Sa­ker du in­te viss­te om Star Wars

Star Wars - - KURIOSA - Av: Jens Pe­ter­son

Ja, DU viss­te na­tur­ligt­vis allt det här, men in­te al­la di­na kom­pi­sar.

1

Ge­or­ge Lucas och Bri­an De Pal­ma ha­de sam­ti­digt au­di­tio­ner för ”Stjär­nor­nas krig” och skräck­fil­men ”Car­rie”. En del skå­de­spe­la­re, som John Tra­vol­ta, var ak­tu­el­la för bå­da. 2

Nick Nol­te, Tom­my Lee Jo­nes och Kurt Rus­sell var med bland de slut­li­ga kan­di­da­ter­na till hu­vud­rol­ler­na i ”Stjär­nor­nas krig”. 3

Star wars räd­da­de Mar­vel. Se­ri­e­tid­nings­för­la­get var på väg att gå 5 un­der, men när Ge­or­ge Lucas lyc­ka­des få dem att ge ut Star wars som se­ri­e­tid­ning räd­da­des Mar­vels eko­no­mi. De förs­ta tid­ning­ar­na pub­li­ce­ra­des från 1977 till sep­tem­ber 1986. Or­det Jedi kom­mer från ter­men för de sa­mu­raj­fil­mer av Ku­ro­sa­wa som Ge­or­ge Lucas gil­la­de. Gen­ren he­ter ji­dai­ge­ki i Ja­pan. 10 13 Alexander Skars­gård blev om­bedd att

7 prov­spe­la för rol­len som Ana­kin Sky­wal­ker. Han blev glad ef­tersom han sett al­la fil­mer­na 20 gång­er. Men svens­ken be­döm­des 6 för lång vid si­dan av Na­ta­lie Port­man.

Ge­or­ge Lucas skrev I ett ti­digt ma­nus var Han på ett ma­nus till ”Apoca­lyp­se Solo en grön ut­omjording. Kon­cept­de­sig­nen now” som han an­vän­des se­na­re för­be­red­de i fem år som in­spi­ra­tion till Zeb från och skul­le re­gis­se­ra tv-se­ri­en ”Re­bels” ef­ter ”Sista nat­ten med gäng­et”. Han val­de till sist i stäl­let ”Stjär­nor­nas krig”. 8

Star wars har hit­tills om­satt 27 mil­jar­der Kap­ten Phas­ma fick sitt dol­lar, mot­sva­ran­de 200 mil­jar­der namn från skräck­fil­men kro­nor. Av det står lek­sa­ker ”Phan­tasm” från 1979. för 12 mil­jar­der dol­lar, un­ge­fär 9

li­ka myc­ket i bio­bil­jet­ter n Ge­or­ge Lucas ogil­la­de plus dvd. Spel har sålts för Ge­or­ge W Bush. Han be­ar­be­ta­de 2,9 mil­jar­der dol­lar, böc­ker ett av pre­si­den­tens tal 1,8 mil­jar­der dol­lar och öv­rigt till Darth Va­ders re­plik i epi­sod 1,3 mil­jar­der dol­lar, näs­tan III: ”If you’re not with me, 10 mil­jar­der kro­nor. 11 then you’re my ene­my”.

12 Prin­ses­san Gra­ce av Mo­naco

Kei­ra Knight­ley var okänd när hon fick rol­len som dub­bel­gång­a­re satt i sty­rel­sen för film­bo­la­get till drott­ning­en i ”Det mör­ka ho­tet”, och val­des just Fox när ”Stjär­nor­nas krig” fick

för sin lik­het till Na­ta­lie Port­man. Med smink och ko­stym grönt ljus. Hen­nes barn fick de

kun­de in­te ens Port­mans mam­ma se skill­nad på dem. förs­ta lek­sa­ker­na.

De­nis Law­son, som spe­lar re­bell­pi­lo­ten Wed­ge An­til­les i de tre ori­ginal­fil­mer­na, är mor­bror till Ewan Mcg­re­gor.

14 15

Epi­sod II spe­la­des Ki­ran Shah spe­lar en ewok in i sam­ma film­stu­dio i ”Jedins åter­komst”. Han var med i Syd­ney som ”Mou­lin i Har­ry Pot­ter och In­di­a­na Jo­nes. rou­ge”, även den med Ewan Han har ock­så va­rit dub­belMcgre­gor i en stor roll.

18 17 gång­a­re åt Bil­bo i Hob­bit-fil­mer­na samt Fro­do i ”Sa­gan om ring­en”. Han spe­lar Tee­do i ”The for­ce awa­kens”. 16 n 2011 upp­täck­te Na­sa en pla­net med två so­lar. De kal­lar den Ta­too­i­ne. På ny­årsaf­ton

19 1976 vi­sa­de Ge­or­ge Har­ri­son Lucas en pro­vi­so­risk Ford ha­de ver­sion av skri­vit kon­trakt ”Stjär­nor­nas krig” på två fil­mer, och för en grupp vän­ner. där­för läm­na­des slu­tet Ba­ra Ste­ven på ”Rymdim­pe­ri­et Spiel­berg tyck­te

R2-D2 är slår till­ba­ka” öp­pet den var okej, de

Ge­or­ge Lucas i fall han in­te skul­le and­ra be­kla­ga­de

fa­vo­rit av al­la kom­ma till­ba­ka i tred­je 20 21 ho­nom. fi­gu­rer­na. fil­men.

Ge­or­ge Lucas vil­le Jo­el Ed­ger­ton som spe­lar ha Toshi­re Owen Lars i epi­sod II och III var Mi­fu­ne i rol­len okänd då, men har se­dan dess som Obi-wan bli­vit film­stjär­na, med sto­ra rol­ler Ke­no­bi, men i bland an­nat ”The gre­at Gats­by”, den ja­pans­ka

23 ”Ze­ro dark thir­ty” och ”Black stjär­nan mass”. tac­ka­de nej. 22

krig” ha­de pre­miär på 32 bi­o­gra­fer i USA. ”En bro för myc­ket” Ut­se­en­det på Ky­lo Rens la­ser­svärd i ”The for­ce gick sam­ti­digt på 400 du­kar. awa­kens” är på­ver­kat av Apples de­sig­ner-ge­ni Jo­ny ”Det mör­ka ho­tet” ha­de Ive, som gav råd till JJ Abrams. Ive form­gav bland pre­miär på 7 700 du­kar. an­nat Ip­ho­ne.

25 24 26 Sce­nen med Jab­ba the Hutt i ”Stjär­nor­nas Sys­ko­nen Don­ny och Ma­rie Os­mond

I sin ro­li­ga själv­bi­o­gra­fi ”Wish­ful krig” fil­ma­des med en skå­de­spe­la­re gjor­de 1977 ett tv-pro­gram där de spe­la­de drin­king” skri­ver Car­rie Fisher (Declan Mul­hol­land) men kom Lu­ke och Leia med Kris Kristof­fer­son

att Ge­or­ge Lucas en­da re­gi var in­te med 1977 för att ef­fek­ter­na var för då­li­ga. Istäl­let som Han Solo. De fram­för­de sex sång­num­mer,

att sä­ga ”snab­ba­re” och ”mer gjor­des den klar med di­gi­tal tek­nik, och ana­log där­ibland en gräs­lig ”Get re­a­dy” sjung­en av storm­troo­pers.

in­ten­sivt”. Har­ri­son Ford, i ny­ver­sio­nen 1997.

27

Lu­ke Sky­wal­ker väx­er upp hos fa­mil­jen Lars. Owen Lars är halv­bror till Ana­kin Sky­wal­ker. Det svensk­ling­an­de nam­net pas­sar bra ef­tersom bå­de Mark Ha­mill och Hay­den Chri­s­ten­sen har svens­ka släktröt­ter. 28

Bru­ce Spence, som spe­lar le­da­re på pla­ne­ten Uta­pau, har ock­så va­rit med i den and­ra ”Mad Max”-fil­men, ”The matrix re­vo­lu­tions” och ”Sa­gan om konung­ens åter­komst”. 30

Da­vid Prow­se som bär Darth Va­ders dräkt var ti­di­ga­re bo­dy­buil­der. Rös­ten 29

görs av Ja­mes Earl Pe­ter May­hew, som ger kropp åt Jo­nes. Prow­se blev Chew­bac­ca, fick rol­len för att han är ovän med Lucas­så lång. 2,19 me­ter. Han ar­be­ta­de på im­pe­ri­et och är nu 32 33 sjuk­hus ti­di­ga­re. bann­lyst från al­la of­fi­ci­el­la eve­ne­mang. n Un­der klipp­nin gen av ”Sista nat­ten med gäng­et” bad Ge­or­ge Lucas

34 om en burk med På Ran­cho Obi-wan dri­ver film. Han fick R2 D2. Do­mi­nic West, Ste­ve Sansweet ett mu­se­um Re­el (rul­le) 2 med Di­a­lo­gue 2. känd från ”The med värl­dens störs­ta Star warsUt­tryc­ket lät kul och min­nesvärt så wi­re”, har en sam­ling av pry­lar kring fil­mer­na. han skrev ner det. li­ten roll som vakt

37 300 000 fö­re­mål. i epi­sod I. 35

Max von Sydow som är med i ”The for­ce awa­kens” spe­la­de on­de Ming i ”Blixt Gor­don” 1980.

n Pal­pa­ti­ne 38 he­ter She­ev i för­namn. 39

Den kanske mest ori­gi­nel­la pa­ro­di­fil­men är ”Hard­wa­re wars” från 1978. 36

Bröd­rost, visp och kas­sett­band­spe­la­re Mark Ha­mill i stäl­let för rymd­skepp.

Re­pli­ken ”I ha­ve a bad fe­e­ling var med i ”Mup­par­na” Ernie Fos­se­li­us som

about this”, sägs i al­la fil­mer­na, 1980 och gjor­de den bi­drog se­na­re med

ibland två gång­er. Sägs även i det sko­ja­de med rös­ter och mu­sik till fle­ra Star

se­nas­te In­di­a­na Jo­nes-även­ty­ret. Star wars. wars-fil­mer.

31

40

41 Mal­men som be­hövs för Kei­sha Cast­le-hug­hes som att byg­ga en Död­stjär­na spe­lar Na­boos drott­ning i epi­sod skul­le ta 833 000 år att bry­ta III blev Oscarno­mi­ne­rad för sin och till­ver­ka. de­butroll i ”Wha­le ri­der”. 42 43

krig” ha­de USAP­han­tom pre­mär i maj 1977, men ing­en ha­de Me­na­ce het­te räk­nat med suc­cén. Där­för var in­te en skurk i lek­sa­ker­na kla­ra för­rän i ja­nu­a­ri 1978. Till ju­len ”Blixt Gor­don”. sål­des tom­ma kar­tong­er med vär­de­ku­pong­er. 44 45

Ian Mcdiarmid var Film­ti­teln 39 år när han spe­la­de ”The Star den 120-åri­ge kej­sa­ren wars” re­gi­stre­ra­des i ”Jedins åter­komst”. den 20 år se­na­re 3 au­gusti spe­la­de han den 1971 av film­bo­la­get Uni­ted yng­re ver­sio­nen av Ar­tists som Ge­or­ge Lucas sålt sam­ma fi­gur i epi­so­der­na in idén till. De tac­ka­de se­na­re 46 47 I-III. nej till hans ut­kast för fil­men. n Jedi fyll­des i som n När ”Stjär­nor­nas krig” kom 48

So­fia re­li­gi­on vid en folk­räk­ning 1977 var det myc­ket ovan­ligt

Cop­po­la, i Nya Ze­e­land. att in­te ha för­tex­ter till fil­mer.

nu mest känd I Stor­bri­tan­ni­en När Ge­or­ge Lucas gjor­de sam­ma

som re­gis­sör, 50 angav 400 000 sak igen på ”Rymdim­pe­ri­et

spe­lar Saché det som re­li­gi­on för slår till­ba­ka” fick han bö­ta. Han

i ”Det mör­ka någ­ra år se­dan, gick då ur bå­de re­gis­sö­rer­nas

ho­tet”. mest i stu­dent­stä­der. och ma­nus­för­fat­tar­nas fack. 49

Ce­lia Im­re är pi­lot i in­led­ning­en av ”Det mör­ka ho­tet”. Hon har se­dan dess gjort Mark Ha­mills kom­pis Ro­bert Englund fick ho­nom myc­ket tv, som ”Mor­den i att gå på au­di­tion för ”Stjär­nor­nas krig”. Englund Midso­mer”, samt ”Bridget blev se­na­re se­ri­e­mör­da­ren Fred­dy Kru­e­ger på Elm Jo­nes dag­bok”. stre­et.

52 51 53 Näs­tan ing­en fick ve­ta att Darth Va­der Te­mu­e­ra Mor­ri­son

När Star wars jul­spe­ci­al gjor­des var Lu­kes pap­pa un­der in­spel­ning­en från Nya Ze­e­land fick de som skrev den ve­ta av ”Rymdim­pe­ri­et slår till­ba­ka”. När spe­lar Jan­go Fett,

av Lucas att Han Solo i hem­lig­het Da­vid Prow­se spe­la­de in sce­nen mot Mark Ha­mill mo­del­len för al­la 5 5 var gift med en woo­kie, fast ha­de han and­ra re­pli­ker. Mark Ha­mill blev till­sagd klon­sol­da­ter. Han slog ige­nom

det skul­le in­te sä­gas i sho­wen . av Ge­or­ge Lucas att strun­ta i vad Prow­se sa. i bru­ta­la ”Kri­ga­rens själ”. 54

krig” in­spi­re­ra­de åter­komst” minst tre re­gis­sö­rer. Rid­ley het­te nä­ra pre­miä­ren Scott la si­na and­ra pla­ner ”Re­venge of The Jedi”, åt si­dan och gjor­de ”Ali­en”. allt­så ”Jedins hämnd” Ja­mes Ca­me­ron slu­ta­de kö­ra istäl­let. Ac­tion­fi­gu­rer last­bil och gav sig in i film­värl­den. vär­da 250 000 dol­lar Och i Wel­ling­ton hop­pa­de fick släng­as ef­tersom en 16-årig Pe­ter Jack­son av det stod fel på kar­tong­er­na lyc­ka när han såg film­me­di­ets när Lucas nya möj­lig­he­ter. änd­rat sig.

56

En del fans bil­dar eg­na storm­trup­per och gör uni­for­mer. The Im­pe­ri­al 501 är en ba­tal­jon som nu finns i 47 län­der. Ge­or­ge Lucas gil­lar dem så myc­ket att han la till styr­ka 501 i epi­sod III. Många av med­lem­mar­na är po­li­ser och mi­li­tä­rer, drygt 20 pro­cent är kvin­nor. 57

Kan­di­da­ter till rol­len som Qui-gon Jin: Den­zel Washington, Tom Hanks och Kurt Rus­sell. 58

John Rat­zen­ber­ger som blev känd för tv-ko­me­din ”Skål” och som röst i många Pix­ar-fil­mer spe­lar ma­jor 61 Der­lin i ”Rymdim­pe­ri­et slår till­ba­ka”. Mu­si­ken i Jab­bas pa­lats byt­tes ut till nya ver­sio­ner 62 1997. 63

She­lagh Fra­ser 60

som spe­lar Lu­kes Mark Ha­mill Har­ri­son Ford vil­le att Han Solo fas­ter Be­ru i spe­lar skurk i skul­le dö och för­sök­te få med det ”Stjär­nor­nas krig” var be­römd svens­ka ”Ha­mil­ton” i ma­nus. Men Lucas vil­le gö­ra en för svens­ka tit­ta­re som mam­ma mot Pe­ter op­ti­mis­tisk film­sa­ga. Je­an Ashton i den po­pu­lä­ra Stor­ma­re 1997. tv-se­ri­en ”Fa­mil­jen Ashton”. 65 66 Ant­ho­ny Da­ni­els som gör C-3PO är Ge­or­ge Lucas är de­mo­krat och 68 den av skå­de­spe­lar­na som va­rit med ogil­lar re­ak­tio­nä­ra ame­ri­kans­ka po­li­ti­ker i flest fil­mer och an­nat med an­knyt­ning som Newt Gingrich. En on­ding till Star wars. i fil­mer­na he­ter Nu­te Gun­ray. 67

Dis­ney­land bör­ja­de med Star n Christop­her Lee har va­rit wars-at­trak­tio­nen skurk bå­de i Ja­mes Bond-se­ri­en, 70 Star tours 1986. ”Sa­gan om Ring­en” och Star wars. 71

Ge­or­ge Lucas såg till att den klas­sis­ka krig” var Oscar20th Century Fox-vin­jet­ten av Al­fred no­mi­ne­rad till bäs­ta film men

New­man kom till­ba­ka på bi­o­gra­fer­na till ”Stjär­nor­nas för­lo­ra­de mot Woody Al­lens krig”. John Wil­li­ams kom­po­ne­ra­de ”An­nie Hall”.

fil­mens klas­sis­ka te­ma i sam­ma tonart, Bb. 59

De tre ori­ginal­fil­mer­na fick sam­man­lagt 19 Oscar-no­mi­ne­ring­ar och vann åt­ta av dem. 64

När Alec Gu­in­ness ha­de fil­mat de förs­ta sce­ner­na till ”Stjär­nor­nas krig ”i Tu­ni­si­en och fick re­da på att hans roll­fi­gur skul­le dö vil­le han hop­pa av fil­men. Lucas lyc­ka­des över­ta­la ho­nom att fort­sät­ta. 69

Lju­den som Chew­bac­ca gör är en bland­ning av björn, hund, le­jon och val­ross.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.