ATT BLI VÄN MED

Stora upptäckare - - Upptäckter­nas Tidsålder Att Resa På Tudortiden -

Skeppskoc­ken

En av de van­li­gas­te döds­or­sa­ker­na om­bord är svält och sjuk­do­mar på grund av un­der­nä­ring. Även om det finns färsk mat med från bör­jan tar den snabbt slut och sjö­män­nen mås­te nöja sig med sal­tad fisk, fläsk och skepps­skor­por som mas­kar och lar­ver of­tast hit­tat in­nan be­sätt­ning­en gjort det. Även om du in­te slip­per skör­bjugg ba­ra för att du blir vän med koc­ken – du kom­mer fort­fa­ran­de att ha C-vi­ta­min­brist – så kan det in­te ska­da att hål­la sig väl med den som por­tio­ne­rar ut ma­ten.

Extra­tips: Skeppslä­ka­ren kan bå­de va­ra din bäs­ta vän och din värs­ta fi­en­de. Han kan skä­ra bort en ska­dad arm om det be­hövs men in­te bo­ta in­fek­tions­sjuk­do­mar.

Eng­els­ka sjö­män låg ef­ter när det gäll­de kun­skap om na­vi­ga­tion. Den som an­sträng­de sig för att för­sö­ka ta re­da på lon­gi­tud be­höv­de ut­rus­ning för att mä­ta so­lens och stjär­nor­nas vinklar på him­len – och ut­bild­ning för att kän­na till hur man an­vän­de så­dan...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.