Vän­ner

Stora upptäckare - - Upptäckter­nas Tidsålder James Cook -

Kap­ten Char­les Cler­ke

Cooks bunds­för­vant följ­de med ho­nom på hans tre hi­sto­ris­ka re­sor. När Cook dog på Ha­waii tog Cler­ke be­fä­let över Disco­ve­ry och Re­so­lu­tion, men han dog om­bord av lung­sot in­nan åter­koms­ten till Stor­bri­tan­ni­en.

Cooks be­sätt­ning

Fö­re Cook var skör­bjug­gen ett stän­digt hot om­bord un­der långa re­sor. Cook tog be­sätt­ning­ens häl­sa på all­var. Han in­si­ste­ra­de på ren­lig­het om­bord och på att al­la i be­sätt­ning­en mås­te äta färs­ka grön­sa­ker. Det­ta räd­da­de många från den fruk­ta­de sjuk­do­men.

John Har­ri­son

Ur­ma­ka­ren trod­de att han kun­de ha upp­fun­nit ett sätt att mä­ta lon­gi­tud till sjöss, men hans upp­fin­ning be­höv­de tes­tas. Cook var rätt man för upp­dra­get. Det vi­sa­de sig att Har­ri­sons upp­fin­ning fun­ge­ra­de, och den har hjälpt fle­ra ge­ne­ra­tio­ner av sjö­fa­ra­re över värl­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.