Sols­kenskof­ta

Det här be­hö­ver du

Sticka i höst - - Los­le­gen -

Al­pac­kab­land­garn (80 % al­pac­ka, 14 % me­ri­noull, 6 % po­ly­a­mid, löplängd 80 m/50 g), 450 (450/500) g i gult: Cloud från La­na Gros­sa | rund­stic­kor nr 10 och 12 vid lö­sa­re re­spek­ti­ve nr 12 och 15 vid fas­ta­re stick­ning | strump­stic­kor nr 10/12 | trub­big och spet­sig ull­nål | 3 bru­na knap­par, di­a­me­ter 28 mm

Slut­lig stor­lek

34/36 (38/40, 42/44)

Stick­fast­het

Grund­möns­ter med dub­belt garn och stic­kor nr 12/15: 6,5 m × 8 v = 10 × 10 cm

I kor­ta drag

Bak- och fram­styc­ket på din hu­mör­hö­jan­de kof­ta stic­kas från bör­jan i ett styc­ke. Från ärm­ring­ning­en stic­kar du vi­da­re var­je si­da för sig. För den ge­men­sam­ma re­så­ren stic­kar du om­väx­lan­de 1 rät mas­ka, 1 avig mas­ka med dub­belt garn och de fi­na­re stic­kor­na. Kant­mas­kor­na stic­kar du all­tid i möns­ter. Byt se­dan till de gröv­re stic­kor­na och fort­sätt med grund­mönst­ret: Varv 1 ( rät­si­dan): Stic­ka al­la mas­kor rä­ta. Varv 2 ( avigsidan): Stic­ka al­la mas­kor avi­ga. Varv 3 ( rät­si­dan): 1 rät mas­ka, *1 om­slag, 1 rät mas­ka*, upp­re­pa (*–*) och av­slu­ta med 1 om­slag och 1 rät mas­ka. Varv 4 ( avigsi­da): Stic­ka al­la mas­kor avigt och släpp al­la om­slag från fö­re­gå­en­de varv. Upp­re­pa varv 1–4. För är­mar­na ploc­kar du upp mas­kor från ärm­hå­let och stic­kar grund­möns­ter med rund­stick­ning: Varv 1– 2: Stic­ka al­la mas­kor rä­ta. Varv 3: Om­väx­lan­de 1 om­slag, 1 rät mas­ka. Varv 4: Stic­ka al­la mas­kor rätt och släpp al­la om­slag från fö­re­gå­en­de varv.

Upp­re­pa varv 1–4. Vid garn­byte kan du sy ihop den nya trå­den med den gam­la (• si­da 17). På så sätt spa­rar du garn och be­hö­ver in­te fäs­ta så många trå­dar på slu­tet.

1 Bör­ja så här

Lägg upp 65 (71/77) mas­kor med dub­belt garn och de fi­na­re stic­kor­na och stic­ka 7 cm re­sår­stick­ning.

2 En­kelt och av­slapp­nat

Byt till de gröv­re stic­kor­na och stic­ka grund­mönst­ret. På varv 21 ef­ter re­så­ren (det vill sä­ga varv 1 i den 6:e rap­por­ten) mas­kar du av 1 mas­ka i var­de­ra si­da så att du nu har 63 (69/75) mas­kor kvar på stic­kan. Där­ef­ter mas­kar du vart 4:e varv av 2 × 1 mas­kor i var­de­ra si­da så att du har 59 (65/71) mas­kor kvar. Ef­ter varv 32 (= avigsidan) från re­så­ren, och med bör­jan från ärm­hå­let, stic­kar du vi­da­re på bak- och fram­styc­ket var för sig. De mas­kor du in­te be­hö­ver kan du tills vi­da­re sät­ta på en an­nan rund­stic­ka.

3 Bak­styc­ke

Fort­sätt att stic­ka grund­möns­ter över de mit­ters­ta 35 (37/39) mas­kor­na. Bör­ja med varv 1 i den nya rap­por­ten. Ef­ter 14 varv från bör­jan av ärm­ring­ning­en mas­kar du av för ax­eln vartan­nat varv med 3 x 4 mas­kor i var­de­ra si­da tills du har kvar 11 (13/15) mas­kor på stic­kan. Ob­ser­ve­ra: Släpp al­la om­slag från fö­re­gå­en­de varv och räk­na dem in­te som mas­kor! Mas­ka av de åter­stå­en­de mas­kor­na.

4 Väns­ter fram­styc­ke

Stic­ka grund­möns­ter över bak­styc­kets 12 (14/16) vänst­ra mas­kor. Bör­ja med varv 1 i den nya rap­por­ten. Där­ef­ter mas­kar du på vart 4:e varv av 2 × 1 mas­kor i väns­ter si­da så att du har kvar 10 (12/14) mas­kor. Ef­ter 14 varv från bör­jan av ärm­hå­let mas­kar du av för ax­eln i hö­ger si­da vartan­nat varv på föl­jan­de sätt: Stor­lek S: Mas­ka av 2 × 3 och 1 × 4 mas­kor. Stor­lek M: Mas­ka av 3 × 4 mas­kor. Stor­lek L: Mas­ka av 1 × 4 och 2 × 5 mas­kor. Även här släp­per du om­sla­gen från fö­re­gå­en­de varv och räk­nar dem in­te som mas­kor. Klipp av ar­bets­gar­net, men läm­na cir­ka 80 cm som du drar ge­nom den sista mas­kan. An­vänd det gar­net för att sy ihop ax­el­söm­mar­na med trub­big ull­nål och smygstygn.

5 Hö­ger fram­styc­ke

Stic­ka grund­möns­ter över bak­styc­kets 12 (14/16) hög­ra mas­kor. Även här bör­jar du med varv 1 i den nya rap­por­ten. Där­ef­ter mas­kar du på vart 4:e varv av 2 × 1 mas­kor i hö­ger si­da så att du har kvar 10 (12/14) mas­kor på stic­kor­na. Ef­ter 14 varv från bör­jan av ärm­hå­let mas­kar du av för ax­eln i väns­ter si­da vartan­nat varv på föl­jan­de sätt: Stor­lek S: Mas­ka av 2 × 3 och 1 × 4 mas­kor. Stor­lek M: Mas­ka av 3 × 4 mas­kor. Stor­lek L: Mas­ka av 1 × 4 och 2 × 5 mas­kor. Släpp al­la om­slag från fö­re­gå­en­de varv och räk­na dem in­te som mas­kor. Klipp av ar­bets­gar­net men läm­na cir­ka 80 cm som du drar ge­nom den sista mas­kan. An­vänd det gar­net för att sy ihop ax­el­söm­mar­na med trub­big ull­nål och smygstygn.

6 Är­mar

Ploc­ka upp mas­kor­na från ärm­hå­let med dub­belt garn och de gröv­re stic­kor­na. Bör­ja ned­i­från, allt­så där si­do­söm­men skul­le ha va­rit. De nya trå­dar­na kan du fäs­ta i gam­la häng­an­de trå­dar (• si­da 17). Ploc­ka upp 9 (10/11) mas­kor från fram­styc­ket och 9 (10/11) mas­kor från bak­styc­ket och för­de­la des­sa li­ka på de fy­ra strump­stic­kor­na. Stic­ka nu runt i grund­möns­ter. Mar­ke­ra över­gång­en mel­lan var­ven med en garnögla i an­nan färg fö­re den förs­ta mas­kan på var­vet. Stic­ka se­dan in­te med mar­ke­rings­ög­lan ut­an flyt­ta ba­ra över den på näs­ta stic­ka. När du har stic­kat 25 varv på är­men by­ter du till de fi­na­re strump­stic­kor­na och stic­kar 9 cm re­sår. På förs­ta var­vet stic­kar du ihop 4 × 2 mas­kor jämnt för­de­lat över var­vet, så att du har kvar 14 (16/18) mas­kor på stic­kan. Mas­ka av al­la mas­kor.

7 Av­slut­ning

Hals­ring­ning: Ploc­ka med fi­na­re stic­ka och dub­belt garn upp 56 mas­kor från kan­ten på hö­ger fram­styc­ke, 11 (13/15) mas­kor från kan­ten på bak­styc­ket och 56 mas­kor från kan­ten på väns­ter fram­styc­ke, så att du har 123 (125/127) mas­kor på stic­kan. Stic­ka 4 cm re­sår med des­sa mas­kor och mas­ka se­dan av allt. Nu fat­tas ba­ra knap­par­na på väns­ter fram­styc­ke: den övers­ta knap­pen syr du fast där ring­ning­en bör­jar, den ne­ders­ta mitt på re­sår­kan­ten. Den sista knap­pen pla­ce­rar du mitt emel­lan de öv­ri­ga två. För knapp­hå­len gör du helt en­kelt på mot­sva­ran­de mas­kor på hö­ger fram­styc­ke li­te stör­re, så att knap­par­na går att trä ige­nom. För att gö­ra knapp­hå­len sta­di­ga­re kan du fål­la dem med kast­söm. Fäst se­dan al­la trå­dar på in­si­dan or­dent­ligt med den spet­si­ga ull­nå­len – och låt so­len gå upp!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.