Scotts och Amundsens lopp till Sydpolen 1911–1912

Sydpolen i Antark­tis.

Stora upptäckare - - Tio Otroliga Expedition­er -

”Vill ba­ra med­de­la… att jag fort­sät­ter mot Antark­tis. Amund­sen.” När den brit­tis­ke även­ty­ra­ren Ro­bert Fal­con Scott fick det kort­fat­ta­de med­de­lan­det från den nors­ke upp­täc­ka­ren Ro­ald Amund­sen in­såg han att kapp­löp­ning­en ha­de bör­jat. Må­let var Sydpolen, den kanske störs­ta av de sista åter­stå­en­de mil­stol­par­na för att ut­fors­ka jor­dens al­la kon­ti­nen­ter. Strax in­nan, i ok­to­ber 1910, ha­de Amund­sen sett sig be­seg­rad när det gäll­de att va­ra förs­te man på Nord­po­len. Så i hem­lig­het änd­ra­de han sin ex­pe­di­tions mål till Sydpolen ut­an att in­led­nings­vis be­rät­ta nå­got om det för va­re sig be­sätt­ning el­ler spon­so­rer. Scott, som var of­fi­cer i brit­tis­ka flot­tan, ha­de fått i upp­drag att ut­fö­ra en ve­ten­skap­lig stu­die av re­gi­o­nen men de­kla­re­ra­de nu istäl­let sin av­sikt att ”nå Sydpolen för att till­för­säk­ra det brit­tis­ka im­pe­ri­et äran av den­na bragd”. När Amundsens med­de­lan­de nåd­de ho­nom be­fann han sig re­dan i Austra­li­en där han för­be­red­de sin ex­pe­di­tion.

I takt med att bå­da ex­pe­di­tio­ner­na när­ma­de sig Antark­tis bör­ja­de tid­ning­ar­na skri­va om ”kapp­löp­ning­en mot Sydpolen”. Amund­sen sat­te upp sitt bas­lä­ger vid Bay of Wha­les, un­ge­fär tio mil när­ma­re Sydpolen än Scott, som be­fann sig vid Mc­mur­do-sun­det. Så fort som vä­der­för­hål­lan­de­na tillät bör­ja­de den 39-åri­ge norr­man­nen att rö­ra sig mot må­let för ex­pe­di­tio­nen. Men ex­trem ky­la tving­a­de ho­nom att vän­da om. Amund­sen gav sig ut igen den 20 ok­to­ber 1911 och Scott följ­de ef­ter fy­ra da­gar se­na­re, den 24 ok­to­ber.

På ski­dor och med hunds­lä­dar rör­de sig Amund­­­sen fram­åt med av­se­värd has­tig­het och till­ryg­ga­la­de över tre mil om da­gen. Den nors­ka ex­pe­di­tio­nen an­vän­de sig av en färd­väg över Ax­el Hie­berg-gla­ciä­ren och Po­lar­pla­tån och nåd­de Sydpolen den 14 de­cem­ber. När de nåd­de fram rök­te de ci­garr, his­sa­de den nors­ka flag­gan och tog bil­der av det hi­sto­ris­ka till­fäl­let. Ef­ter att ha stan­nat på Sydpolen någ­ra da­gar läm­na­de de plat­sen.

Scotts ex­pe­di­tion ha­de pon­ny­er, släd­hun­dar och någ­ra mo­to­ri­se­ra­de slä­dar som gick sön­der. Pon­ny­er­na kun­de var­ken ta sig fram el­ler över­le­va i Antark­tis kli­mat och fick av­li­vas. Myc­ket ener­gi gick åt för att fors­la slä­dar­na med man­k­raft i den för­rä­dis­ka ter­räng­en. Först den 17 ja­nu­a­ri 1912, 34 da­gar ef­ter Amund­sen, nåd­de Scott fram till Sydpolen. Där fann han den nors­ka flag­gan och res­ter­na av det nors­ka läg­ret och fick mod­fälld vän­da till­ba­ka.

På sen­som­ma­ren blev det åter­i­gen ex­tremt kallt och Scott gick un­der till­sam­mans med fy­ra and­ra be­sätt­nings­män på åter­fär­den över Antark­tis isar. För si­na in­sat­ser hed­ra­des Scott och hans ex­pe­di­tions­med­lem­mar i Stor­bri­tan­ni­en. Amund­sen blev världs­be­römd och in­skri­ven i histo­rie­böc­ker­na som den förs­te att nå Sydpolen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.