Bann­lyst från al­la Star wars-mäs­sor

Star Wars - - I KULISSERNA -

Den brit­tis­ke fö­re det­ta kropps­byg­ga­ren Da­vid Prow­se har länge haft häl­so­pro­blem. Han har li­dit av ar­trit, allt­så ledin­flam­ma­tio­ner, un­der sto­ra de­lar av sitt liv. När han var 13 år märk­te han att symp­to­men för­svann när han ut­ö­va­de bo­dy­buil­ding. Men 1990 åter­vän­de symp­to­men och 2001 blev hans bå­da ar­mar pa­ra­ly­se­ra­de. Han läg­ger skul­den på re­cept­be­lag­da lä­ke­me­del som han var al­ler­gisk mot, och som var nä­ra att dö­da ho­nom.

En­ligt upp­gif­ter ska Da­vid Prow­se kon­trakt för ”Jedins åter­komst” ha in­ne­hål­lit pro­cent på fil­mens vinst. Trots att den spe­la­de in 475 mil­jo­ner dol­lar me­nar Prow­se att han in­te fått si­na peng­ar på grund av ”kre­a­tiv Hollywood-bok­fö­ring”.

I ju­li 2010 blev Prow­se bann­lyst från of­fi­ci­el­la Star wars-mäs­sor ef­ter att ha re­tat upp re­gis­sö­ren Ge­or­ge Lucas. Lucas har in­te gett Prow­se nå­gon or­sak för­u­tom att han ska ha bränt för många bro­ar mel­lan sig själv och bo­la­get Lucasfilm.

Foto: AP Foto: AP Foto: 20TH CEN­TU­RY FOX

Ja­ke Lloyds mug­shot ef­ter att han åk­te dit för en fort­kör­ning. Da­vid Prow­se bit­ter­het har fått ho­nom por­tad. Ge­or­ge Lucas vill in­te läng­re ha med ho­nom att gö­ra. Ray Park i ’’X-men’’. Han läng­tar dock ef­ter att få va­ra Darth Maul igen. In­ner­ligt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.