YO­GA­KUD­DE

Det här be­hö­ver du

Sticka i höst - - Kom I Gång -

Ren, ny ull (100 % me­ri­noull, löplängd 40 m/50 g), 300 g i ljus­brun, 150 g i pe­trol: Ra­gaz­za Lei från La­na Gros­sa | 2 upp­sätt­ning­ar strump­stic­kor + 1 rund­stic­ka nr 6 vid lö­sa­re re­sp. nr 7 vid fas­ta­re stick­ning | mask­mar­kö­rer | trub­big och spet­sig ull­nål | fyll­nads­ma­te­ri­al i skum­plast | even­tu­ell drag­ked­ja, 60 cm lång

Slut­lig stor­lek

Di­a­me­ter 40 cm, höjd 20 cm

Stick­fast­het

Slät­stick­ning med stic­kor nr 6 / 7: 13 m × 19 v = 10 × 10 cm

Gör så här

Ren av­slapp­ning – den­na yo­ga­kud­de ger dig in­te ba­ra av­kopp­ling i fär­digt till­stånd, den är även av­kopp­lan­de att stic­ka. Du stic­kar helt en­kelt ba­ra runt med rä­ta mas­kor ( slät­stick­ning).

1 Bör­ja så här

Lägg upp 12 mas­kor med det pe­trol­fär­ga­de gar­net och för­de­la des­sa över 6 strump­stic­kor, det vill sä­ga 2 mas­kor per stic­ka. Slut mas­kor­na till en ring och stic­ka 1 varv i slät­stick­ning.

2 Ök­ning­ar

På näs­ta varv gör du 1 om­slag i bör­jan av var­je stic­ka. På kom­man­de varv fort­sät­ter du att gö­ra 1 om­slag i bör­jan av var­je stic­ka och stic­kar om­sla­get från fö­re­gå­en­de varv som en vri­den rät mas­ka (i bak­re mask­bå­gen). På så sätt kom­mer du att öka 6 mas­kor per varv.

3 Färg­byte

När du har 7 mas­kor och 1 om­slag på var­je stic­ka by­ter du färg till ljus­brun. Fort­sätt ök­ning­ar­na på sam­ma sätt tills det sit­ter 15 mas­kor och 1 om­slag på var­je stic­ka. Byt på näs­ta varv till det pe­trol­fär­ga­de gar­net och rund­stic­ka, fort­sätt dock att gö­ra ök­ning­ar­na på sam­ma stäl­len. För att hål­la re­da på stäl­le­na kan du an­vän­da mask­mar­kö­rer el­ler garnstum­par i en an­nan färg. Stic­ka to­talt 7 varv i slät­stick­ning och ök­ning­ar. På varv 8 stic­kar du ut­an om­slag och mas­kar av al­la mas­kor.

4 En gång till

Upp­re­pa steg 1–3 för det and­ra kuddstyc­ket, men mas­ka in­te av på sista var­vet med pe­trol ut­an stic­ka al­la 138 mas­kor i slät­stick­ning ut­an om­slag. Byt till ljus­brunt garn och stic­ka slät­stick­ning i 30 varv ut­an ök­ning­ar. Mas­ka av al­la mas­kor.

5 Av­slut­ning

Fäst al­la gar­nän­dar med spet­sig ull­nål på det som ska bli kud­dens in­si­da. Sy se­dan ihop de bå­da styc­ke­na i de av­mas­ka­de kan­ter­na med trub­big ull­nål och mask­stygn, men läm­na en öpp­ning på ca 20 cm. Stop­pa kud­den ge­nom öpp­ning­en med fyll­nads­ma­te­ri­a­let och sy igen öpp­ning­en. Al­ter­na­tivt kan du sy i en cir­ka 60 cm lång drag­ked­ja i öpp­ning­en och sät­ta in en in­ner­kud­de. På så sätt blir din yo­ga­kud­de tvätt­bar – myc­ket nö­je!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.