BÄS­TA OCH SKÄMMIGASTE

Star Wars - - STAR WARS -

kvin­no­ö­gon­blic­ken

Epi­sod I

Bäs­ta: Vi får se Ami­da­la (egent­li­gen Dor­mé) som en stark, lugn och smart le­da­re när hon ar­gu­men­te­rar i se­na­ten. Hon är i makt­po­si­tion men fram­ställs in­te som en le­da­re med man­li­ga ka­rak­tärs­drag. Skämmigaste: Att Shmi Sky­wal­ker är nå­gon slags jung­fru Maria som fö­der Ana­kin i jung­fru­föd­sel.

Epi­sod II

Bäs­ta: Pad­mé be­slu­tar att räd­da Obi-wan när Ana­kin för en gångs skull be­stäm­mer sig för att ly­da rå­det. Skämmigaste: På are­nan bli Pad­mé klöst över ryg­gen så att trö­jan slits av och blot­tar ma­gen så där sex­igt som om hon vo­re med i Des­tiny’s childs ”Sur­vi­vor”-vi­deo.

Epi­sod III

Bäs­ta: En kan för­sö­ka ar­gu­men­te­ra för att Pad­mé får vi­sa ett bre­da­re kvin­no­por­trätt, in­te ba­ra po­li­ti­ker el­ler slags­käm­pe ut­an även en skör och för­äls­kad ung kvin­na. Men egent­li­gen finns det ba­ra fe­mi­nis­tis­ka fa­ce­palms från den­na film. Skämmigaste: Anakins ste­re­o­ty­pis­ka mans­roll. Han har up­pen­ba­ra mam­ma- och hjäl­te­kom­plex och är så be­satt av att skyd­da sin kvin­na att han till­slut stry­per hen­ne när hon in­te läng­re gil­lar att han slak­tar små­barn till hö­ger och väns­ter.

Epi­sod IV

Bäs­ta: Det finns myc­ket bra kax­i­ga re­pli­ker från Lei­as si­da men bäst är än­då när hon tar över sin egen rädd­ning med or­den ”So­me­bo­dy has to sa­ve our skins”. Skämmigaste: Al­las älsk­ling Han Solo väd­rar ett lätt kvin­no­förakt med or­den ”If we could just avo­id any mo­re fe­ma­le ad­vice...” ef­ter att de läm­nat sop­ned­kas­tet.

Epi­sod V

Bäs­ta: Att se Leia le­da al­la pi­lo­ter­na med en själv­klar­het som re­bel­le­da­re. Skämmigaste: Var e brudarna? Det finns näs­tan inga kvin­nor i den här fil­men.

Epi­sod VI

Bäs­ta: När Leia stry­per Jab­ba med ked­jan hon själv är fängs­lad med. Skämmigaste: Leia i me­tall­bi­ki­ni med ked­ja runt hal­sen. Till och med i ett på­hit­tat uni­ver­sum straf­fas kvin­nor ge­nom att sex­u­a­li­se­ras och ned­vär­de­ras till en ägo­del.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.