Bort­klippt mu­sik

Star Wars - - MUSIKEN -

I Star wars-fil­mer­na hörs mu­si­ken näs­tan he­la ti­den, men i fle­ra av fil­mer­na var tan­ken från bör­jan att vi skul­le hö­ra den än­nu mer. Skill­na­den är sär­skilt tyd­lig i ”Rymdim­pe­ri­et slår till­ba­ka”.

Sce­ner­na på Hoth tyck­te Lucas och re­gis­sö­ren Ir­vin Ker­sch­ner blev bätt­re ut­an mu­sik, kanske för att fånga det kal­la, öde land­ska­pet el­ler spän­ning­en pre­cis in­nan Rymdim­pe­ri­et an­fal­ler.

Och du­el­len mel­lan Darth Va­der och Lu­ke Sky­wal­ker, fil­mens kli­max, skul­le egent­li­gen ha mu­sik ge­nom­gå­en­de. I slut­ver­sio­nen hör vi ba­ra lju­def­fek­ter och di­a­log i näs­tan he­la sce­nen.

Även till ”Jedins åter­komst” skrevs mer mu­sik än vad som hörs i fil­men. Myc­ket till­hör sce­ner som klipp­tes bort helt – sand­stor­men på Ta­too­i­ne, och en scen från bör­jan av fil­men där Darth Va­der kom­mu­ni­ce­rar via Kraf­ten med Lu­ke Sky­wal­ker.

Fle­ra styc­ken som in­te hörs i fil­mer­na åter­finns dock på oli­ka ut­gå­vor av mu­si­ken på sound­trac­kal­bum.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.