Kon­takt med ur­be­folk­ning­en

Stora upptäckare - - Upptäckter­nas Tidsålder Vitus Bering -

När de rys­ka upp­täc­kar­na kom till Al­as­ka fanns det en ur­be­folk­ning där på un­ge­fär 80 000 in­vå­na­re. De förs­ta som kom i di­rekt­kon­takt med den rys­ka ex­pe­di­tio­nen kal­la­de rys­sar­na för aleu­ter, för att de kom från ögrup­pen Aleu­ter­na, på Shu­ma­ginö­ar­na sö­der om Alas­ka och på den alas­kis­ka halvön. Vid den här tid­punk­ten fanns runt 18 000 aleu­ter.

Päls­hand­la­re tog sig längs rys­ka kus­ten vi­da­re till Aleu­ter­na och snart ha­de jakt­bo­stäl­len och han­dels­sta­tio­ner eta­ble­rats. Aleu­ter­na, som kal­la­de sig själ­va för unang­an-fol­ket, för­vän­ta­des fis­ka och ja­ga för rys­sar­nas räk­ning. Rys­sar­na tving­a­de dem att ar­be­ta med våld. Det var ock­så van­ligt att kvin­nor och barn togs till­fånga. Se­dan kräv­de man päl­sar i ut­byte mot de­ras liv.

Det finns upp­gif­ter om att det 1784 blev en re­volt mot rys­sar­na på väst­kus­ten av Amchit­kaön. Men sam­ti­digt gick många i ur­be­folk­ning­en över till kris­ten­do­men tack va­re att den rys­ka or­to­doxa kyr­kan ha­de in­fil­tre­rat han­dels­sta­tio­ner och jakt­bo­stäl­len. En an­nan på­ver­kan var de sjuk­do­mar som spreds bland lo­kal­be­folk­ning­en. De ha­de ing­en im­mu­ni­tet mot de många för dem nya sjuk­do­mar som rys­sar­na ha­de med sig. Inom någ­ra de­cen­ni­er ha­de 80 pro­cent av ur­be­folk­ning­en dött ut. Det­ta sked­de i två sto­ra epi­de­mi­er av in­fek­tions­sjuk­do­mar, dels mel­lan åren 1741 och 1759 och dels mel­lan 1781 och 1799.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.