SNAB­BA LIVSFÖRVAN­DLARE

Stark & smal pa 10 minuter - - KAPITEL 15 -

51. Tes­ta att pres­sa ihop skul­der­bla­den

Sit­ter du vid skriv­bor­det he­la da­gen? Tes­ta den­na öv­ning för att för­bätt­ra håll­ning­en och mju­ka upp musk­ler­na i ryg­gen. Pres­sa ihop skul­der­bla­den och håll dem där i någ­ra se­kun­der.

52. Mju­ka upp nac­ken med den­na öv­ning

”Grep­pa tag runt nac­ken, så att di­na hand­fla­tor lig­ger mot nac­ken och in­si­dor­na av hand­le­der­na nud­dar i varand­ra. Pres­sa hu­vu­det fram­åt, och slapp­na se­dan av. Gör 20 re­pe­ti­tio­ner två gång­er om da­gen för bäs­ta ef­fekt”, sä­ger Ca­ro­le Mag­gio, li­cen­si­e­rad hud­te­ra­peut och för­fat­ta­re av Ul­ti­ma­te Fa­cer­ci­se.

53. Pig­ga upp tröt­ta ögon med ka­mo­mill­te

Dop­pa två på­sar i varmt vat­ten i 5 mi­nu­ter och låt dem se­dan sval­na i någ­ra mi­nu­ter. När de bli­vit ljum­ma stäng­er du ögo­nen och pla­ce­rar en på­se över var­je öga (för­sök att täc­ka bå­de det öv­re och und­re ögon­loc­ket) i 10 mi­nu­ter. Ka­mo­mill lug­nar den käns­li­ga hu­den runt ögo­nen och gör att du ser pig­ga­re ut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.