Da det att du ma be­ak­ta den gu­dom­li­ga ord­ning­en

Star Wars - - STAR WARS -

De mest själv­kla­ra sät­ten att se Star wars-fil­mer­na är an­ting­en i kro­no­lo­gisk ord­ning för bi­opre­miär: 4-5-6, 1-2-3 – el­ler kro­no­lo­gisk ord­ning för hän­del­ser­na: 1-2-3-45-6.

2011 skrev Rod Hil­ton på sin blogg ”No Mache­te Jugg­ling” om en an­nan möj­lig­het. Hans Mache­te Or­der är nu ett po­pu­lärt al­ter­na­tiv.

Hiltons ord­ning? IV, V, II, III, VI. Han me­nar att den bäst bi­be­hål­ler al­la över­rask­ning­ar och byg­ger upp spän­ning­en – och så kan man strun­ta helt och hål­let i ”Det mör­ka ho­tet” och slip­pa bå­de Jar-jar Binks och mi­di­klo­ri­a­ner, ut­an att för den de­len egent­li­gen tap­pa nå­got som för be­rät­tel­sen fram­åt. Han har till och med tes­tat den på folk som ald­rig sett Star wars-fil­mer­na in­nan, med stor fram­gång.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.