Det var fan­sens mör­kas­te era

Star Wars - - INNEHÅLL - Mag­nus Ed­lund Re­dak­tör

Det är svårt att tro i dag, men det fanns en tid då det näs­tan var omöj­ligt att va­ra ett Star wars-fan i Sve­ri­ge. Slu­tet av 80-ta­let var en mörk pe­ri­od, och som av en hän­del­se sam­man­föll den med mi­na ti­di­ga ton­år. Ing­en film ha­de släppts se­dan 1983, och ing­en ny ver­ka­de va­ra på gång. Det fanns inga se­ri­e­tid­ning­ar (”Må­na­dens även­tyr” slu­ta­de pub­li­ce­ra Stjär­nor­nas krig-se­ri­en 1987), inga da­tor­spel (för­u­tom möj­li­gen un­dan­gömt i nå­gon ar­kad­hall), inga böc­ker (90-ta­lets fan­ta­sy­boom var långt bor­ta), och inga nya lek­sa­ker (se­ri­öst, det kom zip och na­da un­der 10 års tid).

Det gick knappt ens att se fil­mer­na! Ha­de man tur gick det att hy­ra en sö­der­spe­lad VHS i vi­de­o­but­ken, och ibland träf­fa­de man nå­gon vars sto­re­bror kän­de en kil­le som ha­de lyc­kats pi­rat­ko­pi­e­ra en kas­sett (en pro­ce­dur som kräv­de två vi­de­o­band­spe­la­re och en mas­sa trix­an­de). Men allt som of­tast GICK det ba­ra in­te att kol­la på ’’Stjär­nor­nas krig’’.

Som roll­spe­la­re ha­de jag i al­la fall al­ter­na­ti­vet att spe­la ”Stjär­nor­nas krig – roll­spe­let” som gavs ut av Även­tyrs­spel 1988, men det var säl­lan prak­tiskt ge­nom­för­bart. Ing­en vil­le spe­la, för ing­en var egent­li­gen sär­skilt in­tres­se­rad av Star wars vid den här ti­den.

Det var så svårt att va­ra ett fan, att hål­la gnis­tan vid liv, att de fles­ta ba­ra slu­ta­de bry sig.

Så även jag. Out of sight, out of mind.

En bit in på 90-ta­let hän­de nå­got. Plöts­ligt bör­ja­de Star wars poc­ka på ens upp­märk­sam­het igen. Jag minns tyd­ligt när jag var hem­ma hos min kom­pis An­ders Ed­berg vin­tern 93–94, och han vi­sa­de det nya spe­let ”X-wing” på sin PC. Jag ha­de in­te ens tänkt på Star Wars på 5–6 år och så plöts­ligt: ”Just det, jag äls­kar ju det här!” Her­re­gud vil­ken kick det var. Sen bar det av. In­om någ­ra få år ha­de fil­mer­na släppts på köp-vhs och gått upp på bio igen med nya ef­fek­ter. Det kom en strid ström spel, böc­ker, se­ri­er och lek­sa­ker – och ryk­ten om en ny film pop­pa­de upp allt of­ta­re. Hur det gick sen kän­ner vi al­la till. I dag är det näs­tan omöj­ligt att in­te va­ra ett Star wars-fan i nå­gon grad; att in­te ha ett för­hål­lan­de till den där av­lägs­na ga­lax­en. Star wars är in­te läng­re ett gäng halvt bort­glöm­da fil­mer och plats­lek­sa­ker. Star wars är nå­got vi fans ska­par till­sam­mans. He­la ti­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.