Fi­en­der

Stora upptäckare - - Upptäckter­nas Tidsålder James Cook -

Ur­be­folk­ning­en på Ha­waii

Vis­ser­li­gen emot­togs Cook som en Gud när han först an­län­de till det­ta öri­ke, men gans­ka snart blev re­la­tio­ner­na an­sträng­da. Cook ska­da­des all­var­ligt när han grep en höv­ding som för­sökt stjä­la en av hans bå­tar.

Jo­seph Banks

Den­ne väl­kän­de bo­ta­ni­ker res­te med Cook un­der hans förs­ta re­sa till Ta­hiti, Nya Ze­e­land and Austra­li­en och sam­la­de då in en stor mängd pro­ver av oli­ka väx­ter. På den and­ra re­san följ­de Banks in­te med. Bak­grun­den var ett gräl där Cook in­te tillå­tit ho­nom ett eget däck om­bord.

Abo­ri­gi­ner

Austra­li­ens ur­be­folk­ning upp­skat­ta­de in­te att Cook och hans be­sätt­ning steg iland och be­sök­te dem. Vid Bo­ta­ny Bay an­föll abor­gi­ner­na i bå­tar med spjut­kast­ning. Cooks tid i Austra­li­en präg­la­des av miss­tänk­sam­het och ag­gres­sion från bå­da si­dor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.