Det go­da och det on­da i ”The for­ce awa­kens”

Star Wars - - INNEHÅLL - Av: Jens Pe­ter­son

En av hu­vud­per­so­ner­na i nya fil­men he­ter Rey och har bott en­sam på pla­ne­ten Jak­ku se­dan hon var fem. Där var det ett stort slag för drygt 30 år se­dan, som en följd av det som hän­de i slu­tet av ”Jedins åter­komst”. Lu­ke Sky­wal­ker, prin­ses­san Leia, Han Solo och de and­ra spräng­de den and­ra Döds­stjär­nan med hjälp av ewo­ker­na på En­dor. Kej­sa­ren och Darth Va­der för­svann ur hand­ling­en.

Kra­scha­de skepp från sla­get vid Jak­ku syns fort­fa­ran­de i pla­ne­tens öken­sand i nya fil­men.

Dai­sy Rid­ley spe­lar Rey. Det tog lång tid att hit­ta en skå­de­spe­la­re som kla­ra­de av al­la sor­ters käns­lor och ac­tion som hör till rol­len.

– Vi le­ta­de ef­ter nå­gon som kun­de all­ting, sä­ger re­gis­sö­ren JJ Abrams. Det lå­ter ga­let, men den här ka­rak­tä­ren har inga be­gräns­ning­ar. Vi be­höv­de nå­gon som kun­de va­ra sår­bar, tuff, rädd, ef­ter­tänk­sam, rar och för­vir­rad till den

De he­ter Rey och Finn och är de nya hjäl­tar­na i Star

wars uni­ver­sum. Det vet vi. Men det mesta

kring ”The for­ce awa­kens” är hem­ligt. Här är någ­ra fak­ta kring nya och gam­la fi­gu­rer

i Epi­so­de VII.

här tunga rol­len och gö­ra den tro­vär­dig. Vi be­höv­de nå­gon som kun­de nå de här dju­pa käns­lor­na om och om igen. Ibland med helt nya mot­spe­la­re, ibland med så­da­na som in­te var med i sce­nen, ibland med le­gen­da­ris­ka skå­de­spe­la­re. Hon be­höv­de kla­ra allt det och dess­utom va­ra helt okänd.

De le­ta­de bå­de i Stor­bri­tan­ni­en och i USA. När de hit­ta­de Dai­sy Rid­ley kän­des det rätt.

– Det var tyd­ligt att vi fun­nit nå­gon som skul­le gö­ra ett starkt in­tryck. Vi in­såg att det var bäst att hon gjor­de det in­tryc­ket i den här fil­men. Hon är för bra för att mis­sa. Rey träf­far Finn, som vi fått se i en storm troo­pe­r­u­ni­form i trai­lern. Han tving­a­des bli storm­troo­per som barn­sol­dat. Finn till­hör hjäl­tar­na, lik­som den nya fi­gu­ren Poe Da­me­ron, spe­lad av

Oscar Isaac. Poe Da­me­ron är en pi­lot och ver­kar ha en mot­sva­ran­de roll som Han Solo gente­mot Lu­ke och Leia i ”Stjär­nor­nas krig”. En nå­got äld­re och lutt­rad käm­pe som slåss för mot­stånds­rö­rel­sen, den nya ver­sio­nen av go­da si­dan.

Vi har en­dast fått ve­ta för­na­men på Rey och Finn. Det är av­sikt­ligt en­ligt JJ Abrams, vil­ket be­ty­der att de­ras ef­ter­namn skul­le av­slö­ja de­ras bak­grund.

Al­la nya fi­gu­rer har an­sik­tet dolt av en mask

el­ler hjälm förs­ta gång­en vi ser dem i ”The for­ce awa­kens”.

Vi vet ock­så att fle­ra fi­gu­rer från de ti­di­ga­re fil­mer­na åter­kom­mer. Car­rie Fisher spe­lar Leia, Mark Ha­mill är Lu­ke Sky­wal­ker och Har­ri­son Ford åter Han Solo. Vi får åter­se C-3PO (Ant­ho­ny Da­ni­els), R2-D2 (Ken­ny Ba­ker) och Chew­bac­ca (Pe­ter May­hew).

En an­nan be­kant som dy­ker upp är skep­pet som Han Solo och Chew­bac­ca res­te ge­nom rym­den i. År­tu­sen­de­fal­ken fly­ger igen.

– Den är li­ka myc­ket en åter­kom­man­de roll­fi­gur som män­ni­skor­na, sä­ger JJ Abrams. Det känns väl­digt un­der­ligt att kom­ma till­ba­ka till nå­got man kän­ner så väl. Det är som att sä­ga ”Jag ska öpp­na den här ma­gis­ka dör­ren”. Och bakom

den dör­ren finns ens sov­rum när man var 9 år.

Film­ma­kar­na äg­na­de myc­ket mö­da åt att åter­ska­pa den klas­sis­ka far­kos­ten, och bygg­de den i fle­ra stor­le­kar. Vi vet att Har­ri­son Ford och Chew­bac­ca är om­bord. Och att Rey vid nå­got till­fäl­le fly­ger skep­pet.

R2-D2 får kon­kur­rens i ka­te­go­rin char­mig ro­bot av BB-8, som syns vid Reys si­da.

Max von Sydow har en roll i nya fil­men, men det är i nu­lä­get oklart vil­ken si­da han be­fin­ner sig på. Men tra­di­tio­nellt sett har den sor­tens tunga skå­de­spe­la­re med lång er­fa­ren­het hört hem­ma bland de on­da. Som Pe­ter Cus­hing och Christop­her Lee. Ett ryk­te sä­ger att von Sydow spe­lar nå­gon som var med i de ti­di­ga­re fil­mer­na, i en 30 år äld­re ver­sion.

De­fi­ni­tivt ond är Supre­me Le­a­der Sno­ke, som görs av An­dy Ser­kis. Den roll­fi­gu­ren är fil­mad med mo­tion cap­tu­re på sam­ma vis som Ser­kis ti­di­ga­re spe­lat Gol­lum.

Sno­ke har någ­ra in­tres­san­ta hejdu­kar. Där finns Domhnall Gle­e­son som är ge­ne­ral Hux. Där är Ky­lo Ren (Adam Dri­ver) med det nya flam­man­de la­ser­s­vär­det som re­dan or­sa­kat dis­kus­sio­ner, ett va­pen som Ky­lo Ren själv byggt. I en trai­ler hör man Ky­lo Ren sä­ga att han ska full­föl­ja det Darth Va­der sat­te igång. Han är med­lem av grup­pen Knights of Ren, så Ren är in­te nam­net han föd­des med. Som ti­di­ga­re i Star wars kan Kraf­ten an­vän­das på oli­ka vis i oli­ka syf­ten, och bå­da tyc­ker att de­ras väg är den rät­ta.

Det som bru­kar kal­las den on­da si­dan re­pre­sen­te­ras nu av First or­der och ett av be­fä­len i de­ras ar­mé är kap­ten Phas­ma, spe­lad av Gwen­do­li­ne Christie.

Sol­da­ter­na är sam­la­de på ”Star­kil­ler ba­se”, en is­pla­net som för­vand­lats till mi­li­tär­bas med kraf­ti­ga va­pen. En ny Döds­stjär­na. In­tres­sant är att Star­kil­ler länge var ef­ter­nam­net på Lu­ke, bytt mot Sky­wal­ker un­der in­spel­ning­en av ”Stjär­nor­nas krig”.

En av fil­mens ut­gångs­punk­ter är att First or­der drivs av Darth Va­ders ti­di­ga­re un­der­ly­dan­de, un­ge­fär som de tys­kar som flyd­de till Sy­da­me­ri­ka ef­ter and­ra världs­kri­get och för­sök­te hål­la na­zis­men vid liv.

Lupita Nyong’o spe­lar Maz Ka­na­ta, en tu­sen år gam­mal pi­rat, di­gi­talt ska­pad på sam­ma vis

’’Vil­ken si­da Max von Sydow be­fin­ner sig på är i nu­lä­get oklart’’

om An­dy Ser­kis roll­fi­gur. Si­mon Pegg finns nå­gon­stans i rollis­tan, lik­som War­wick Da­vis som var en ewok re­dan som 11-åring i ”Jedins åter­komst”.

Bil­lie Lourd, dot­ter till Car­rie Fisher, har en mind­re roll.

JJ Abrams har re­gis­se­rat fil­men och skri­vit ma­nus till­sam­mans med Law­rence Kas­dan. Kas­dan var ock­så med och skrev ”Rymdim­pe­ri­et slår till­ba­ka” och ”Jedins åter­komst”.

– En av de mest sur­re­a­lis­tis­ka och un­der­ba­ra sa­ker­na var att lä­ra kän­na och sam­ar­be­ta med Law­rence Kas­dan, sä­ger JJ Abrams. Han är en av de mest ge­nom­tänk­ta, bril­jan­ta, en­vi­sa, ro­li­ga män­ni­skor jag träf­fat. Han är min hjäl­te. Om det fanns en auk­tion där man kun­de få job­ba med Law­rence Kas­dan skul­le jag ald­rig slu­ta bju­da.

– Där satt jag och skrev på en scen med Han Solo och Lar­ry sa ”Jag tror in­te Han skul­le sä­ga så. Det är in­te sär­skilt Han.” Jag tänk­te, okej, han är den som vet. Han skrev Han Solo i någ­ra av de bäs­ta ögon­blic­ken i film­histo­ri­en.

En av svå­rig­he­ter­na med att fort­sät­ta histo-

ri­en ef­ter ”Jedins åter­komst” var att hit­ta en ny im­po­ne­ran­de skurk.

– Vi be­höv­de en skurk i skug­gan av Darth Va­der, som är en av ti­der­nas störs­ta filmskurkar. Hur ska­par man en så­dan? En del av det ele­gan­ta i vårt svar är att rol­fi­gu­ren själv med­ger att han fun­nits i skug­gan. Han var li­ka med­ve­ten om Va­der som vi and­ra. Vi vil­le ge hans onds­ka en kon­flikt, in­te gö­ra ho­nom till en fär­dig gam­mal­dags bov som snur­rar på mu­sta­schen.

När Ge­or­ge Lucas bygg­de Star wars-värl­den på 1970-ta­let vil­le han att det skul­le va­ra sli­tet och smut­sigt. Al­la rymd­skepp och dräk­ter fick fläc­kar och sli­tage in­nan de fick kom­ma i bild.

Det mesta på ”Stjär­nor­nas krig”, ”Rymdim­pe­ri­et slår till­ba­ka” och ”Jedins åter­komst” fil­ma­des i stu­dio och rik­ti­ga mil­jö­er, me­dan många av värl­dar­na i epi­sod I-III ska­pa­des di­gi­talt.

JJ Abrams am­bi­tio­ner med ”The for­ce awa­kens” har va­rit att byg­ga upp rik­ti­ga mil­jö­er.

– Jag har ald­rig va­rit ett fan av fil­mer som är mesta­dels di­gi­ta­la. Det går att gö­ra, och en del fil­mer har gjort det jät­te­bra, men jag kän­de som barn när jag såg ”Stjär­nor­nas krig” förs­ta gång­en att det var en verk­lig värld.

Han tyc­ker att doc­kan Yo­da är lät­ta­re att tro på även om den ser enkla­re ut än den di­gi­ta­la Yo­da. Där­för har de ock­så i förs­ta hand byggt va­rel­ser till nya fil­men.

– Att ha en BB-8 som är näs­tan 100 pro­cent rik­tig ser in­te ba­ra bätt­re ut, ut­an ger även Dai­sy och John och Har­ri­son och de and­ra nå­gon att ar­be­ta med så de in­te be­hö­ver låt­sas att nå­gon är där. Dai­sy och John ser bå­da BB-8 som en mot­spe­la­re och hand­fast rik­tig roll­fi­gur. På en still­bild ser vi hur Rey be­fri­ar BB-8 ur ett fångst­nät. Den som ta­git BB-8 är Tee­do, spe­lad av Ki­ran Shah. JJ Abrams såg ”Stjär­nor­nas krig” som 11-åring i Los Ang­e­les och den gjor­de starkt in­tryck på ho­nom. Se­dan dess har han skri­vit och re­gis­se­rat oli­ka sor­ters fil­mer, och när han blev kon­tak­tad om Star wars höll han på med ”Star trek”. Ett av skä­len till att han då sa nej.

Men han lyss­na­de än­då på pro­du­cen­ten Kathleen Ken­ne­dy när hon för­sök­te över­ta­la ho­nom, och det som sat­te igång hans fan­ta­si var hen­nes frå­ga ”Vem är Lu­ke Sky­wal­ker?”.

– Jag minns förs­ta sång­en jag såg or­den ”Star wars”. Det var i Star­log, en väl­digt nör­dig sci­fi­tid­skrift. Jag var 11 år och såg fil­men för förs­ta gång­en, den öpp­na­de mi­na sin­nen. ”Stjär­nor­nas krig” var full av hjär­ta och ro­man­tik och op­ti­mism och ko­me­di och otro­li­ga kon­flik­ter, och verk­li­gen spe­ci­el­la ef­fek­ter jag ald­rig sett. Det är otro­ligt hur myc­ket de gjor­de rätt i den fil­men.

JJS am­bi­tion med den nya fil­men är att fånga sam­ma käns­la och stäm­ning, och att ska­pa per­son­lig­he­ter som publi­ken bryr sig om.

– Det vik­ti­gas­te Lar­ry och jag kon­cen­tre­ra­de oss på var att gö­ra de här roll­fi­gu­rer­na till män­ni­skor som vi ome­del­bart bryr oss om och blir ny­fik­na på. Hur får vi dem att gö­ra val el­ler be­te sig så att vi ryg­gar till­ba­ka, el­ler väc­ker frå­gor kring dem som vi vill för­stå? Vi vil­le hit­ta ka­rak­tä­rer som vi vil­le se och föl­ja.

Vem är Lu­ke Sky­wal­ker när han är 30 år äld­re? När vi ser ”The for­ce awa­kens” får vi sva­ret på den och al­la and­ra frå­gor.

Foto: DIS­NEY Foto: DIS­NEY

Rey (Dai­sy Rid­ley), vår nya hjäl­te, med BB-8 som nytt ro­bot­till­skott. År­tu­sen­de­fal­ken fly­ger igen. Och brå­kar med Tie figh­ters. Igen.

’’Jag minns förs­ta gång­en jag läs­te or­den Star wars – jag var el­va år’’ JJ Abrams

Dai­sy Rid­ley som Rey. Den rul­lan­de ro­bo­ten BB-8. John Boye­ga som Finn. Car­rie Fisher är till­ba­ka som Leia, nu ge­ne­ral. Poe Da­me­ron (Oscar Isaac) är strids­pi­lot. Chew­bac­ca (Pe­ter May­hew) och Han So­lo (Har­ri­son Ford) är hem­ma på År­tu­sen­de­fal­ken igen....

Foto: DIS­NEY

Nej. Vi på Af­ton­bla­det Star wars har in­te fått se fil­men i för­väg. Men en sak vet vi: Det kom­mer att ex­plo­de­ra sa­ker.

Kap­ten Phas­ma (Gwen­do­li­ne Christie). Ky­lo Ren (Adam Dri­ver) går i Darth Va­ders fot­spår. Ge­ne­ral Hux (Domhnall Gle­e­son).

Foto: DIS­NEY

Onds­kan ver­kar stor­ska­lig även i epi­sod VII. Med ett form­språk som det här ger det ock­så hin­tar om en hi­sto­risk kopp­ling.

Is­land Ir­land Lon­don (stu­dio) Abu Dha­bi Vi­et­nam

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.