SNAB­BA LIVSFÖRVAN­DLARE.

Stark & smal pa 10 minuter - - KAPITEL 12 -

34. Ät som en grott­kvin­na

Pa­leo­kost ute­slu­ter konst­gjort soc­ker och pro­ces­sa­de livs­me­del ur ditt liv och er­sät­ter dem med frukt och grön­sa­ker med hög fi­ber­halt. Tes­ta det i för mål­ti­der el­ler da­gar och lägg mär­ke till hur du mår.

35. En­ga­ge­ra dig ide­ellt

Du får vad du ger. Forskning vi­sar att re­gel­bun­det ide­ellt en­ga­ge­mang kan mins­ka ris­ken för ti­dig död med upp till 24 pro­cent. Al­tru­is­men kan le­da till att din hjär­na pro­du­ce­rar mer ox­y­to­cin och pro­ges­te­ron, go­da ke­mi­ka­li­er som mins­kar stress och re­du­ce­rar in­flam­ma­tion.

36. Var­va pro­duk­ter för en fi­na­re hy

Du kom­mer ald­rig be­hö­va väl­ja mel­lan två krä­mer igen. ”Ap­pli­ce­ra lät­ta­re pro­duk­ter som vat­ten­ba­se­ra­de se­rum först, följt av ol­jor och krä­mer och av­slu­ta med sol­skydd (om det är klart vä­der). Vän­ta någ­ra mi­nu­ter mel­lan var­je steg”, sä­ger Jessica Wu, as­si­ste­ran­de pro­fes­sor i der­ma­to­lo­gi vid Uni­ver­si­ty of Sout­hern Ca­li­for­nia.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.