In­ter­vju: John Boye­ga

Star Wars - - INNEHÅLL - Av: Jens Pe­ter­son Foto: Bri­an Bo­wen Smith

Lon­don. Han ser ut att va­ra den gla­das­te grab­ben i galaxen. John Bo­ey­ga spe­lar Finn, men han är ock­så ett fan. Han äls­ka­de Star wars långt in­nan han fick rol­len.

– Jag läng­tar ef­ter att fil­men ska ha pre­miär och al­la får se den. Och jag får se den. På bio! Det har ald­rig hänt mig förr, sä­ger John Boye­ga till Star wars-bi­beln.

FAK­TA

NAMN: John Boye­ga. FÖDD: 17 mars 1992. BOR: Lon­don. SPE­LAR: Finn, en av hjäl­tar­na. ROL­LER: ”At­tack the block”, ”Im­pe­ri­al dream”, ”24: Li­ve anot­her day”, ”Ma­jor La­zer”. GIL­LAR: Lon­don. Se­ri­e­tid­ning­ar. Star wars.

Han mis­sa­de de ti­di­ga­re Star wars-fil­mer­na när de gick på bio. Men han tog igen det ge­nom att se dem om och om igen hem­ma.

Då kanske du blev star­struck när du träf­fa­de stjär­nor­na du sett och skul­le job­ba med dem?

– Nej, det går in­te, sä­ger John Boye­ga och skrat­tar. Då mis­sar man det vik­ti­ga. Som att be Har­ri­son Ford sig­ne­ra mi­na ac­tion­fi­gu­rer som jag ha­de ta­git med mig. Man mås­te va­ra lugn och kon­cen­tre­rad när man ska be om au­to­gra­fer.

Han ler brett. Det är tyd­ligt att in­spel­ning­en av ”The for­ce awa­kens” har va­rit en per­fekt kom­bi­na­tion av jobb och pas­sio­ne­rad hob­by för ho­nom.

– Det kän­des väl­digt bra att ha med Har­ri­son och Mark och Car­rie. De är en­tu­si­as­tis­ka över att va­ra till­ba­ka, och om de är det kan väl ing­et gå fel, sä­ger han. Vi är al­la med i sam­ma lag och vill fort­sät­ta be­rät­ta histo­ri­en ef­ter 30 år. Vad kan du av­slö­ja om Finn? – Han är i en in­tres­sant tid­punkt i sitt liv, sä­ger John Boye­ga. I trai­lern ser man att han har en storm­troo­per-uni­form och se­na­re är han klädd i en ljus lä­der­jac­ka. Det finns en in­re kon­flikt där. Fil­men tar en ny sorts grepp, med en unik roll­fi­gur. Hur kän­des det när du läs­te ma­nu­set? – Jag grät. Av gläd­je. För att jag såg hur myc­ket jag skul­le va­ra med. Finn åter­kom­mer he­la ti­den. Det är så man lä­ser ma­nus först, ser hur of­ta ens roll­fi­gur är med. Och att se att min roll dy­ker upp gång på gång i ett ma­nus. I Star wars!

De ti­di­ga­re fil­mer­na i se­ri­en har haft min­nesvär­da roll­fi­gu­rer.

– Jag tyc­ker Finn är jäk­ligt cool och han pas­sar in bra där, vid si­dan av de and­ra. Lar­ry skrev en ka­rak­tär som man bryr sig om.

Lar­ry är ma­nus­för­fat­ta­ren Law­rence Kas­dan, som ock­så bi­drog till ma­nu­sen för ”Rymdim­pe­ri­et slår till­ba­ka” och ”Jedins åter­komst”. Plus ”Jak­ten på den för­svun­na skat­ten”. Han kan stor­slag­na även­tyrs­fil­mer.

– I så­da­na här gi­gan­tis­ka rymdo­pe­ror som in­te har med vå­ra van­li­ga liv att gö­ra, då be­hövs roll­fi­gu­rer vi kan iden­ti­fi­e­ra oss med. Som Finn, sä­ger John Boye­ga.

– Det finns star­ka hjäl­tar som vet allt och kan allt. Men ock­så så­da­na som in­te har en aning. Vi som tit­tar äls­kar så­da­na. Jag tror det är där­för folk gil­lar kap­ten Spar­row som John­ny Depp spe­lar. Han gör det vi al­la skul­le gö­ra, för­sö­ker fly och ta sig ur fa­ran. Finn är dock en som tar strid ock­så. – Det var kul att spe­la in strids­sce­ner­na, att springa och hop­pa och slåss man mot man. Jag vet in­te om du gjor­de det, men jag lek­ta of­ta så som barn. När man var li­ten och in­te fick gå ut, ut­an mås­te stan­na in­ne. Då hop­pa­de jag mel­lan sof­for­na i var­dags­rum­met och låt­sa­des att allt var la­va un­der mig, sä­ger John Boye­ga.

– Så var det att spe­la in ”The for­ce awa­kens”. Fast på en gi­gan­tisk ska­la. Det var SÅ kul att gö­ra stunt­gre­jer.

John Boye­ga stö­nar för att här­ma hur det lät när han tog i.

Du var tyd­li­gen ett Star wars-fan in­nan du fick rol­len.

– Ja, oj, oj, oj. Jag var ett jät­testort fan. Jag fast­na­de för lek­sa­ker­na in­nan jag lär­de mig själ­va sto­ryn och fil­mer­na. En del Star wars-fans bru­kar ska­ka på hu­vu­det när jag be­rät­tar det. Men hey... jag är född 1992, döm mig in­te.

Snart lär­de han sig dock histo­ri­en. John Boye­ga är en som fick upp­le­va de sex fil­mer­na en­ligt Ge­or­ge Lucas num­re­ring.

– Jag såg epi­so­der­na I – III först och se­dan ori­gi­nal­tri­lo­gin. Så jag har fak­tiskt sett dem i den ord­ning de är num­re­ra­de. Jag minns att det ver­ka­de li­te kons­tigt när jag kom till ”Stjär­nor­nas krig” från 1977. ”Pap­pa – vad hän­de med spe­ci­a­lef­fek­ter­na? Det ser ut som om de fak­tiskt är i en rik­tig mil­jö”.

Från fil­men gick han vi­da­re. Slu­ka­de allt som har med Star wars att gö­ra.

– Jag gil­la­de tv-spe­len och böc­ker­na bygg­da kring ett ”ex­pan­ded uni­ver­se”. Jag tyc­ker till och med om Chew­bac­cas jul­spe­ci­al. Den var fan­tas­tisk. Bril­jant! Man får se Chew­bac­cas mam­ma, he­la fa­mil­jen äter jul­mid­dag. Jag var barn när jag såg den. Nu blir du själv ac­tion­fi­gur. Hur känns det? – Un­der­bart. Jag har någ­ra hem­ma nu, i ett skåp till­sam­mans med al­la ac­tion­fi­gu­rer jag sam­lat se­dan jag var li­ten. Jag gav bort mitt Lego, en stor År­tu­sen­de­fal­ken som jag gav till min ku­sin. Men jag ska få en ny.

’’Förs­ta nörd­lyc­kan var att ta på storm­troo­per-ko­sty­men’’

Hur känns det att va­ra klädd som en storm­troo­per?

– Ska man pra­ta om det prak­tis­ka så kläm­mer den åt i arm­hålor­na och kring be­nen, men an­nars är det un­der­bart, sä­ger John Boye­ga. De mät­te mig för oli­ka ko­sty­mer jag skul­le ha i fil­men. De var väl­digt no­ga med al­la mått och jag frå­ga­de vad de mät­te för. ”Det är din storm­troo­per-dräkt”. Oh! Oh! Oh! Fan­tas­tiskt. Tog den lång tid att ta på? – Det be­ror på hur många som hjälp­te till. Först var det fy­ra per­so­ner, men se­dan lär­de jag mig hur man skul­le gö­ra, så då be­höv­des det ba­ra en plus mig själv. Det är ett hant­verk att klä sig som en storm­troo­per. Väl­digt ex­akt.

Ha­de du många ögon­blick där din in­re Star wars-nörd re­a­ge­ra­de un­der in­spel­ning­en?

– He­la ti­den. Tio om da­gen. Först slap­pa­de man på mor­go­nen och för­sök­te slum­ra i bi­len. Se­dan tog jag på ko­sty­men. Förs­ta nörd­lyc­kan. Se­dan kom jag till in­spel­nings­plat­sen. Ett nytt häf­tigt stäl­le. Nörd igen. Och se­dan var­je gång JJ be­rät­ta­de nå­got hem­ligt ur hand­ling­en el­ler nå­got i sam­band med pre­miä­ren. JJ be­rät­tar sa­ker he­la ti­den, han är väl­digt en­tu­si­as­tisk. JJ Abrams är fil­mens re­gis­sör. Han blev känd som en av ska­par­na av tv-se­ri­en ”Lost” och har re­gis­se­rat en rad fram­gångs­ri­ka fil­mer. Han har gjort ”Mis­sion: Im­possib­le III”, men ock­så bå­de ”Star trek” och ”Star trek in­to darkness”. Fil­mer som gav ny ener­gi åt den rymdse­ri­en. Många fans hop­pas nu att JJ Abrams ska gö­ra sam­ma sak med Star wars.

Han gjor­de ock­så den per­son­li­ga ”Su­per 8”, och som ma­nus­för­fat­ta­re skrev han ”Fal­let Hen­ry”, en an­norlun­da roll för Har­ri­son Ford 1991.

John Boye­ga sä­ger att han har stort för­tro­en­de för JJ Abrams vi­sion av fil­men och att det är lätt att hål­la tyst om hem­lig­he­ter.

En del sce­ner togs i ök­nen ut­an­för Abu Dha­bi där det var 50 gra­der varmt när de fil­ma­de.

– Det hjälp­te med ac­tion och in­ten­si­tet och räds­la. Man är in­te i en stu­dio med var­ma lam­por ut­an det är varmt på rik­tigt. Det var väl­digt coolt att va­ra i en verk­lig milj­lö, trots den fruk­tans­vär­da hettan.

En cool het­ta. Han sä­ger att bakom­fil­mer­na från in­spel­ning­en kom­mer att vi­sa hur han går om­kring med ett stort le­en­de he­la ti­den.

– Al­la mil­jö­er är uni­ka, sä­ger John Boye­ga. Det är som att kom­ma till Dis­ney­land var­je dag, men här är man en av ka­rak­tä­rer­na.

Även när han in­te skul­le job­ba pas­sa­de han på att gå runt på in­spel­nings­plat­sen.

–Jag till­bring­a­de myc­ket tid i smin­kav­del­ning­en och bland mas­ker­na, för att se al­la märk­li­ga va­rel­ser och hur de gjor­de ef­fek­ter­na.

John Boye­ga har va­rit med i fle­ra fil­mer och tv-se­ri­er. 2011 kom hans de­but ”At­tack the block” där han spe­lar Mo­ses, en roll som gav ho­nom no­mi­ne­ring­ar till fle­ra film­pri­ser. För tv har han bland an­nat gjort ”Law & or­der: UK” och ”24: Li­ve anot­her day”.

Var det en krä­van­de au­di­tion för Star wars?

– Ja, det var som en kom­bi­na­tion av ”X-factor och ”The vo­ice”. Det var en häl­so­samt tuff pro­cess. Det värs­ta var på slu­tet när jag viss­te att jag var nä­ra att få rol­len. Att an­ting­en bli en del av histo­ri­en – el­ler ba­ra fort­sät­ta mitt liv som van­ligt. Då blev han rädd. – Jag kän­de ”det här kan va­ra mitt ögon­blick, min chans i li­vet”. Det var en bra pröv­ning in­för rol­len, jag sprang på löp­band i sju må­na­der och öva­de att sä­ga Finn he­la ti­den.

Han sä­ger att det var helt rätt med högt ställ­da krav.

– Om jag köp­te ett fö­re­tag för 4 mil­jar­der dol­lar och gör en ny film skul­le jag ock­så vil­ja att al­la skå­de­spe­lar­na är på på topp.

Han har re­dan fått en ny stor roll. I ”The cir­c­le”, som byg­ger på en ro­man av Da­ve Eg­gers. Med väl­kän­da mot­spe­la­re.

– Tom Hanks och Emma Thomp­son är med. De fil­mar fak­tiskt nu i Ka­li­for­ni­en me­dan vi sit­ter här och pra­tar, sä­ger han.

Du ver­kar väl­digt en­tu­si­as­tisk in­för allt det här med ”The for­ce awa­kens”. Tror du att det nå­gon gång kan bli för myc­ket med all upp­stån­del­se kring Star wars?

– Ja, det kom­mer sä­kert så­da­na ögon­blick när man är trött och ba­ra vill hänga med fa­mil­jen och The for­ce in­te all­tid är väl­kom­men. Men om man går in i ett så­dant här pro­jekt mås­te man va­ra med­ve­ten om hur det blir, vil­ket an­svar som kom­mer.

John Boye­ga ver­kar trygg i sin var­dag, i fa­milj och vän­ner.

– Man får ta var­je dag som den kom­mer, blir det storm så... man kan in­te kon­trol­le­ra väd­ret. Det kanske blir li­te an­norlun­da när jag går till Te­sco för att hand­la. Jag lär bli kal­lad Finn mer än mitt eget namn.

Men först ska fil­men ha pre­miär. När vi pra­tar har in­te hel­ler John Boye­ga fått se ”The for­ce awa­kens”. Det läng­tar han väl­digt myc­ket ef­ter. Tror du att du blir över­ras­kad? – Ja, jag kom­mer att bli choc­kad. Jag har sett skym­tar av sce­ner på J J:s ma­gis­ka ipad, men då var in­te ef­fek­ter­na kla­ra. Det blir väl­digt häf­tigt att se när all­ting är fär­digt.

John Boye­ga gör en pa­us och ler ett stort le­en­de.

– Om du hör nå­gon längst bak i bi­o­gra­fen som skrat­tar och skri­ker och grå­ter så är det nog jag.

’’Det kanske blir li­te an­norlun­da nu när jag går till Te­sco för att hand­la’’

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.