Cus­hing för­lo­ra­de livs­lus­ten när hu­strun dog

Star Wars - - I KULISSERNA -

Pe­ter Cus­hing är främst känd för sitt ar­be­te med Ham­mer-skräc­ki­sar som ”Dracu­la” och ”Fran­kenste­ins blo­di­ga för­ban­nel­se” där han of­ta spe­la­de mot Christop­her Lee (som se­na­re skul­le bli Gre­ve Doo­ku i ”Klo­ner­na an­fal­ler”). Till en bör­jan var Cus­hing påtänkt för rol­len som Obi-wan Ke­no­bi, men fick i stäl­let odöd­lig­gö­ra den re­na onds­kan i fi­gu­ren Grand Moff Tar­kin som gör sig skyl­dig till det störs­ta mass­mor­det nå­gon­sin i Star wars-galaxen.

I Cus­hings liv skul­le den svå­ras­te ti­den äga rum någ­ra år fö­re Star wars. 1971 hop­pa­de Cus­hing av fil­men ”Blood from the mum­my’s tomb” ef­tersom hans fru He­len Beck ha­de dött. Han ha­de va­rit gift med sam­ma kvin­na se­dan 1943 och sak­na­den var enorm.

– Jag har gått mis­te om den lyc­ka i li­vet som jag all­tid ve­lat ha. Hon var he­la mitt liv och ut­an hen­ne finns det ing­en me­ning. Jag dö­dar ba­ra tid, sa han då.

Ef­ter He­lens död skul­le Pe­ter

Cus­hings kropp åld­ras så pass tyd­ligt att han plöts­ligt pas­sa­de per­fekt för den ty­pen av rol­ler där man ska se ut­märg­lad ut, som Tar­kin.

Någ­ra år se­na­re, 1982, skul­le Cus­hing få di­a­gno­sen prosta­tacan­cer.

Pe­ter Cus­hing dog 1994. Då var han 81 år gam­mal.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.