Till­ba­kablick: Epi­sod I

Star Wars - - INNEHÅLL - Ste­fan Hed­mark filmre­cen­sent

För­vänt­ning­ar­na är sky­höga. En­tu­si­as­men är uppis­kad. Nostal­gin över de gam­la fil­mer­na är tår­fylld. Änt­li­gen en ny Star wars-film och snart får vi ve­ta om den är bra. Och om al­la da­to­rer kra­schar vid mil­len­ni­e­skif­tet. Ja­visst är det 1999 jag be­skri­ver, in­te 2015. Men stäm­ning­en in­för ”Star wars: Epi­sod I – det mör­ka ho­tet” påmin­de väl­digt myc­ket om den nu­va­ran­de hajpen in­för ”The for­ce awa­kens”.

Nu­me­ra är det just det här ka­pit­let i film­se­ri­en som har lägst sta­tus. Så var det in­te rik­tigt vid pre­miä­ren. Vi jubla­de i publi­ken, minns ni det? Ci­ne­ma­sco­re.com vi­sar att publik­be­ty­get var A-.

Men det var då. Nu klap­par in­te vå­ra hjär­tan läng­re för ”Det mör­ka ho­tet”. Men jag tar gär­na ut­ma­ning­en att på­min­na om allt som bra med den. På sätt och vis är Star wars-my­to­lo­gin ett sän­ke för ”Det mör­ka ho­tet”. Ha­de den kom­mit som en själv­stän­dig film ha­de ne­ga­ti­va jäm­fö­rel­ser kun­nat und­vi­kas och det är möj­ligt att den ha­de setts som en rätt kre­a­tiv även­tyrs­rul­le för barn. Ur ett an­nat per­spek­tiv är Star warsmy­to­lo­gin po­si­tiv för fil­men. Epi­sod IV ska­par dras­tis­ka kon­tras­ter i Ana­kin Sky­wal­kers liv och lju­set i förs­ta ka­pit­let får näs­tan en tra­gisk ton när man tän­ker på hel­he­ten.

God­he­ten re­pre­sen­te­ras på ett en­ga­ge­ran­de sätt av Ewan Mcgre­gors och Li­am Ne­e­sons je­di­rid­da­re. Men här finns ock­så mör­ker i form av sith-lor­den Darth Maul, en av de bäs­ta Star wars-skur­kar­na, med ett sa­ta­niskt ut­se­en­de och en gåt­full au­ra. Den av­gö­ran­de du­el­len mel­lan ho­nom och Ne­e­sons rid­da­re ac­kom­pan­je­ras av ett kör­verk i när­mast de­mo­nisk stil. Över­hu­vud­ta­get är John Wil­li­ams mu­sik till den här fil­men bland hans bäs­ta Star wars-in­sat­ser.

Li­ka klassisk, fast på ett ne­ga­tivt sätt, är Jar-jar Binks, den­na da­to­ra­ni­me­ra­de pa­jas som i värs­ta fall kan ses som en ka­ri­ka­tyr av 1800-ta­lets syd­stats­sla­var. Men trots allt. Är han SÅ myc­ket vär­re än al­la and­ra mup­par som fyl­ler många av Star wars-fil­mer­nas bildru­tor? Jag me­nar, har ni när­stu­de­rat fi­lu­rer­na som rör sig i ba­ren i Mos Eis­ley…?

”Darth Maul är en av de bäs­ta skur­kar­na”

Foto: ALL OVER PRESS

Qui-gon och Obi­wan i när­kamp med Darth Maul.

Star wars: Epi­sod I – Det mör­ka ho­tet Ori­gi­nal­ti­tel: ”Star wars epi­so­de I: The phan­tom me­na­ce”. Svensk pre­miär: 19 au­gusti 1999. Längd: 133 mi­nu­ter. Bud­get: Ca 115 mil­jo­ner dol­lar. Bio­in­täk­ter: Strax över en mil­jard dol­lar. Re­gi & ma­nus: Ge­or­ge Lucas....

Va­rel­se vi minns San­do aqua mons­ter. Ka­li­for­ni­en (Ta­too­i­ne) Lon­don (stu­dio, Na­boo) Tu­ni­si­en (Ta­too­i­ne) Viss­te du… … att Be­ni­cio del To­ro skul­le spe­la Darth Maul men tac­ka­de nej ef­tersom rol­len in­te ha­de någ­ra re­pli­ker? Ita­li­en (Na­boo)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.