ROBOTKRIGET!

Star Wars - - I KULISSERNA -

Ken­ny Ba­ker och Ant­ho­ny Da­ni­els är de en­da skå­de­spe­lar­na som står med i rollis­tan för samt­li­ga sex Star wars­fil­mer och bäg­ge två åter­vän­der i den nya fil­men. Men till skill­nad från ro­bo­tar­na, som vis­ser­li­gen käbb­las, men än­då hål­ler av varand­ra, så rå­der is­ky­la mel­lan skå­di­sar­na. En­ligt Ken­ny höll sig Ant­ho­ny mest för sig själv un­der in­spel­ning­ar­na och är all­mänt otrev­lig bå­de mot kol­le­gor och fans. – Jag trod­de att det ba­ra var mig Ant­ho­ny Da­ni­els in­te kom över­ens med. Men nu­me­ra har jag för­stått att han in­te klic­kar med nå­gon. Han har va­rit så märk­lig un­der al­la des­sa år. Ifall han ba­ra lug­na­de ner sig och kun­de um­gås med folk skul­le vi kun­na tjä­na stor­ko­van på att tur­ne­ra och gö­ra upp­trä­dan­den, sä­ger han till Metro. Ant­ho­ny å sin si­da sä­ger om Ken­ny till The Mir­ror: – Jag såg ho­nom ald­rig. Jag me­nar, R2­D2 pra­tar in­te ens. Han skul­le li­ka gär­na kun­na va­ra en hink.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.