Vik­ti­ga upp­täck­ter

Stora upptäckare - - Upptäckter­nas Tidsålder Upptäckten Av Den Amerikan -

Grizzly­björn

Grizzly­björ­nar­na var stör­re än någ­ra and­ra björ­nar de ti­di­ga­re sett. Det be­höv­des mer än tio skott för att fäl­la en en­da björn när de stod an­sik­te mot an­sik­te med den.

Prä­ri­e­hund

Lewis och Clark tyck­te prä­ri­e­hun­dar­na var fa­sci­ne­ran­de. De be­und­ra­de de kom­pli­ce­ra­de tun­nel­sy­stem där de bod­de och be­skrev dem som ”towns” (stä­der).

Bi­son

Upp­täc­kar­na var in­te be­red­da på att mö­ta vilda bi­so­nox­ar. Lewis be­skri­ver en lek­full kalv som in­te var rädd för nå­got ut­om hans hund.

Prä­ri­e­varg

Lewis och Clark be­skrev hur de hör­de ”en prä­ri­e­varg” yla i nat­ten. Prä­ri­e­var­gen är be­släk­tad med den eu­ro­pe­is­ka var­gen men var ti­di­ga­re okänd.

Ame­ri­kansk sil­ver­sal­via

De såg den för förs­ta gång­en i ok­to­ber 1804, väx­ten som kal­las sa­ge­brush (Ar­te­mi­sia ca­na). De be­skrev den som en ”aro­ma­tisk ört” och den var ut­bredd över sto­ra om­rå­den.

To­bak

Som to­baksol­da­re var Lewis sär­skilt in­tres­se­rad av de två nya ar­ter han upp­täck­te på re­san. Han gjor­de nog­gran­na an­teck­ning­ar över hur ari­ra­ka­stam­men od­la­de och skör­da­de sin to­bak.

Douglas­gran

Mot slu­tet av sin re­sa upp­täck­te de fle­ra oli­ka trädar­ter och Lewis do­ku­men­te­ra­de dem i sin dag­bok. En av de nyupp­täck­ta trädar­ter­na var Douglas­gra­nen.

05 08 10 För­be­re­del­se Rekry­te­ring Ut­fors­kan­de och hem­komst In­di­a­ners re­ser­vat Lou­i­si­a­na han­dels­ter­ri­to­ri­um Lewis och Clarks na­tio­nel­la hi­sto­ris­ka spår 04 09 06 07

02

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.