SNAB­BA LIVSFÖRVAN­DLARE

Stark & smal pa 10 minuter - - KAPITEL 4 -

10. Su­gen på nå­got på ef­ter­mid­da­gen? Byt ut ka­kan mot knä­böj

Att trä­na i kor­ta in­ten­si­va in­ter­val­ler har in­ne­bu­rit sto­ra för­änd­ring­ar för Sad­fie Lin­coln, häl­so­ex­pert och grun­da­re av bar­re3 fit­ness. ”Jag kör ett snabbt träningspa­ss på 10 mi­nu­ter runt kloc­kan 15 var­je dag. Det bru­ka­de va­ra den ti­den på da­gen jag blev söt­su­gen el­ler su­gen på en kopp kaf­fe, och bå­da sa­bo­te­ra­de för min vikt­ned­gång och öka­de in­te min pro­duk­ti­vi­tet på lång sikt. Det här sät­tet att trä­na har för­änd­rat mitt liv så myc­ket att jag grun­dat ett helt fö­re­tag runt det!” sä­ger hon.

11. Ta en stund att gö­ra ett mant­ra som fun­ge­rar för dig

Ditt mant­ra bor­de va­ra nå­got som pep­par dig när sa­ker och ting känns tuf­fa, så det bör va­ra nå­got som be­rör de djupare an­led­ning­ar­na till var­för du trä­nar, me­nar Jeff Ha­le­vy, expert på be­te­en­de samt hälsa och trä­ning.

12. Drick en kopp grönt te in­nan näs­ta pass

Kof­fe­in fri­gör fett­sy­ror så att du brän­ner fett lät­ta­re, sam­ti­digt som an­tiox­i­dan­ter ver­kar fun­ge­ra med kof­fe­in för att öka ka­lo­ri­för­brän­ning­en.

13. Kör ett högin­ten­sivt mor­gon­pass

In­ten­si­va träningspa­ss kan öka an­ta­let ka­lo­ri­er du för­brän­ner i upp till 72 tim­mar ef­ter av­slu­tat träningspa­ss, en­ligt forskning i Eu­ro­pe­an Jour­nal of Appli­ed Phy­si­o­lo­gy.

14. Om nå­got öm­mar, be­hand­la det

Så en­kelt är det. Det tog en man fle­ra vec­kor in­nan han ring­de till sin fot­vårds­spe­ci­a­list ef­ter hans nya valp tug­ga­de sön­der hans or­tos. Han kun­de ha spa­rat sig själv en hel del smär­ta om han ba­ra ringt dok­torn di­rekt.

15. Byt ut di­na van­li­ga ef­ter­job­bet­mys­byx­or med trä­nings­klä­der

Även om du går för­bi gym­met och stan­nar hem­ma är det lät­ta­re att rö­ra sig i trä­nings­klä­der, så du kom­mer för­mod­li­gen för­bru­ka mer ka­lo­ri­er i var­da­gen.

16. Ge oss 10

Tio arm­häv­ning­ar, knä­böj, dips … Det spe­lar ing­en roll vad du gör, ta 30 se­kun­der och ba­ra gör nå­got! Mer än tre fjär­de­de­lar av al­la vux­na över 45 år rör på sig för li­te.

17. In­ta po­si­tion

En yo­ga­po­si­tion allt­så. ”Det kom­mer hjäl­pa dig att öka blod­flö­det till hjär­nan och sträc­ka ut din ste­la rygg”, sä­ger Elis­sa Lap­posta­to som är yo­ga­in­struk­tör och grun­da­re av Pra­j­ja­li Pass. Pres­sa al­la fy­ra hörn av fotsu­lan mot gol­vet, böj se­dan knä­na och vik dig fram­åt från höf­ter­na med en rak rygg. Häng kvar i po­si­tio­nen i 10 till 20 dju­pa an­de­tag och åter­gå se­dan l-å-n-g-s-a-m-t.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.