Bonustips

Någ­ra an­häng­a­re de­lar med sig av si­na bäs­ta 10­-mi­nu­ters­hem­lig­he­ter.

Stark & smal pa 10 minuter - - NÅGRA AVSLUTANDE ORD -

”Jag ser fram emot mitt bad he­la da­gen. När jag sjun­ker ned i det känns det som att allt släp­per.”

– CRISTINA FERRARE, 65, MO­DELL, SKÅ­DE­SPE­LA­RE, KOCK OCH VÄRD FÖR HALLMARKS KA­NAL HOME & FA­MILY

”Jag är verk­li­gen en bad­per­son. Jag an­vän­der sal­ter, lug­nan­de la­ven­de­loch gra­pe­frukt­ol­jor och lug­nan­de spa­mu­sik. Det hjäl­per mig att kopp­la av helt. Jag kan bok­stav­li­gen kän­na hur stres­sen läm­nar krop­pen. Det är min ah­hh­stund. Mi­na bad hjäl­per mig dess­utom att som­na snabbt och so­va gott he­la nat­ten. Ba­den har haft en stor in­ver­kan på mitt liv.”

”Jag träf­fa­de en gam­mal vän och hon kän­de in­te igen mig. Jag är fort­fa­ran­de li­ka choc­kad som hon var.”

– LISA LENZ, 56, KONTORSMED­ARBETARE, AUBURN, KALIFORNIE­N

”Jag för­änd­ra­de min kost och det för­änd­ra­de mitt liv. Inga mer konst­gjor­da söt­nings­me­del, pro­ces­sa­de kol­hyd­ra­ter el­ler nå­got an­nat från fär­dig­mats­dis­ken. Du vet den där käns­lan i slu­tet av da­gen när du är ut­svul­ten och ska­kar ef­tersom ditt blod­soc­ker kra­schat? Det hän­der in­te mig läng­re. När jag be­sök­te min lä­ka­re igen ef­ter 23 ki­lon var mitt ko­les­te­rol läg­re, mi­na glu­kosni­vå­er bätt­re och mitt blod­tryck ha­de sjun­kit. Det är in­te så att jag gör nå­gon ga­len trä­ning, ma­ten gör stör­re de­len av ar­be­tet.”

”In­nan jag bör­ja­de an­vän­da skum­rul­lar var jag in­te alls så smi­dig (och smärt­fri) som jag är idag.”

– CA­RO­LI­NA CAYWOOD, 36, FÖ­RE­TA­GA­RE, ORLANDO

”Jag är i mitt livs bäs­ta form och jag tror att hälf­ten av det be­ror på att jag gör punkt­mas­sage med en skum­rul­le på be­nen och föt­ter­na var­je mor­gon.” Snabb­start: Rul­la en ten­nisboll un­der föt­ter­na me­dan du bors­tar tän­der­na. På pre­ven­tion.com/fo­am­roll finns ett lätt och ef­fek­tivt pro­gram.

”Det är vik­tigt att trä­na och se bra ut, men det är ock­så vik­tigt att gö­ra nå­got som känns bra var­je dag.”

– SUKANYA MAHAJAN, 58, PENSIONERA­D KONTORSMED­ARBETARE, CHICAGO

”Jag gör en kom­plett sol­häls­ning var­je mor­gon. Det är in­te all­tid jag vill trä­na 30 mi­nu­ter var­je dag, så jag går ige­nom ställ­ning­ar­na sex gång­er un­der 10 mi­nu­ter. Det bör­ja­de som ett sätt att hål­la mitt ske­lett starkt ut­an att an­vän­da me­di­ci­ne­ring, men det gör mig dess­utom glad och det känns som jag bör­jar min dag på rätt sätt.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.