Lucas + disney= myc­ket peng­ar!

Star Wars - - ETT IMPERIUM FÖDS -

Ge­or­ge Lucas sål­de sitt fö­re­tag Lucasfilm Ltd till Disney år 2012.

Då ha­de han sett hur Disney ha­de gjort med Pix­ar och Mar­vel, två and­ra fö­re­tag som Lucas gil­lar. I bå­da fal­len fick de fort­satt själv­sty­re un­der Dis­neys ägan­de och sto­ra fram­gång­ar.

Pri­set var 4,05 mil­jar­der dol­lar, över 33 mil­jar­der kro­nor. Lucas fick 2 mil­jar­der dol­lar i kon­tan­ter plus 40 mil­jo­ner ak­ti­er i Disney. Vil­ket be­ty­der att Ge­or­ge Lucas nu är den näst störs­te en­skil­de ak­tieä­ga­ren i Disney. Den störs­te är Ste­ve Jobs än­ka – Jobs sål­de Pix­ar till Disney 2006 för 7,4 mil­jar­der kro­nor och fick be­talt i ak­ti­er.

Ge­or­ge Lucas ha­de ide­er till in­tri­gen i de tre nya fil­mer­na, men Disney an­vän­de sig in­te av dem.

Han skrev dock en an­nan film som ha­de pre­miär i år – ani­me­ra­de ”Strange ma­gic” om äl­vor och troll. Den för­änd­rar in­te film­histo­ri­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.