Hol­ly­wood­kar­ri­a­rä­ren som ald­rig tog fart

Star Wars - - I KULISSERNA -

Ef­ter ge­nom­brot­tet som den våld­sam­me Ja­ke i den hyl­la­de fil­men ”Kri­ga­rens själ” dröm­de den ny­zee­länds­ke skå­de­spe­la­ren Te­mu­e­ra Mor­ri­son om att slå ige­nom i Hollywood. Det gick så där, med rol­ler i kal­ko­ner som ”Barb wi­re” och ”Speed 2”. Men så fick han upp­dra­get att spe­la pri­sjä­ga­ren Jan­go Fett i fil­men ”Klo­ner­na an­fal­ler”.

Trots Star wars har Hol­ly­wood­kar­riä­ren än­då gått trögt. I en in­ter­vju sä­ger Te­mu­e­ra att den eko­no­mis­ka kri­sen gjort att film­bo­la­gen ba­ra sat­sar på säk­ra kort, vil­ket miss­gyn­nar ho­nom som ny­zee­län­da­re med ma­o­riskt ut­se­en­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.