Mar­co Po­los re­sa till Kublai Khans hov 1271–1295

På be­sök i det mon­go­lis­ka im­pe­ri­et och Osta­si­en.

Stora upptäckare - - Tio Otroliga Expedition­er -

Han var son till en ve­ne­ti­ansk köp­man och skul­le bli histo­ri­ens kanske mest be­röm­da upp­täckts­re­san­de. Mar­co Po­lo till­bring­a­de 24 år i Asi­en och blev kej­sa­ren Kublai Khans fa­vo­rit vid det mon­go­lis­ka ho­vet. Si­na upp­le­vel­ser do­ku­men­te­ra­de han i en känd bok som helt en­kelt kal­las Mar­co Po­los re­sor.

Mar­co Po­lo gav sig ut på sin långa re­sa när han var 17 år. Till­sam­mans med sin far och far­bror, Nic­co­lo och Maf­feo Po­lo, fär­da­des Mar­co hund­ra­tals mil mesta­dels längs Si­den­vä­gen, en känd ka­ra­va­noch han­dels­väg som band ihop Eu­ro­pa med Osta­si­en. Hans far och far­bror ha­de ti­di­ga­re va­rit i Ki­na och bli­vit ut­nämn­da som sän­de­bud till Khan.

Mar­co Po­lo föd­des 1254 me­dan hans far be­fann sig i Osta­si­en. De träf­fa­des in­te förs­ta gång­en för­rän pap­pan åter­vän­de 1269. Ett par år se­na­re seg­la­de Nic­co­lo, Maf­feo och Mar­co från Venedig till Ak­ko i nu­ti­da Is­ra­el. De be­sök­te Je­ru­sa­lem där de köp­te he­lig ol­ja som en gå­va från på­ven Gre­go­ri­us X till Kublai Khan.

De fort­sat­te mot Hor­muz i Per­si­en där de tänk­te seg­la vi­da­re. Men de hit­ta­de inga far­tyg där som ver­ka­de till­räck­ligt till­för­lit­li­ga. Mar­co be­skri­ver bå­tar­na som ”rik­ti­ga skor­var… nöd­torf­tigt re­pa­re­ra­de med snö­ren gjor­da av ko­kosnöts­fi­ber”. De be­slu­ta­de sig för att fort­sät­ta re­san till lands.

De nåd­de fram till Kublai Khans som­mar­pa­lats i Shang­du 1275. Där mot­togs de med stor gäst­fri­het. Nic­co­lo pre­sen­te­ra­de Mar­co för kej­sa­ren, som väl­kom­na­de och om­fam­na­de ho­nom. Mar­co fick föl­ja med till ho­vet i Beijing där han fick upp­gif­ter som på­min­ner om en skat­te­in­dri­vares. Han res­te run­tom i Ki­na och blev ut­nämnd som Kha­nens sän­de­bud till nu­ti­da My­an­mar el­ler Bur­ma.

Ef­ter fle­ra år vid Kublai Khans hov läm­na­de Mar­co Po­lo, hans far och far­bror Ki­na med båt. På vägen hem stan­na­de de i Su­mat­ra och de nåd­de Per­si­en 1294. Ef­ter nio må­na­der fort­sat­te de sin färd mot Kon­stan­ti­no­pel och Gre­kland och året där­på var de till­ba­ka i Ita­li­en.

Stads­sta­ten Venedig var vid den här ti­den i krig med det kon­kur­re­ran­de Genua och vid ett fältslag blev Mar­co till­fång­a­ta­gen. I fäng­el­set dikt­era­de han be­rät­tel­sen om si­na re­sor för en an­nan fånge som het­te Rustichel­lo och kom från Pi­sa. Be­rät­tel­sen sam­man­ställ­des och gavs ut 1298 un­der ti­teln Be­skriv­ning av värl­den. Mar­co be­rät­ta­de där om ori­en­ta­lis­ka sed­vän­jor och tra­di­tio­ner, och om upp­fin­ning­ar som pap­per och glas­ö­gon.

Skep­ti­ker be­tviv­lar san­nings­hal­ten i många av Mar­co Po­los histo­ri­er, sär­skilt ef­tersom han in­te nämns i någ­ra sam­ti­da ki­ne­sis­ka käl­lor. Men fle­ra av hans be­rät­tel­ser kan be­kräf­tas av and­ra käl­lor. Sä­kert är i al­la fall att Mar­co Po­lo in­spi­re­ra­de and­ra att ge sig iväg ut i det okän­da och att han för­blir en ikon bland dem som har ut­fors­kat värl­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.