Re­por­tage: Ge­or­ge Lucas ex­fru räd­da­de fil­mer­na

Star Wars - - INNEHÅLL - Av: Mar­tin Pe­ter­son

Det är den 3 april 1978. Fa­rah Faw­cett och Mar­cel­lo Mastro­i­an­ni (70ta­lets mot­sva­rig­he­ter till Scar­lett Jo­hans­son och Ja­vi­er Bar­dem, typ) står på en scen i Los Ang­e­les och lä­ser upp namn på fil­mer som kanske kom­mer vin­na en Oscar för Bäs­ta klipp­ning.

Ste­ven Spiel­bergs “När­kon­takt av tred­je gra­den” är no­mi­ne­rad. Med ho­nom i publi­ken sit­ter Ge­or­ge Lucas, vars se­nas­te film ock­så är no­mi­ne­rad. Den vin­ner, och pri­set tas emot av tre per­so­ner: Paul Hirsch, Ri­chard Chew – och Mar­cia Lucas.

Det är en av sex sta­ty­et­ter som “Stjär­nor­nas krig” tar hem den kväl­len, och Mar­cia är in­te ba­ra ny­bli­ven Oscar-vin­na­re – fil­men som hon och hen­nes man sli­tit så hårt att gö­ra är den störs­ta bi­o­suc­cén ge­nom ti­der­na. De är så nä­ra top­pen som man kan kom­ma. Men suc­cén skul­le kom­ma att bli bör­jan på slu­tet för pa­ret Lucas, och i dag är Mar­cia i stort sett bort­glömd, ut­skri­ven ur den of­fi­ci­el­la histo­ri­e­skriv­ning­en om Star wars till­komst.

Ge­or­ge Lucas träf­fa­de Mar­cia Grif­fin 1968 när de bå­da an­ställ­des av film­klip­pa­ren Ver­na Fi­elds – en av få kvin­nor in­om yr­ket. De blev vän­ner och fat­ta­de tyc­ke för varand­ra, men det tog tid. Ge­or­ge Lucas pra­ta­de, då som nu, gär­na om film men säl­lan om sig själv.

Det var från förs­ta bör­jan ett för­hål­lan­de som kret­sa­de kring den ge­men­sam­ma driv­kraf­ten att gö­ra film.

Mar­cia vil­le bli klip­pa­re, kanske job­ba i Hollywood och gå med i fac­ket och gö­ra rätt för sig. Ge­or­ge vil­le gö­ra film på eg­na vill­kor, ut­an­för Los Ang­e­les.

1969 gif­te de sig, och hon blev Mar­cia Lucas. De köp­te ett li­tet hus i Ma­rin County, sam­ma om­rå­de där de tio år se­na­re skul­le byg­ga en enorm gård döpt ef­ter hjäl­ten i Ge­or­ges in­te än­nu påtänk­ta rymd­sa­ga.

De um­gicks myc­ket med den lo­van­de film­ska­pa­ren Fran­cis Ford Cop­po­la, som Ge­or­ge bli­vit vän med när han stu­de­ra­de film.

När Ge­or­ge gjor­de sin förs­ta film “THX 1138” fanns Mar­cia vid hans si­da som vän, hust­ru, och – in­te minst – som duk­tig klip­pa­re. Fil­men blev en flopp, och det blev svårt för de bå­da att hit­ta ar­be­te.

Cop­po­la hjälp­te till, och pa­ret Lucas bi­drog ti­digt till pro­duk­tio­nen av “Gud­fa­dern”.

Så små­ning­om fick Mar­cia jobb, och för­sörj­de pa­ret me­dan Ge­or­ge fi­la­de på idéer till vad som skul­le bli "Sista nat­ten med gäng­et".

Många av Lucas vän­ner trod­de in­te på pro­jek­tet, men Mar­cia stöt­ta­de ho­nom. Ba­ra fil­men ha­de hjär­ta så skul­le den bli bra, me­na­de hon.

Film­bo­la­get Uni­ver­sal vå­ga­de in­te sat­sa på Mar­cia som en­da klip­pa­re, hon var ju trots allt ba­ra re­gis­sö­rens fru, så de an­ställ­de Ver­na Fi­elds ock­så.

Trots det sken Mar­ci­as ta­lang ige­nom. Det sista halv­å­ret in­nan fil­men var fär­dig­ställd job­ba­de hon i stort sett en­sam, och for­ma­de den som hon vil­le se den. När “Sista nat­ten med gäng­et” ha­de pre­miär blev den en ome­del­bar suc­cé, bå­de hos publik och kri­ti­ker, och pa­ret Lucas blev mil­jo­nä­rer.

Fram­gång­ar­na gjor­de det lät­ta­re för bå­de Mar­cia och Ge­or­ge att sö­ka jobb. Han bör­ja­de skri­va på en sci­ence fic­tion-sa­ga, och hon er­bjöds av Mar­tin Scor­se­se att klip­pa “Alice bor in­te här läng­re”.

Pa­ret lev­de vitt skil­da liv. Ge­or­ge stan­na­de hem­ma och skrev, Mar­cia job­ba­de med en av de mest lo­van­de unga film­ska­par­na i USA, med tunga film­pro­jekt som skul­le be­ty­da nå­got. Till skill­nad från “The star wars”, som även hon ha­de svårt att ta på all­var.

För hen­nes in­sat­ser med Scor­ce­ses “Taxi dri­ver” fick Mar­cia en Baf­ta-no­mi­ne­ring, och hon blev allt hög­re an­sedd i Hollywood.

Trots fram­gång­ar­na med “Sista nat­ten med gäng­et” ha­de Ge­or­ge svårt att hit­ta ett film­bo­lag som vil­le fi­nan­si­e­ra “The star wars”. Hans en­vis­het att job­ba ut­an­för sy­ste­met ha­de sitt pris.

Ge­or­ge ha­de en ram­hand­ling och tyd­li­ga upp­fatt­ning­ar om gen­ren, men rymd­sa­gan sak­na­de hjär­ta. Han ogil­la­de över hu­vud ta­get att skri­va ma­nus, men ti­di­ga­re pro­jekt ha­de lärt ho­nom att lyss­na på vän­ner och be­kan­ta. Och mest av al­la lyss­na­de han på sin fru.

Mar­cia vå­ga­de sä­ga vad som var då­ligt, otyd­ligt el­ler onö­digt. Ett av hen­nes bi­drag var att lå­ta Ben Ke­no­bi dö, en de­talj som kom att bli väl­digt be­ty­del­se­full för hur hu­vud­rol­len Lu­ke Sky­wal­ker ut­veck­las.

Fil­mens spek­ta­ku­lä­ra kli­max där Lu­ke tar hjälp av Kraf­ten (och Han Solo) för att spränga Döds­stjär­nan, såg från bör­jan an­norlun­da ut. Mar­cia sak­na­de spän­ning och dra­ma­tik, och kas­ta­de om sce­ner­na. Publi­ken skul­le hur­ra av lätt­nad när Han Solo i sista se­kund dy­ker in och räd­dar Lu­ke från Darth Va­der, an­nars fun­ka­de in­te sce­nen, me­na­de Mar­cia.

– Hon var hjär­tat och vär­men i de fil­mer­na, sä­ger Mark Ha­mill i Da­le Pol­locks bok “Sky­wal­king: The li­fe and films of Ge­or­ge Lucas” från 1983, en av få böc­ker där Lucas ex­fru om­nämns i nå­gon stör­re ut­sträck­ning.

För tio år se­dan ta­la­de Ha­mill vi­da­re i en

Hon klipp­te om slu­tet i ”Stjär­nor­nas krig”. Hon var Ge­or­ge Lucas hög­ra hand. Hon fick en Oscar för si­na in­sat­ser.

Än­då är Mar­cia Lucas i dag så gott som bort­glömd. ”Fil­mer­na han gjor­de när han var gift var helt an­norlun­da”

S

Mar­cia Lucas och ma­ken Ge­or­ge på en Oscar­s­ef­ter­fest på Be­ver­ly Hil­ton ho­tel i Los Ang­e­les, den 3 april 1978. På Ge­or­ge Lucas de­but ”THX 1138” var Mar­cia klip­pas­si­stent. Film­ti­teln re­fe­re­ras of­ta, och gav namn till ljud­sy­ste­met THX. Har­ri­son Ford och Lin­da Chri­s­ten­sen i ”Sista nat­ten med gäng­et” som Mar­cia och Ge­or­ge klipp­te till­sam­mans. ”Jedins åter­komst” blev Mar­ci­as sista jobb. ”När vi gjor­de fär­digt ’Jedi’ sa Ge­or­ge att han tyck­te att jag var en gans­ka bra klip­pa­re. Un­der vå­ra sex­ton år till­sam­mans var det nog den en­da gång­en han gav mig en kom­pli­mang.”

in­ter­vju med Film­fre­ak­cen­tral om hur myc­ket Mar­cia be­tytt för fil­mer­na.

– Man kan se en stor skill­nad på fil­mer­na Ge­or­ge gör nu och fil­mer­na han gjor­de när han var gift.

I de­cem­ber 1976 fick Mar­cia er­bju­dan­det att job­ba med Scor­se­se igen, med “New York, New York”. “Stjär­nor­nas krig” var näs­tan fär­dig och yt­ter­li­ga två klip­pa­re, Paul Hirsch och Ri­chard Chew, var in­blan­da­de, så hon tac­ka­de ja.

Ar­be­tet med de två fil­mer­na över­lap­pa­de, och slu­tet av maj 1977 job­ba­de pa­ret Lucas så myc­ket att de glöm­de bort att en av dem ha­de fått pre­miär. På väg hem från job­bet såg de en lång kö ut­an­för Chi­ne­se Theat­re i Los Ang­e­les, och und­ra­de vad som hän­de där. “Stjär­nor­nas krig” ha­de lan­dat.

Strax där­ef­ter åk­te de till Ha­waii, en pla­ne­rad se­mester­flykt för att slip­pa han­te­ra re­ak­tio­ner­na på “Stjär­nor­nas krig” – på gott el­ler ont. Men det und­gick ing­en att Ge­or­ge Lucas rymd­sa­ga var en gi­gan­tisk suc­cé.

Var­je kväll ring­de Alan Ladd Jr, chef på Fox, för att be­rät­ta om de fan­tas­tis­ka in­täk­ter­na. Ge­or­ge och hans fru skul­le bli mång­mil­jo­nä­rer.

För Mar­cia be­tyd­de det fram­för allt en sak: de kun­de slå sig ner och bil­da fa­milj. För Ge­or­ge, där­e­mot, var fram­gång­en en öp­pen dörr. Nu kun­de han änt­li­gen gö­ra det han verk­li­gen vil­le.

Star wars skul­le bli en fran­chi­se, och för att fi­nan­si­e­ra den and­ra fil­men an­vän­de han myc­ket av peng­ar­na han tjänat på “Stjär­nor­nas krig”.

Att bil­da fa­milj, det fun­ge­ra­de in­te rik­tigt som pa­ret ha­de tänkt sig. Ef­ter fle­ra för­sök fick de be­ske­det att de in­te kun­de få bi­o­lo­gis­ka barn. Ad­op­tion skul­le in­te bli ak­tu­ellt på fle­ra år.

Un­der den för Ge­or­ge Lucas svå­ra in­spel­ning­en av “Rymdim­pe­ri­et slår till­ba­ka” och bör­jan av 80-ta­let job­ba­de Mar­cia näs­tan in­te alls.

Hon såg sin man fal­la isär i takt med hans Star wars-se­rie, som han in­te läng­re ha­de sam­ma kon­troll över. Sam­ti­digt på­gick ar­be­tet med enor­ma Sky­wal­ker ranch i Ma­rin county.

Att slå sig ner och bil­da fa­milj såg in­te ut att bli av på ett tag.

Allt­ef­tersom Ge­or­ge Lucas för­vand­la­des till en film­in­du­stri-mag­nat, blev hans hust­ru än mer en kol­le­ga. Hon såg över byg­get av går­den,

”Jag vil­le stan­na och nju­ta li­te, jag vil­le ha lyc­ka i mitt liv. Och det vil­le in­te Ge­or­ge”

och la kar­riä­ren som klip­pa­re åt si­dan för att bli inredare.

Ge­or­ge job­ba­de oav­bru­tet, mot­sat­sen till vad de ha­de pra­tat om ef­ter “Stjär­nor­nas krig”, och var själv miss­nöjd med si­tu­a­tio­nen. Han skul­le ba­ra bli klar med den tred­je Star wars-fil­men som han lo­vat Fox, och sin ranch för­stås. Sen kun­de han änt­li­gen slu­ta job­ba.

1981 ad­op­te­ra­de pa­ret en dot­ter. För att få mer tid till fa­mil­jen an­ställ­de Ge­or­ge re­gis­sör, ma­nus­för­fat­ta­re och pro­du­cent till den tred­je Star wars-fil­men.

De­le­ge­ring­en fun­ge­ra­de, ett tag. Så små­ning­om föll Ge­or­ge in i gam­la va­nor. Han var med på in­spel­ning­en av “Jedins åter­komst” i Eng­land i stort sett var­je dag, och re­gis­se­ra­de bi­tar av den själv.

Mar­cia stan­na­de hem­ma, en­sam i en stor lyx­vil­la med dot­tern Aman­da.

Ar­be­tet med Sky­wal­ker ranch bör­ja­de bli fär­digt, och ett enormt föns­ter i må­lat glas, av konst­nä­ren Tom Rod­ri­gues, skul­le bli pric­ken över i.

Me­dan de job­ba­de till­sam­mans blev Mar­cia och Tom för­äls­ka­de, och äk­ten­ska­pet med Ge­or­ge var så gott som över.

Pa­ret an­sök­te om skils­mäs­sa som­ma­ren 1983, och “Jedins åter­komst” blev Mar­ci­as sista jobb som klip­pa­re.

När Paul Hirsch tac­ka­de för Oscar-sta­ty­et­ten 1978 stod Mar­cia i bak­grun­den. Och där skul­le hon stå kvar.

Ge­or­ge Lucas äk­ten­skap har med ti­den bli­vit en fot­not, och skils­mäs­san nå­got som han mer el­ler mind­re skyl­ler på sin ex­frus kär­lek till en an­nan man.

Mar­cia Lucas namn fö­re­kom­mer säl­lan när man ta­lar om Star wars-fil­mer­na, hur de blev till el­ler vem som gjor­de vad.

Hon flyt­ta­de så små­ning­om till San Fran­ci­sco med Tom Rod­ri­gues, och an­vän­de peng­ar­na hon fick ef­ter skils­mäs­san (nå­gon­stans mel­lan 35 och 50 mil­jo­ner dol­lar) för att slå sig ner, till slut. De fick en dot­ter.

Ge­or­ge Lucas var plöts­ligt en­sam. Hans ranch i Ma­rin County stod fär­digt, men han vil­le in­te gö­ra fil­mer. Det skul­le drö­ja 15 år in­nan job­ba­de som re­gis­sör igen. Långt se­na­re ta­la­de han ut i “60 mi­nu­tes”. – Det var väl­digt svårt. Skils­mäs­san lik­som för­stör­de mig. Det tog ett par år att kopp­la av och kom­ma ur det, sa han då.

Vän­nen Ste­ven Spiel­berg kom­men­te­ra­de för­hål­lan­det i sam­ma in­ter­vju.

– Skils­mäs­san pul­ve­ri­se­ra­de ho­nom. Ge­or­ge och Mar­cia, en­ligt mig, var an­led­ning­en till att man gif­te sig. Det var en för­säk­ring om att äk­ten­skap fun­ge­rar… så när det äk­ten­ska­pet in­te gjor­de det, tap­pa­de jag länge min tro på gif­ter­mål, sa han.

Mar­cia Lucas har gjort få in­ter­vju­er, men i Pe­ter Bi­skinds bok “Ea­sy ri­ders, ra­ging bulls” från 1997 pra­tar hon om ti­den med Ge­or­ge.

– Jag tyck­te att vi ha­de gjort till­räck­ligt, käm­pat nog, job­bat åt­ta da­gar i vec­kan, tju­go­fem tim­mar om da­gen, sä­ger hon i boken.

– Jag vil­le stan­na och nju­ta li­te, jag vil­le ha lyc­ka i mitt liv. Och det vil­le in­te Ge­or­ge. Han var väl­digt känslo­mäs­sigt av­stängd, oför­mögen att de­la si­na käns­lor. Han vil­le fort­sät­ta va­ra en ar­betsnar­ko­man. Byg­ga sitt im­pe­ri­um. Och jag kun­de in­te tän­ka mig att le­va så i res­ten av mitt liv.

Foto: GET­TY IMA­GES

Ri­chard Chew, Mar­cia Lucas och Paul Hirsch tar emot pri­set för Bäs­ta klipp­ning från Far­rah Faw­cett på Oscar­ga­lan 1978.

Mar­cia job­bar med Mar­tin Scor­se­ses ”Alice bor in­te här läng­re”.

… och ”New York New York”, som fär­dig­ställ­des sam­ti­digt som ”Stjär­nor­nas krig”.

För­u­tom ma­kens fil­mer job­ba­de Mar­cia fle­ra gång­er med Mar­tin Scor­se­se, bland an­nat med ”Taxi dri­ver”…

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.