Har­ri­son kräv­de att Tim skul­le spar­kas

Star Wars - - I KULISSERNA -

Den ame­ri­kans­ke dock­spe­la­ren Tim Ro­se var från bör­jan in­te alls tänkt att spe­la am­fi­bi­ea­mi­ra­len Gi­al Ack­bar, han var an­ställd för att job­ba med spe­ci­a­lef­fek­ter­na. Men Tim gil­la­de Ack­bars dräkt så myc­ket att han frå­ga­de om han kun­de få spe­la ho­nom ock­så.

För­u­tom Star wars har Tim gjort ka­rak­tä­rer som an­kan Ho­ward i ”Ing­en ploc­kar Ho­ward”, plåt­man­nen Tik-tok i ”Oz – en fan­tas­tisk värld” och le­jo­net Aslan i tv-se­ri­en ”Prins Caspi­an och skep­pet Gry­ning­en ”.

I en in­ter­vju på blog­gen Star­warsin­ter­vi­ews av­slö­jar Tim att det var nä­ra att han fick spar­ken un­der in­spel­ning­en. Un­der en pa­us ha­de han skämt­samt sagt till re­gis­sö­ren att han ir­ri­te­ra­de sig över att Har­ri­son Ford pra­ta­de un­der en scen. En kom­men­tar som rå­ka­de gå ut i hög­ta­lar­sy­ste­met. Al­la tyck­te det var ro­ligt, för­u­tom Har­ri­son som kräv­de att han skul­le få kic­ken. Tim fick stan­na, men un­der res­ten av in­spel­ning­en tving­a­des han låt­sas va­ra ”den nya kil­len” så fort nå­gon und­ra­de.

Nu gör Tim come­back som Ami­ral Ack­bar i ”The for­ce awa­kens”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.