15 TIPS FÖR ATT FÅ MER TID ÖVER

Stark & smal pa 10 minuter - - KAPITEL 3 - AV SELENE YEAGER

Om du oro­ar dig för hur du ens ska få in 10 mi­nu­ters trä­ning i ditt re­dan fullspäc­ka­de sche­ma, kan du pro­va des­sa tids­be­spa­ran­de tricks för att fri­gö­ra vär­de­ful­la mi­nu­ter.

JAG HAR IN­TE TID. Lå­ter det be­kant? All­de­les sä­kert, för i un­der­sök­ning ef­ter un­der­sök­ning anger kvin­nor det som den främs­ta an­led­ning­en till var­för de in­te kan trä­na. Och det är sant. Många le­ver ett stres­sigt liv, och med ar­be­te, fa­milj och ett so­ci­alt liv ver­kar det ald­rig fin­nas till­räck­ligt många tim­mar på dyg­net – men du be­hö­ver in­te en tim­me för att star­ta med ett prgram som fun­ge­rar. Du be­hö­ver in­te ens en halv­tim­me.

Vid det här la­get vet du nog vår hem­lig­het: Allt du be­hö­ver för att få en star­ka­re, sma­la­re och fris­ka­re kropp är 10 mi­nu­ter. Du kan all­tid få loss 10 mi­nu­ter, el­ler hur? Om du läg­ger ihop al­la se­kun­der du sä­ger el­ler tän­ker ”jag har in­te tid” har du för­mod­li­gen fått ihop mer än 10 mi­nu­ter. Om det in­te räc­ker för dig kan du pro­va des­sa 15 tips, som för­hopp­nings­vis kan hjäl­pa dig att und­vi­ka tids­tju­var och hit­ta 10 mi­nu­ter för trä­ning var­je dag.

1. KÖP TID

Ja, du kan fak­tiskt kö­pa dig fler le­di­ga tim­mar per dag ge­nom att be­ta­la för tjäns­ter som du nor­malt gör själv. In­nan du släp­per tan­ken om att ta in hjälp med ex­em­pel­vis städ­ning, sätt dig ned och gör någ­ra be­räk­ning­ar. Vad är en tim­me av din tid värd? Hur spen­de­rar du din in­komst?

Om du upp­täc­ker att du läg­ger någ­ra hund­ra­lap­par i må­na­den på skor, väs­kor och klä­der som du egent­li­gen in­te be­hö­ver och äg­nar fri­ti­den åt att skrub­ba bad­ka­ret är det dags att se över di­na ut­gif­ter. An­vänd en städ­fir­ma och låt dem gö­ra grov­job­bet två gång­er i må­na­den. Även fär­di­ga matsche­man kan kö­pa dig någ­ra tim­mar i vec­kan.

2. SÄG NEJ!

Som­li­ga har väl­digt svårt att sä­ga nej, men vi tror att du kom­mer gil­la det om du väl pro­var. Näs­ta gång nå­gon (som in­te är din chef) ber dig gö­ra nå­got du verk­li­gen in­te vill el­ler mås­te gö­ra sva­rar du: ”Jag är led­sen, men det kan jag in­te.” Njut se­dan av fri­he­ten och din ex­tra fri­tid.

3. PLA­NE­RA EF­TER DI­NA TOPPAR

Al­la har sär­skil­da ti­der på da­gen då de är som mest fo­ku­se­ra­de och pro­duk­ti­va. Pla­ne­ra da­gens störs­ta upp­gif­ter till den ti­den (för många är det runt kloc­kan 9 på mor­go­nen). Du kom­mer få det gjort snab­ba­re och mer ef­fek­tivt än om du vän­tar tills du bli­vit trött och seg (vil­ket of­ta hän­der på ef­ter­mid­da­gen).

4. EN SAK I TA­GET

Många är stol­ta över att va­ra duk­ti­ga på att bol­la fle­ra sa­ker sam­ti­digt, men att för­sö­ka gö­ra för många sa­ker sam­ti­digt re­sul­te­rar of­ta i att ingenting blir gjort. Sätt dig ned med din att­gö­ra­lis­ta. Välj en av sa­ker­na, och gör det (ba­ra det!). Du kom­mer bli choc­kad över hur snabbt var­je upp­gift blir gjord när du är fullt kon­cen­tre­rad.

5. SKIPPA REKLAMEN PÅ TV

Tv­pro­gram har of­tast ba­ra 40 till 42 mi­nu­ter med re­ellt in­ne­håll, res­ten är re­klam. Om du tit­tar på två pro­gram på tv blir det cir­ka 40 mi­nu­ter du kun­de äg­nat åt nå­got vet­ti­ga­re. Om du har di­gi­tal­tv kan du spe­la in pro­gram, vil­ket gör att du slip­per reklamen och ba­ra be­hö­ver kol­la på det du vill se. Även webb­tv och strea­ming­tjäns­ter kan ha re­klam­fria al­ter­na­tiv. Då fri­gör du tim­mar (som blir da­gar i slu­tet av året) som du kan äg­na åt häl­so­sam­ma­re ak­ti­vi­te­ter, som ett träningspa­ss på 10 mi­nu­ter.

6. SLÄPP PERFEKTION­ISTEN

Är det verk­li­gen så vik­tigt att lä­gen­he­ten ser per­fekt ut? Slu­ta slö­sa tid på att stry­ka di­na la­kan och put­sa di­na ra­mar. Sat­sa på att ha det la­gom stä­dat istäl­let.

7. LOG­GA UT

Vi äg­nar otro­li­ga 7 tim­mar i må­na­den på Fa­ce­book, en­ligt Ni­el­sen. Låt oss räk­na li­te: 7 tim­mar i må­na­den är 105 mi­nu­ter i vec­kan, el­ler cir­ka 15 mi­nu­ter per dag. Du be­hö­ver såklart in­te ta bort Fa­ce­book från ditt liv helt och hål­let, men be­grän­sa det till två kor­ta stun­der var­je dag. Du kan till ex­em­pel kol­la flö­det en gång vid mor­gonkaf­fet och en gång se­na­re på kväl­len. Log­ga se­dan ut och var ut­log­gad.

8. TA TAG I DET

När du får ett pap­per på skriv­bor­det (el­ler ett mejl), vän­ta in­te för länge med att ta tag i det. Hö­gar med pap­per och mas­sor av oläs­ta mejl ska­par in­te ba­ra ka­os, det be­ty­der ock­så att du slö­sar tid på att gå till­ba­ka till var­je pro­blem igen och igen – el­ler än­nu vär­re, att du mis­sar nå­got vik­tigt. Tänk på att ta en sak i ta­get ock­så. Av­sätt tid för att ren­sa mejl­kor­gen.

9. VAR SAK PÅ SIN PLATS

Om du bru­kar le­ta ef­ter sa­ker som di­na nyck­lar i fle­ra mi­nu­ter (som blir tim­mar och da­gar) bör du över­vä­ga att ge dem en fast plats. Om det är nyck­lar­na du all­tid le­tar ef­ter kan du kö­pa en krok och ex­em­pel­vis sät­ta den vid yt­ter­dör­ren. Gör det till en va­na att hänga av nyck­lar­na där var­je dag när du kom­mer hem. Sam­ma me­tod kan du an­vän­da för al­la sa­ker du slar­var med of­ta.

10. RING ISTÄL­LET

Sms och mejl kan kän­nas tids­be­spa­ran­de, men ibland krävs det 15 med­de­lan­den för att kom­ma fram till sam­ma sak som kun­de gjorts på 40 se­kun­der i te­le­fon. Om det bör­jar bli kom­pli­ce­rat, ring istäl­let.

11. NOTERA DET I KALENDERN

Det är fan­tas­tiskt hur man all­tid lyc­kas ha tid för allt i kalendern, el­ler hur? Det be­ror på att det finns no­te­rat där och lik­som krä­ver din upp­märk­sam­het (och tid). Notera di­na träningspa­ss i kalendern, på sam­ma sätt som vik­ti­ga mö­ten.

12. AN­VÄND EN ÄGGKLOCKA

Vis­sa ak­ti­vi­te­ter är som svar­ta hål för tid. Nå­got du tänkt gö­ra i någ­ra mi­nu­ter, som att sur­fa på nä­tet, spe­la spel på mo­bi­len, föns­ters­hop­pa el­ler gå ige­nom en ny app, kan lätt för­vand­las till fle­ra tim­mar om du in­te är upp­märk­sam. Ha en äggklocka på skriv­bor­det. Ställ den på 15 el­ler 20 mi­nu­ter när du bör­jar. När kloc­kan ring­er av­slu­tar du ak­ti­vi­te­ten.

13. VAR BESLUTSAM!

Du kan lätt slö­sa bort tim­mar på att väl­ja vil­ken färg du vill må­la nag­lar­na i el­ler vil­ka skor du ska kö­pa. Till slut når du en punkt där du mås­te slu­ta ana­ly­se­ra och ba­ra gå vi­da­re. Ange en tids­gräns, till ex­em­pel 20 mi­nu­ter, för att jäm­fö­ra al­ter­na­tiv, och över­väg fördelarna och nack­de­lar­na och så vi­da­re. Ta se­dan ett be­slut och gå vi­da­re.

14. LÄGG FRAM KLÄ­DER

Om du läg­ger fram di­na trä­nings­klä­der kväl­len in­nan är det myc­ket tro­li­ga­re att du tar dig upp och tar dig iväg för ett träningspa­ss istäl­let för att tryc­ka på snoo­ze (el­ler skippa trä­nings­pas­set helt och hål­let), ef­tersom det känns för job­bigt att gå upp och bör­ja le­ta ef­ter trä­nings­klä­der.

15. GÅ UPP 10 MI­NU­TER TI­DI­GA­RE

Barns­ligt en­kelt, el­ler hur? Om du tänkt gå upp kloc­kan 05.00 för att trä­na var­je dag kom­mer det för­mod­li­gen in­te att bli av. Även de värs­ta sju­so­var­na kan dock stäl­la om alar­met och ta sig upp ur säng­en 10 mi­nu­ter ti­di­ga­re. Även om du in­te an­vän­der den ex­tra ti­den för ditt träningspa­ss kom­mer du till kon­to­ret ti­di­ga­re än van­ligt, och det be­ty­der att du får mer jobb gjort ti­di­ga­re på da­gen. Då kan du, med rät­ta, ta 10 mi­nu­ter till ett pass se­na­re på da­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.