In­ter­vju: War­wick Da­vis

Star Wars - - INNEHÅLL - Jens Pe­ter­son

Han har spe­lat en ewok. Och Yo­da. Och har en helt okänd roll i ”The for­ce awa­kens”.

– Det är vik­tigt med hem­lig­he­ter­na, sä­ger War­wick Da­vis till Af­ton­bla­det Star wars.

Som 11-åring spe­la­de War­wick Da­vis i ”Jedins åter­komst”. Han fick rol­len som Wic­ket, en ewok som Leia mö­ter i sko­gen. Da­vis gjor­de se­na­re någ­ra rol­ler i ”Det mör­ka ho­tet”, bland an­nat sce­ner som Yo­da. Nu är han med i ”The for­ce awa­kens”.

Vad har Star wars be­tytt för dig?

– Her­re­gud... Först och främst en kar­riär som skå­de­spe­la­re vil­ket jag äls­kar. Men jag är ett fan ock­så. Jag såg ”Stjär­nor­nas krig” när jag var 7 år. Jag nju­ter li­ka myc­ket av att se fil­mer­na som åskå­da­re, pre­cis som du och al­la and­ra.

Hur var det att kom­ma till­ba­ka i den värl­den nu?

– Jag kan in­te sä­ga nå­got alls om ”The for­ce awa­kens”. Det är vik­tigt med hem­lig­he­ter­na kring hand­ling­en. Som ett fan vill jag sit­ta i bion och föl­ja hur histo­ri­en ut­veck­las och in­te ve­ta nå­got i för­väg.

Spe­lar du en ny roll­fi­gur el­ler nå­gon från de ti­di­ga­re fil­mer­na?

– Jag kan in­te sä­ga någon­ting alls. Det är trev­ligt att va­ra en del av Star wars igen. Jag är evigt tack­sam att de frå­ga­de mig. Nu har jag haft en fot med i al­la tre tri­lo­gi­er­na.

Vil­ka är di­na star­kas­te min­nen från in­spel­ning­en av ”Jedins åter­komst”?

– Mest att träf­fa Har­ri­son Ford, Mark Ha­mill och Car­rie Fisher. In­te som skå­de­spe­la­re ut­an de­ras roll­fi­gu­rer. Mark var all­tid Lu­ke Sky­wal­ker för mig. Jag fick mö­ta en storm­troo­per och slåss mot ho­nom bland de sto­ra trä­den. Det är så­dant folk gör i da­tor­spel nu, men jag gjor­de det på rik­tigt.

Men du mås­te ha någ­ra job­bi­ga min­nen ock­så?

– Det värs­ta var att jag mås­te slu­ta fil­ma ef­ter någ­ra tim­mar och ha lek­tio­ner. Var­je dag ha­de jag sex tim­mar sko­la och fy­ra tim­mar film­ning. Vi kun­de va­ra mitt i en spän­nan­de scen , men jag mås­te slu­ta för att plug­ga mat­te el­ler eng­els­ka.

Du har haft en fram­gångs­rik kar­riär vid si­dan av Star wars, bland an­nat i Har­ry Pot­ter-fil­mer­na. Ser du någ­ra lik­he­ter?

– Stor­le­ken på pro­duk­tio­nen, ef­fek­ter­na och al­la fans. Det är i grun­den sam­ma sorts kamp mel­lan gott och ont. Många runt värl­den kän­ner till Har­ry Pot­ter.

Vad gil­lar di­na barn mest, Star wars el­ler Har­ry Pot­ter?

– Star wars. Min dot­ter An­na­bel­le är med i nya fil­men. Min son Har­ri­son är 12 år, en per­fekt ål­der för Star wars. Hans in­tres­se har hållts vid liv av Star wars-lego ge­nom åren. Han ser fram emot de nya fil­mer­na.

Foto: ALL OVER PRESS

Da­vis till­sam­mans med ett ewo­kan­sik­te. Rol­len som Wic­ket sjö­sat­te hans kar­riär för så­där 30 år se­dan. FAKTA NAMN: War­wick Ashley Da­vis. FÖDD: 3 feb­ru­a­ri 1970. BOR: Lon­don. FA­MILJ: Gift med Sa­mant­ha Da­vis, bar­nen An­na­bel­le, 18, och Har­ri­son, 12....

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.