SNAB­BA LIVSFÖRVAN­DLARE

Stark & smal pa 10 minuter - - KAPITEL 16 -

54. An­vänd sol­skydd

”Det finns en mil­jon skäl till att skyd­da din hy, bland an­nat en re­du­ce­rad risk för hudcan­cer, fär­re ryn­kor och sol­fläc­kar”, sä­ger Ali­son Swee­ney, för­fat­ta­re av Sca­red Script­less och värd för The Big­gest Lo­ser. ”Jag tar mig tid var­je mor­gon för att ta hand om min hy ge­nom att ap­pli­ce­ra åter­fuk­tan­de sol­skydds­kräm. Det ger mig någ­ra mi­nu­ters still­het och jag skyd­dar mig själv för den da­gen och de kom­man­de åren.”

55. Skrat­ta mer

Om ohm­an­de in­te är din stil kan du by­ta ut yo­ga­pas­set mot en stand­up­klubb. Ett gott skratt då och då kan ge dig en men­tal boost som lik­nar den du får av meditation, en­ligt forskning som pre­sen­te­ra­des vid kon­fe­ren­sen för Ex­pe­ri­men­tal Bi­o­lo­gy i San Diego.

56. Pro­me­ne­ra i na­tu­ren

Stu­di­er från Uni­ver­si­ty of Es­sex i Stor­bri­tan­ni­en vi­sa­de att 30 mi­nu­ter pro­me­nad i gröns­kan­de om­giv­ning­ar re­du­ce­ra­de de­pres­sions­käns­lor hos 71 pro­cent av del­ta­gar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.