. Fö­re­kom­mer: Skå­de­plats för upp­gö­rel­sen mel­lan Ana­kin och Obi-wan i ”Mörk­rets hämnd”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.