Mark job­bar på Bro­ad­way

Star Wars - - I KULISSERNA -

Mark Ha­mills kar­riär gick på hög­varv ef­ter rol­len som Lu­ke Sky­wal­ker i den förs­ta Star wars-tri­lo­gin. Men re­dan un­der in­spel­ning­ar­na skul­le olyc­kan slå till. En dag in­nan de sista ”Stjär­nor­nas krig”sce­ner­na spe­la­des in var Ha­mill in­blan­dad i en bi­lo­lyc­ka där hans nä­sa och vänst­ra kind­kno­ta fick frak­tu­rer. Ha­mill ope­re­ra­des i he­la sju tim­mar, och på grund av olyc­kan an­vän­des en dub­bel­gång­a­re i någ­ra sce­ner där Sky­wal­ker åker land­spee­der.

En­ligt upp­gift gjor­des in­led­nings­sce­nen i ”Rymdim­pe­ri­et slår till­ba­ka”, där Lu­ke Sky­wal­ker at­tac­ke­ras av en wam­pa, en­bart för att för­kla­ra hjäl­tens för­änd­ra­de ut­se­en­de.

Ef­ter Star wars skul­le Mark Ha­mill bli starkt för­knip­pad med rol­len som Lu­ke Sky­wal­ker. Han för­sök­te bry­ta sig loss och gjor­de rol­ler som var helt an­norlun­da. Den in­ställ­ning­en tog ho­nom till Bro­ad­way där han gjor­de rol­ler i ”Ele­fant­man­nen”, ”Ama­deus” och and­ra pjä­ser.

1978 gif­te sig Ha­mill med tand­hy­gi­e­nis­ten Ma­ri­lou York. De har tre ge­men­sam­ma barn. So­nen Nat­han har en ca­meo i ”Rymdim­pe­ri­et slår till­ba­ka”.

Foto: AP P : t o F Foto: TOM­MY MAR­DELL Foto: AP

Ge­or­ge Lucas nob­ba­de Mi­chael Jack­son och gav rol­len till Ah­med Best i stäl­let. Hell­re det här – än det här. Mark Ha­mill ha­de ock­så en roll i ’’Ha­mil­ton’’, 1998. Ti­mot­hy Ro­se skämt höll på att få ödes­dig­ra kon­se­kven­ser. Lars Phil Brown flyt­ta­de...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.