DEN

Star Wars - - DESIGN -

När Ge­or­ge Lucas skrev förs­ta ut­kas­tet till ’’Stjär­nor­nas krig” ha­de han bil­der i hu­vu­det av hur sa­ker skul­le se ut. De fan­tas­tis­ka rymd­du­el­ler­na, la­ser­s­vär­den och al­la ut­omjording­ar. Men där stan­na­de det – i hans hu­vud. Me­dan han för­sök­te bli klar med ma­nu­set an­li­ta­de han pro­du­cen­ten Gary Kurtz för att bland an­nat räk­na ut en re­a­lis­tisk bud­get. Men för att gö­ra det, för att ska­pa en idé om vad den här po­ten­ti­ellt ex­tra­or­di­nä­ra rymd­sa­gan skul­le kos­ta att gö­ra och för att de in­blan­da­de i fil­men skul­le för­stå Lucas vi­sion, be­höv­de man skaf­fa en bätt­re upp­fatt­ning om hur sa­ker fak­tiskt skul­le se ut.

Ge­or­ge Lucas be­höv­de en il­lust­ra­tör.

Lucas och Ralph Mcquar­rie ha­de träf­fats någ­ra år ti­di­ga­re, över en lunch med ge­men­sam­ma vän­nen och kol­le­gan Hal Bar­wood. Ge­or­ge tit­ta­de på skis­ser som Mcquar­rie ha­de gjort åt flyg­till­ver­ka­ren Bo­e­ing och sa ’’en dag ska jag gö­ra en sci-fi-film. Vi kanske kan gö­ra nå­got till­sam­mans då.” Och så blev det.

Ett par år ef­ter de­ras förs­ta mö­te le­ta­de Ge­or­ge Lucas upp Ralph Mcquar­rie och bad ho­nom gö­ra il­lust­ra­tio­ner till ’’The Star wars”. De gick ige­nom ma­nus och Ge­or­ge vi­sa­de tre enk­la skis­ser han själv ha­de gjort: en TIE figh­ter, en X-vinge och en Döds­stjär­na.

Sa­m­ar­be­te­tet var lätt­samt, och Ge­or­ge var mån om att ge Mcquar­ri­es kre­a­ti­vi­tet sväng­rum. Bil­der­na skul­le kom­ma så nä­ra den full­stän­di­ga idén som möj­ligt, och Ge­or­ge vil­le in­te ta hän­syn till vad som var prak­tiskt

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.