Va­sco da Ga­ma hit­tar sjö­vä­gen till In­di­en 1497–1499

Rut­ten från Eu­ro­pa till In­di­en, via At­lan­ten och In­dis­ka Oce­a­nen.

Stora upptäckare - - Tio Otroliga Expedition­er -

När den por­tu­gi­sis­ke adels­man­nen Va­sco da Ga­ma sat­te se­gel från Lis­sa­bon den 8 ju­li 1497 var det hans upp­gift att hit­ta sjö­vä­gen till In­di­en. Det var av av­gö­ran­de be­ty­del­se för den por­tu­gi­sis­ka eko­no­min att få till­gång till han­dels­le­den ef­tersom sto­ra de­lar av Me­del­ha­vet och Mel­la­nöstern var un­der fi­ent­lig mus­limsk kon­troll och han­dels­rut­ter­na till lands var risk­fyll­da.

För den por­tu­gi­sis­ke kung­en Ma­nu­el I:s räk­ning led­de da Ga­ma fy­ra far­tyg och en be­sätt­ning på un­ge­fär 200 man. Es­ka­dern seg­la­de längs en känd rutt längs Ka­na­ri­eö­ar­na och Kap Ver­deö­ar­na till Väst­af­ri­ka. Där­i­från be­gav den sig ut på öp­pet hav för att fånga de star­ka väst­li­ga vin­dar som Bar­tolo­meu Di­as ha­de upp­täckt tio år ti­di­ga­re. I de­cem­ber 1497 run­da­de da Ga­ma Go­da­hopps­hud­den och han nåd­de Öst­af­ri­ka föl­jan­de vår. Där be­sök­te han län­der­na som idag kal­las Mocam­bi­que och Kenya, och togs emot med all­män miss­tänk­sam­het av den mus­lims­ka be­folk­ning­en. Por­tu­gi­ser­na tving­a­des fly från ham­nen i Mocam­bi­que och fy­ra av si­na ka­no­ner på vägen. Ef­tersom de ha­de ont om pro­vi­ant bör­ja­de da Ga­mas be­sätt­ning ka­pa och plund­ra al­la mus­lims­ka han­dels­far­tyg de rå­ka­de stö­ta på.

I den keny­ans­ka ham­nen Malin­di möt­te da Ga­ma in­dis­ka han­dels­män som be­skrev sjö­vä­gen till In­di­en. Da Ga­ma an­li­ta­de ock­så en in­disk na­vi­ga­tör som kun­de rut­ten. De läm­na­de Afri­ka, seg­la­de över In­dis­ka Oce­a­nen och nåd­de ham­nen i Kol­ka­ta (Cal­cut­ta) den 20 maj 1498. De var de förs­ta eu­ro­pé­er som ha­de nått In­di­en sjö­vä­gen och de förs­ta som be­fun­nit sig så långt ut till havs.

Även om han ha­de lyc­kats att seg­la till In­di­en, miss­lyc­ka­des da Ga­ma med att eta­ble­ra go­da re­la­tio­ner med den hin­du­is­ka be­folk­ning­en. Nå­got han­dels­av­tal un­der­teck­na­des ald­rig in­nan por­tu­gi­ser­na åter­vän­de hemåt den 29 au­gusti 1498. Ef­ter en stra­pats­rik, 132 da­gar lång seg­lats över In­dis­ka Oce­a­nen an­län­de de åter i Malin­di. Vid det la­get ha­de hal­va be­sätt­ning­en dött av skör­bjugg och ba­ra två av far­ty­gen fanns kvar. De bå­da skep­pen tap­pa­de bort varand­ra på hem­vä­gen men run­da­de bå­da Go­da­hopp­sud­den och nåd­de Por­tu­gal un­der som­ma­ren sam­ma år.

Da Ga­ma be­slöt sig för att stan­na på Kap Ver­deö­ar­na till­sam­mans med sin bror Pau­lo, som var all­var­ligt sjuk. När Pau­lo ha­de dött be­grav­de da Ga­ma sin bror på Azo­rer­na in­nan han till slut kom hem till Lis­sa­bon den 29 au­gusti 1499.

Även om han in­te lyc­ka­des ro iland nå­got han­dels­­av­tal för­enk­la­de da Ga­mas seg­lats fram­ti­da por­tu­gi­sis­ka ex­pe­di­tio­ner och möj­lig­gjor­de lön­sam han­del med In­di­en och Ori­en­ten. Hans ex­pe­di­tion ba­na­de ock­så vägen för kon­tak­ter mel­lan kul­tu­rer och fler upp­täck­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.