VISIONÄREN

Star Wars - - DESIGN - Av: Mar­tin Pe­ter­son

lät­ta­re att byg­ga el­ler vad det skul­le kos­ta.

I ’’The ma­king of Star wars” be­rät­tar Ralph Mcquar­rie om de förs­ta mö­te­na.

– För Darth Va­der vil­le Ge­or­ge ha en lång, mörk, fladd­ran­de och spök­lik fi­gur. Han nämn­de ara­bisk kläd­sel med sil­ke och tygstyc­ken, och vil­le att Va­der skul­le ha en hatt, som en fis­kar­mös­sa i me­tall. Ge­or­ge vil­le ock­så att Va­der skul­le bä­ra en slags mask ef­tersom de skul­le hop­pa ner från sitt sto­ra rymd­skepp till de mind­re skep­pen som re­bel­ler­na ha­de.

I sam­ma ve­va som Mcquar­rie ha­de Ge­or­ge Lucas an­ställt mo­dell­byg­ga­ren Co­lin Can­twell, som till­sam­mans med Mcquar­rie skul­le kom­ma att bli av­gö­ran­de för ut­for­man­det av bland an­nat rymd­skepp och Döds­stjär­nan. Can­twell ha­de ti­di­ga­re job­bat med ’’2001 – ett rymdä­ven­tyr”, en stor in­spi­ra­tions­käl­la för Lucas.

Allt­ef­tersom Can­twells mo­del­ler fär­dig­ställ­des och fick Ge­or­ge Lucas god­kän­nan­de kun­de Ralph Mcquar­rie in­fo­ga dem i il­lus­ tra­tio­ner­na, och bil­der­na kom allt när­ma­re re­gis­sö­rens vi­sion.

För­u­tom en mängd skis­ser må­la­de han ti­digt fem nyc­kelsce­ner. C­3PO och R2­D2 som ny­li­gen kra­schlan­dat i ök­nen var en av dem. In­spi­ra­tio­nen till ro­bo­tar­na kom till stor del från ’’Si­lent run­ning” och ’’Metro­po­lis”. En an­nan tav­la vi­sa­de en du­ell mel­lan De­ak Star­kil­ler (se­na­re Lu­ke Sky­wal­ker) och Darth Va­der. En tred­je fö­re­ställ­de Han So­lo re­do att dra sin la­ser­pi­stol på en bar.

I april 1975 åk­te Gary Kurtz och se­na­re

S

Foto: LUCASFILM

Ralph Mcquar­rie ar­be­tar med en mat­te pain­ting till ”Rymdim­pe­ri­et slår till­ba­ka”. Den här mål­ning­en var en av Ralph Mcquar­ri­es eg­na fa­vo­ri­ter. När den gjor­des var Lu­ke en kvin­na, men sce­nen där hjäl­tar­na ser ut över Mos Eis­ley åter­kom­mer i fil­men.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.