Till­ba­kablick: Epi­sod II

Star Wars - - INNEHÅLL - Jens Pe­ter­son film­re­dak­tör

Vad har ”Klo­ner­na an­fal­ler” som ing­en an­nan film? Star­ten på kri­get som for­ma­de ”Stjär­nor­nas krig”. Och den ger en bak­grunds­hi­sto­ria som många var ny­fik­na på. Nej, jag pra­tar in­te om Ana­kin Sky­wal­ker och hans ro­mans med Pad­mé. För­bju­den kär­lek mel­lan liv­vak­ten och den be­röm­da kvin­na han ska skyd­da, ”The bo­dy­gu­ard” ut­an sång­num­mer.

Det in­tres­san­ta är Bo­ba Fetts ur­sprung. Pri­sjä­ga­ren har kort spel­tid i ”Rymdim­pe­ri­et slår till­ba­ka” och ”Jedins åter­komst”, men gjor­de stort in­tryck på fan­sen. Han väx­te med åren till en po­pu­lär Star wars-fi­gur.

I ”Klo­ner­na an­fal­ler” mö­ter vi Bo­ba Fett som barn. Än­nu mer får vi ve­ta om hans pap­pa Jan­go Fett, den pri­sjä­ga­re som klo­nas till fil­mens ar­mé. När unge Bo­ba ser sin fars öde for­mas han till den vux­ne man vi mö­ter i ”Rymdim­pe­ri­et slår till­ba­ka”.

Fil­men har ett par and­ra cen­tra­la hän­del­ser. Jim­my Smits spe­lar se­na­torn Bail Or­ga­na, som får en vik­tig roll. Han och hans fru ad­op­te­rar Leia och göm­mer hen­ne un­dan team Darth Va­der.

Ana­kin Sky­wal­ker träf­far sin styv­bror Owen Lars på Ta­too­i­ne. Anakins mam­ma Shmi har gift sig med Owen Lars pap­pa, men bli­vit bort­rö­vad. Ana­kin hin­ner in­te räd­da hen­nes liv, nå­got som på­ver­kar ho­nom myc­ket i jak­ten på än­nu star­ka­re kraf­ter.

I Star wars-fil­mer­nas my­to­lo­gi plan­te­ras många vik­ti­ga per­so­ner och hän­del­ser i epi­sod II. Gre­ve Doo­ku dy­ker upp.

Ge­or­ge Lucas vi­sar så­dant som fär­ga­de ho­nom som ung och fick ho­nom att vil­ja gö­ra den här sor­tens un­der­hål­lan­de även­tyrs­fil­mer. In­led­ning­en har en bil­jakt i jät­testa­den Co­ruscant, där Ana­kin Sky­wal­ker och Obi-wan Ke­no­bi ska stop­pa den som för­sökt dö­da Pad­mé.

Jak­ten på det gu­la for­do­net är en häls­ning till Lucas bil­film ”Sista nat­ten med gäng­et”.

Och som en blink­ning åt kan­ti­nen i ”Stjär­nor­nas krig” finns här en natt­klubb i sam­ma an­da. Där ut­ta­las en var­ning för ”de­ath sticks”, dvs det är dumt att rö­ka.

Ge­or­ge Lucas är mån om att spri­da den go­da kraf­ten till si­na unga tit­ta­re.

’’Bör­jan på det som for­ma­de ori­gi­nal­tri­lo­gin”

Foto: ALL OVER PRESS

Ana­kin och Pad­mé på en ödes­di­ger dejt i gröngrä­set på Na­boo.

Star wars: Epi­sod II – Klo­ner­na an­fal­ler Ori­gi­nal­ti­tel: ”Star wars Epi­so­de II: At­tack of the clo­nes”. Svensk pre­miär: 16 maj 2002. Längd: 142 mi­nu­ter. Bud­get: Ca 120 mil­jo­ner dol­lar. Bio­in­täk­ter: Ca 650 mil­jo­ner dol­lar. Re­gi & ma­nus: Ge­or­ge Lucas....

Va­rel­se vi minns Ack­lay. Spa­ni­en (Na­boo) Lon­don (stu­dio) Tu­ni­si­en (Ta­too­i­ne) Viss­te du… … att or­det pa­da­wan fanns med i Lucas förs­ta ma­nus 1977, lik­som roll­fi­gu­ren Ma­ce Win­du? Ita­li­en (Na­boo) Syd­ney (stu­dio)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.