Ko­ka­in­miss­bruk och en in­ten­siv re­la­tions­ka­ru­sell

Star Wars - - I KULISSERNA -

Car­rie Fisher blev världs­känd ef­ter Star wars-fil­mer­na, men att hon skul­le få ett ge­nom­brott var in­te otip­pat med tan­ke på att för­äld­rar­na är Deb­bie Rey­nolds (”Singin’ in the rain”) och sång­a­ren Ed­die Fisher (med stor­hets­tid på 1950-ta­let).

När Car­rie Fisher var två år skil­de sig hen­nes för­äld­rar när pap­pan läm­na­de mam­man för Eli­za­beth Tay­lor.

Car­rie in­led­de sin kar­riär till­sam­mans med sin mor på scen i Las Ve­gas i 12-års­ål­dern. 1975 film­de­bu­te­ra­de hon i re­gis­sö­ren Hal As­h­bys ”Sham­poo” där War­ren Be­at­ty och Ju­lie Christie gjor­de hu­vud­rol­ler­na.

Fisher har ald­rig hym­lat om att hon har miss­bru­kat bå­de pil­ler, dro­ger och sprit. Hon har be­rät­tat att hon var be­ro­en­de av ko­ka­in un­der in­spel­ning­en av ”Rymdim­pe­ri­et slår till­ba­ka”, och att hon över­lev­de en dro­gö­verdos. I den del­vis själv­bi­o­gra­fis­ka boken ”Vy­kort från dröm­fa­bri­ken” (1987) gjor­de hon upp med sitt för­flut­na.

Möj­li­gen var det för­äld­rar­nas re­la­tions­ka­ru­sell som fick Car­rie Fisher att age­ra un­ge­fär på sam­ma sätt när hon blev vux­en. Hon för­lo­va­de sig med Dan Aykroyd 1980. Men plöts­ligt gick hon till­ba­ka till sin ti­di­ga­re part­ner Paul Si­mon. Hon ha­de dej­tat Si­mon se­dan 1977, och 1983 gif­te de sig. Men äk­ten­ska­pet va­ra­de en­dast i ett år. I Paul Si­mons lå­tar finns det ett fler­tal re­fe­ren­ser till ex-frun Fisher.

Un­der 2000-ta­let ha­de Car­rie Fisher en nä­ra re­la­tion med ar­tis­ten Ja­mes Blunt. Fisher för­ne­ka­de att re­la­tio­nen var av sex­u­ell na­tur, men Blunt ha­de un­der fle­ra må­na­ders tid bott hos hen­ne. I in­ter­vju­er har Fisher be­rät­tat att den fö­re det­ta mi­li­tä­ren Blunt sett kri­gets fa­sor i Ko­so­vo.

– Vi blev väl­digt, väl­digt go­da vän­ner. Han är en god­hjär­tad per­son och han var ett stort stöd för mig när en vän gick bort. Han är en god själ. Och det här var nå­gon jag blev en psy­ko­log åt. Jag snac­kar fort­fa­ran­de med ho­nom he­la ti­den, sä­ger Car­rie Fisher i en in­ter­vju med brit­tis­ka The In­de­pen­dent.

Ut­ö­ver si­na ti­di­ga­re drog­pro­blem har Fisher ta­lat öp­pet om sin kamp för att le­va med bi­po­lär sjuk­dom. Dess­utom har hon be­rät­tat om hur hon be­hand­lats med el­choc­ker.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.