HAR DU EN SKATT I KÄL­LA­REN?

Star Wars - - PRYLARNA -

Här är de mest vär­de­ful­la Star wars-fi­gu­rer­na.

Po­wer of the for­ce-fi­gu­rer. Ett par år ef­ter att “Jedins åter­komst” slu­tat vi­sas på bio gjor­de Ken­ner ett för­sök att åter­upp­väc­ka in­tres­set för Star wars-fi­gu­rer med Po­wer of the for­ce-se­ri­en.

En av de sista som gjor­des var Storm­troo­per Lu­ke, som dess­utom ba­se­ra­des på den förs­ta (då rätt gam­la) fil­men. Re­la­tivt få sål­des, och där­för är den mer värd idag – un­ge­fär 4 000 kr, i ori­ginal­för­pack­ning – än and­ra.

Än­nu mer värd är på den ti­den än­nu mer im­po­pu­lä­ra Yak fa­ce, som dess­utom ba­ra sål­des ut­an­för USA, och även den pre­cis mot slu­tet av “Po­wer of the for­ce”-vå­gen. Hit­tar du den här fu­la rac­ka­ren i en lå­da kan du få när­ma­re 20 000 kro­nor för den.

Och den all­ra trå­ki­gas­te lek­sa­ken är för­stås värd all­ra mest – Ana­kin Sky­wal­ker­fi­gu­ren från sam­ma se­rie vär­de­ras till cir­ka 30 000 kro­nor i dag.

C-3po-tejp­hål­la­re Ee­eh… nej. Jar-jar lolli­pop Kanske det säms­ta go­di­set, till­hö­ran­de den minst om­tyck­ta Star wars-fi­gu­ren, från den mest ut­skäll­da fil­men i se­ri­en. Vi ång­rar oss, det här är det bäs­ta vi sett. Taun­taun-sov­säck Änt­li­gen kan du so­va li­ka gott som en kraf­tigt ned­kyld Lu­ke Sky­wal­ker. No­te­ra den in­älvsmönst­ra­de fod­ring­en. My­sigt. Vlix från “Dro­ids”. Den ani­me­ra­de tv­se­ri­en “Dro­ids” från 1985 följ­des ock­så – inga över­rask­ning­ar här – av en upp­sätt­ning lek­sa­ker. Men se­ri­en la­des ner in­nan lek­sa­ker­na kun­de bör­ja till­ver­kas i USA, så ba­ra ett få­tal gick att få tag på (de sål­des så små­ning­om i Bra­si­li­en.) En Vlix i ori­ginal­för­pack­ning är i dag värd 50 000 kro­nor. Sith-spypå­se Till släp­pet av ”Mörk­rets hämnd” tyck­te nå­gon att det var en top­penidé att tryc­ka en fil­maf­fisch på en spypå­se och för­se flyg­bo­la­get Vir­gins plan med dem. Okej. Bant­ha­hund­klä­der Den blic­ken sä­ger väl allt? Al­la hun­dar äls­kar att klä ut sig har vi hört, och det är ju så him­la gul­ligt. Det är väl det som räk­nas, el­ler hur? Roc­ket-fi­ring Bo­ba Fett pro­to­ty­pe. Det sista or­det där kanske för­kla­rar var­för det här an­ses som nå­got av den He­li­ga Graa­len för Star wars-sam­la­re. Fi­gu­ren lo­va­des bort med ku­pong­er, men på grund av sä­ker­hets­skäl val­de man att änd­ra ra­ket-skju­ta­ren på hans rygg. Någ­ra pro­to­ty­per finns kvar, och vär­det har ba­ra sti­git med åren (att sam­la ori­ginal­fi­gu­rer­na har dess­utom bli­vit myc­ket mer po­pu­lärt på se­na­re år, vil­ket för­stås ökar ef­ter­frå­gan och hö­jer vär­det än­nu mer.) I dag är en ra­ket­skju­tan­de Bo­ba Fett värd näs­tan 200 000 kro­nor. Woo­ki­e­fop­pa­toff­lor Har du nå­gon­sin tänkt att di­na fop­pa­toff­lor är jät­te­fi­na men kanske skul­le be­hö­va det där lil­la ext­ra? Då kan du slu­ta le­ta. Am­mo­bäl­tet längs su­lan är en sär­skilt chic de­talj. R2-d2-akva­ri­um Så prak­tiskt! Här kan du lå­ta ett par guld­fis­kar bo sam­ti­digt som du spa­nar på dem ge­nom ett av R2:s ögon. Änt­li­gen. Bo­ba Fett-gi­tarr Om du tän­ker lä­ra dig ”Im­pe­ri­al march” på gi­tarr kan du li­ka gär­na bä­ra den här yx­an när du gör det.

Lu­ke, Darth Va­der och Obi-wan med “double­te­le­sco­ping light­sa­ber”. Från bör­jan ha­de al­la fi­gu­rer som var be­styc­ka­de med la­ser­svärd en slags te­leskop-de­sign på själ­va svär­det, som snart änd­ra­des. Det tros ba­ra fin­nas ett dus­sin­tal av des­sa kvar, och de bru­kar vär­de­ras till cir­ka 250 000 kro­nor.

Foto: THINK­GE­EK, LUCAS­FILM, DIS­NEY, HAM­MACHER SCHLEM­MER, CROCS, VIR­GIN, FER­NAN­DEZ, HAS­BRO, LEGO, MAR­TIN PE­TER­SON

Ja­wa med vi­nyl­cape. Ja­wa-fi­gu­rer fanns att kö­pa över­allt, men de fles­ta ha­de en kap­pa av tyg. Men någ­ra få gjor­des med en kap­pa av plast, och då är det för­stås en an­nan fem­ma. En så­dan fi­gur sål­des ny­li­gen på auk­tion för näs­tan 150 000 kro­nor.

Du har väl in­te slängt di­na gam­la lek­sa­ker? Om du har en sån här li­ten gub­be i nån lå­da kan du bli rik.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.