Ar­vet

Vad vi­king­a­tå­gen läm­na­de i Eu­ro­pa, främ­re Asi­en och Nor­da­me­ri­ka.

Stora upptäckare - - Forntida Seglare Vikingarna­s Förlorade Riken -

Vi­king­ar­nas hi­sto­ris­ka in­fly­tan­de är myc­ket stör­re än vad många tror. Från nord­män­nen i väs­ter till ru­ser­na i ös­ter – fle­ra av de ci­vi­li­sa­tio­ner som do­mi­ne­ra­de spel­pla­nen un­der sen me­del­tid och där­ef­ter har vi­king­ar­na att tac­ka för si­na röt­ter. Vi­king­ar­na bi­drog till att öpp­na dör­rar­na för han­del över he­la Eu­ro­pa och grun­da­de stads­kär­nor i så geo­gra­fiskt skil­da stä­der som Dublin, Ki­ev och Reyk­ja­vik. In­fly­tan­det av nor­disk kul­tur är in­te li­ka stort som det kun­de ha va­rit ef­tersom så­pass få vi­king­ar­na var­ak­tigt bo­sat­te sig sö­der om Dan­mark. Vi­king­ar­na var ett folk av upp­täc­ka­re. De ha­de inga sto­ra land­bur­na ar­mé­er el­ler sto­ra stä­der som de kun­de an­vän­da för att sät­ta sin prä­gel på om­rå­den som låg ut­an­för de­ras egen he­mi­sfär. De ha­de in­te hel­ler de bygg­nads­tek­nis­ka kun­ska­per som be­höv­des för bygg­na­der li­ka sto­ra och mäk­ti­ga som de i Kon­stan­ti­no­pel el­ler Rom. Dess­utom med­för­de krist­nan­det av Eu­ro­pa att det nor­dis­ka in­fly­tan­det mins­ka­de yt­ter­li­ga­re och det upp­­hör­de helt när Skan­di­na­vi­en gick över till kris­ten­do­men runt 900-ta­let.

Ut­an­för Eu­ro­pa, i Nord­af­ri­ka och främ­re Asi­en, bo­sat­te sig vi­king­ar­na ba­ra un­der kor­ta­re pe­ri­o­der. De­ras in­fly­tan­de gick upp i mon­go­ler­nas och i det mus­lims­ka ka­li­fa­tets. Un­ge­fär sam­ma sak hän­de i Nor­da­me­ri­ka vil­ket är en bi­dra­gan­de or­sak till att Co­lum­bus fort­fa­ran­de ses av många som den som upp­täck­te Nya värl­den. Vi­kin­ga­ti­den va­ra­de i fle­ra hund­ra år och allt från namn på or­ter i nor­ra Eng­land och be­näm­ning­ar på yx­ty­per till frans­ka för­namn bär sitt arv från vi­king­ar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.