Mor­det på pil­gri­mer­na

Stora upptäckare - - Upptäckter­nas Tidsålder Vasco da Gama -

Va­sco da Ga­mas ag­gres­si­va tak­tik led­de till en skänd­lig, bar­ba­risk och helt onö­dig hän­del­se. På sin and­ra re­sa till In­di­en, den så kal­la­de fjär­de ar­ma­dan 1502, ha­de hans själv­för­tro­en­de ta­git sig enor­ma pro­por­tio­ner tack va­re al­la ut­mär­kel­ser han fått av kung­en av Por­tu­gal. Och nu var han på strids­hu­mör.

Da Ga­ma’s våld­sam­ma hat mot mus­li­mer var ett ut­­tryck för all­män­na stäm­ning­ar bland krist­na på den här ti­den och ha­de spätts på yt­ter­li­ga­re av eg­na er­fa­ren­he­ter från kust­om­rå­de­na kring In­dis­ka oce­a­nen. Han an­såg att det var rätt att härs­ka ge­nom våld och för­tryck och såg inga pro­blem med att plund­ra bå­tar som trans­por­te­ra­de pil­gri­mer från Mek­ka. Den 29 sep­tem­ber 1502 fick han det mus­lims­ka far­ty­get Mi­ri i sik­te. Hon var på väg från Rö­da ha­vet och ha­de hund­ra­tals män, kvin­nor och barn om­bord. Da Ga­ma gav or­der om an­fall och pas­sa­ge­rar­na om­bord på Mi­ri gjor­de ing­et mot­stånd. De an­tog – helt fel­ak­tigt – att det skul­le gå att för­hand­la med ho­nom.

Han bör­ja­de med att gö­ra far­ty­get odug­ligt ge­nom att för­stö­ra det så att det in­te gick att ma­nö­vre­ra. Se­dan lät han det dri­va på ha­vet i fem da­gar in­nan han lås­te in pas­sa­ge­rar­na och för­seg­la­de al­la ut­gång­ar. Där­ef­ter sat­te han eld på bå­ten. Strax dess­förin­nan ha­de han till­fång­a­ta­git 20 barn och be­ord­rat dem att bli krist­na. Hans oer­hör­da blod­törst och grym­het för­bryl­la­de och för­skräck­te be­sätt­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.