’’Ge­or­ge Lucas har mis­sat möj­lig­he­ten att gö­ra sa­tir’’

Star Wars - - RETRO -

”Re­gis­sö­ren och ma­nus­för­fat­ta­ren Ge­or­ge Lucas har lyc­kats till hälf­ten med att gö­ra den förs­ta rik­ti­ga sci­ence fic­tion­fil­men. Här finns näs­tan allt som lä­sa­re av sci­ence fic­tion har mött i ett oänd­ligt an­tal böc­ker och no­vel­ler.

Man kan skrat­ta ro­at och igen­kän­nan­de åt ro­bo­tar­na, strål­pi­sto­ler­na, de ut­omjor­dis­ka va­rel­ser­na i den osegre­ge­ra­de ba­ren (ja, ro­bo­tar är in­te väl­kom­na för­stås), den go­da prin­ses­san, de ko­los­sa­la rymd­skep­pen och hu­morn som är så tung­fo­tad som den ska va­ra.

Men tvyärr har in­te Lucas ta­git med det lil­la ext­ra som kan lyf­ta sci­ence fic­tion från van­lig en­kel un­der­håll­ning och es­ka­pism till nå­got vär­de­ful­la­re. Han har mis­sat möj­lig­he­ten att gö­ra en sa­tir, ja det finns in­te ens nå­got som gri­per tag i hjär­teröt­ter­na på en un­der den­na två tim­mar långa be­rät­tel­se.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.